De choreograaf Stijn Celis

Labutí jezero © Stijn Celis

Stijn Celis, cho­re­o­graf Labu­tí­ho jeze­ra, pra­cu­je s taneč­ní­ky ve stu­diu. Důle­ži­tý­mi téma­ty Celi­so­vy inter­pre­ta­ce jsou pro­bou­ze­ní smys­lů a potře­ba najít vlast­ní ces­tu, a i díky tomu je jeho insce­na­ce vel­mi při­taž­li­vá a empa­tic­ká pro mla­dé divá­ky. Stijn Celis má sil­ný, expre­siv­ní taneč­ní styl plný dra­ma­tu, poezie, gro­tesk­ní­ho humo­ru a pře­mí­ry fantazie.