Všechno performuje

/Mezinárodní kula­tý stůl na téma Per­for­man­ce art/

Mezi­ná­rod­ní setká­ní teo­re­ti­ků, his­to­ri­ků a kurá­to­rů per­for­man­ce artu se usku­teč­ni­lo 1. lis­to­pa­du 2021 pro­střed­nic­tvím plat­for­my Zoom. Akce se zúčast­ni­li (v abe­ced­ním pořa­dí): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) a Jana Orlo­vá (CZ), kte­rá setká­ní orga­ni­zo­va­la.


Kula­tý stůl uká­zal, jak jsou názo­ry ohled­ně per­for­man­ce roz­růz­ně­né. A také to, že mno­zí teo­re­ti­ko­vé i prak­ti­ko­vé obo­ru si dosud pří­liš neklad­li otáz­ky po pod­sta­tě per­for­man­ce či její odliš­nos­ti od diva­dla. His­to­ri­ko­vé výtvar­né­ho umě­ní jako Amy Bry­z­gel či Łukasz Guzek s úpl­nou samo­zřej­mos­tí před­po­klá­da­li, že per­for­man­ce art je sou­čás­tí dějin výtvar­né­ho umě­ní, zatím­co názo­ry těch, kte­ří jsou v kon­tak­tu i s diva­del­ní scé­nou či per­for­man­ce stu­dies, byly mno­hem opa­tr­něj­ší. V deba­tě se také pro­je­vil roz­díl mezi „old scho­ol per­for­man­ce artem“ (Annet­te Arlan­der) a nověj­ší­mi pří­stu­py. Obje­vi­ly se růz­né názo­ry na to, zda je per­for­man­ci mož­né dele­go­vat, zda je dosta­teč­ným roz­li­šu­jí­cím zna­kem kon­text a zda je vůbec potře­ba růz­né dru­hy per­for­man­ce a per­for­man­ce artu definovat.

Vzhle­dem k tomu, že mezi deba­tu­jí­cí­mi vznik­la občas nedo­ro­zu­mě­ní zapří­či­ně­ná ter­mi­no­lo­gic­ký­mi odchyl­ka­mi, se sna­ha o nale­ze­ní typic­kých zna­ků per­for­man­ce zdá být nezbyt­nou pro dal­ší roz­voj oboru.

Uká­za­la se také ten­den­ce pře­sou­vá­ní per­for­man­ce artu na diva­del­ní jeviš­tě, kte­rá je ze stra­ny uměl­ců a kurá­to­rů zapří­či­ně­na prag­ma­tic­kou sna­hou vyu­žít diva­del­ní gran­ty a finan­co­vá­ní, kte­ré je štědřej­ší. Ze stra­ny diva­del jde o tou­hu roz­ší­řit svůj obzor a reper­toár. V dis­ku­si byly též vyslo­ve­ny návrhy, jakou meto­do­lo­gii pou­ží­vat při zkou­má­ní per­for­man­ce a per­for­man­ce artu.

Regi­na Frank: L Adieu Pearls befo­re Gods, New York 1993
(foto: Face­book Verlag)

Diva­dlo a tanec ver­sus per­for­man­ce art

Jana Orlo­vá: Dob­rý den všem, jsem ráda, jste tady! Díky, že jste si našli čas a zúčast­ni­li se této akce. Nejdří­ve se krát­ce před­sta­vím. Ve svém výzku­mu se zamě­řu­ji na roz­díl mezi per­for­man­ce artem a diva­dlem a pozva­la jsem vás, pro­to­že jste všich­ni etablo­va­ní vědeč­tí pra­cov­ní­ci pochá­ze­jí­cí z růz­ných evrop­ských zemí a zabý­vá­me se podob­ný­mi tématy.

