Iraly Yanez

Iraly Yanez © Euronews

Před čtr­nác­ti lety zma­ři­la zblou­di­lá kul­ka Ira­ly Yane­zo­vé její tou­hu stát se pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­cí, když jí zlo­mi­la dva obrat­le a zane­cha­la ji do kon­ce živo­ta ochr­nu­tou.
Nyní se však mla­dá vene­zu­el­ská taneč­ni­ce věnu­je své celo­ži­vot­ní váš­ni na inva­lid­ním vozí­ku — a dou­fá, že se její kari­é­ra vrá­tí na správ­nou ces­tu — díky sou­bo­ru sou­čas­né­ho tan­ce, kte­rý pomá­há lidem s posti­že­ním vystu­po­vat v diva­dlech a povznést jejich talent na novou úroveň.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *