Martin Kilvády

Fragments © Bart Grietens

Mar­tin Kil­vá­dy se naro­dil v roce 1974 v Ban­ské Bys­tri­ci na Slo­ven­sku, kde vystu­do­val střed­ní ško­lu. Násled­ně se zapsal do pro­gra­mu vzdě­lá­vá­ní uči­te­lů sou­čas­né­ho tan­ce na Uni­ver­zi­tě Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­vě, Ško­le hudeb­ních a dra­ma­tic­kých umě­ní, kde zís­kal titul „Mas­ter of Arts”. Cho­re­o­gra­fo­vé a peda­go­go­vé, kte­ří nej­ví­ce ovliv­ni­li jeho dal­ší taneč­ní vývoj, jsou Jan Durov­čík, Mirosla­va Ková­řo­vá a Libor Vacu­lík. V letech 1992 – 1996 byl čle­nem balet­ní­ho sou­bo­ru Tor­zo v Bra­ti­sla­vě a v letech 1995 – 1996 účin­ko­val jako vol­ný taneč­ník v něko­li­ka insce­na­cích Slo­ven­ské­ho národ­ní­ho diva­dla. V roce 1997 nastou­pil na jed­nu sezó­nu do Magyar Fesz­ti­val Ballet v Budapešti.

V létě 1997 se stal čle­nem taneč­ní sku­pi­ny ROSAS Anny Tere­sy de Keer­sma­e­ker v Bru­se­lu. Tan­čil v před­sta­ve­ní WOULD, v reprí­zách MIKROCOSMOS a ACHTERLAND a podí­lel se na vzni­ku před­sta­ve­ní JUST BEFORE, DRUMMING, I SAID a IN REAL TIME. Během těch­to let s ROSAS mu výu­ka Davi­da Zam­bra­na a Chry­sy Par­kin­so­no­vé roz­ší­ři­la taneč­ní obzory.

V letech 2001 – 2004 spo­lu­pra­co­val s cho­re­o­gra­fem Rober­tem Oli­va­nem na tvor­bě před­sta­ve­ní NATURAL STRANGE DAYS a DE FARRA. V sezó­ně 2002 – 2003 spo­lu­pra­co­val s cir­ku­so­vou spo­leč­nos­tí Rital Bro­can­te. Od roku 2003 je čle­nem sou­bo­ru ZOO Tho­ma­se Hauer­ta, kde vystu­pu­je v před­sta­ve­ních FIVE, MODIFY, MORE LESS SAID SONGS, WALKING OSCAR, PUZZLED a ACCORDS.

Mar­tin Kil­va­dy je spo­luza­kla­da­te­lem taneč­ní sku­pi­ny Les Slo­vaKs Dan­ce Collecti­ve. V roce 2007 vytvo­ři­li Ope­ning Night, v roce 2009 Jour­ney Home, v roce 2010 Les Slo­vaKs — The Kon­cert a v roce 2012 Fragments.

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *