Iraly Yanez

Před čtr­nác­ti lety zma­ři­la zblou­di­lá kul­ka Ira­ly Yane­zo­vé její tou­hu stát se pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­cí, když jí zlo­mi­la dva obrat­le a zane­cha­la ji do kon­ce živo­ta ochr­nu­tou.Nyní se však mla­dá vene­zu­el­ská taneč­ni­ce věnu­je své celo­ži­vot­ní váš­ni na inva­lid­ním vozí­ku — a dou­fá, že se její kari­é­ra vrá­tí na správ­nou ces­tu — díky sou­bo­ru sou­čas­né­ho tan­ce, kte­rý pomá­há lidem s posti­že­ním vystu­po­vat v diva­dlech a povznést… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ira­ly Yanez