Yasmina Yahatiene: FRACTURE

Oce­ňo­va­né dílo pro mla­dé vyprá­ví rodin­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se mezi alžír­skou vál­kou a vítěz­stvím Fran­cie na mis­trov­ství svě­ta ve fot­ba­le v roce 1998 — chyt­ré a poutavé.