Nechci zatím moc mlu­vit o své prá­ci, radě­ji bych se odra­zi­la od spo­leč­né oblas­ti zájmu. Pochá­zí­me z růz­ných pro­stře­dí, což je pod­le mě skvě­lé: může­me kon­fron­to­vat růz­né úhly pohle­du. Začně­me základ­ní otáz­kou: Co je pro vás per­for­man­ce či per­for­man­ce art? Pou­ží­vám také ter­mín vizu­ál­ní per­for­man­ce, což je dle Claire Bis­hop per­for­man­ce, kte­rou děla­jí vizu­ál­ní uměl­ci. Cítím, že toto roz­li­še­ní potře­bu­je­me, pro­to­že per­for­man­ce je vel­mi širo­ký pojem a v posled­ních letech je dost nejas­né, o čem je řeč, když mlu­ví­me o per­for­man­ci. Pro­to ter­mín “vizu­ál­ní per­for­man­ce“. V Čes­ké repub­li­ce se napří­klad ter­mín per­for­man­ce pou­ží­vá pro alter­na­tiv­ní diva­dlo, čás­teč­ně pro­to, že exis­tu­je obec­ný pro­blém se slo­vem per­for­man­ce pro ty, kte­ří nepo­u­ží­va­jí ang­lič­ti­nu jako svůj mateř­ský jazyk. Při svém výzku­mu jsem nara­zi­la na spous­tu nedo­ro­zu­mě­ní a na nespráv­ná pou­ži­tí toho­to slo­va. Záro­veň mno­ho diva­del­ních teo­re­ti­ků tvr­dí, že vizu­ál­ní per­for­man­ce je sou­čás­tí diva­dla, zatím­co teo­re­ti­ci výtvar­né­ho umě­ní jsou pře­svěd­če­ni, že vizu­ál­ní per­for­man­ce pat­ří k výtvar­né­mu umě­ní… Ráda bych tedy zna­la vaše názo­ry. Tedy se ptám:

Co pro vás zna­me­ná per­for­man­ce, per­for­man­ce art či vizu­ál­ní performance?

Amy Bry­z­gel: Mys­lím, že hra­ni­ce mezi expe­ri­men­tál­ním diva­dlem a per­for­man­cí je dost ten­ká. Exis­tu­jí pří­kla­dy, kdy per­for­man­ce — to, co pova­žu­je­me za vizu­ál­ní per­for­man­ce — vychá­ze­la z expe­ri­men­tál­ní diva­del­ní tra­di­ce jis­té­ho dru­hu. V Pol­sku tře­ba Tade­u­sz Kan­tor. Byl sice diva­del­ním reži­sé­rem, ale žánr per­for­man­ce artu k němu odka­zo­val, byl influ­en­ce­rem a zdro­jem záro­veň. Také Jud­son Church (Jud­son Dan­ce The­a­t­re) v New Yor­ku. Newy­or­ská scé­na sice není oblas­tí mé spe­ci­a­li­za­ce, ale mám za to, že se toho v šede­sá­tých a sedm­de­sá­tých letech dělo hod­ně sou­čas­ně a žán­ry byly vel­mi smí­še­né. Byli tam lidé jako Allan Kap­row, kte­rý byl vizu­ál­ní umě­lec, ale pra­co­val s Johnem Cagem, kte­rý byl hudeb­ní­kem, a pak se děly všech­ny ty věci v Jud­son Church a mys­lím, že všich­ni byli tak tro­chu pro­po­je­ni. Tak­že pokud jde o expe­ri­men­tál­ní diva­dlo a per­for­man­ci, tak tato his­to­ric­ká linie se mi zdá tro­chu rozmazaná.

Annet­te Arlan­der: Musím říct, že jsem spí­še uměl­ky­ně než aka­de­mič­ka a obvykle píšu o své vlast­ní prá­ci. Strá­vi­la jsem však mno­ho let jako pro­fe­sor­ka per­for­man­ce artu a teo­rie v Hel­sin­kách (2001 – 2013), a to v rám­ci diva­del­ní aka­de­mie. Bylo tedy mým kaž­do­den­ním úko­lem poku­sit se defi­no­vat roz­díl mezi per­for­man­ce artem a diva­dlem, což bylo vel­mi vyčer­pá­va­jí­cí. V urči­té chví­li jsem změ­ni­la název pro­gra­mu na Live Art and Per­for­man­ce stu­dies, abych si to usnad­ni­la. Chá­pu tedy potře­bu defi­no­vat pojmy, ale mám pocit, že význa­my někte­rých poj­mů se v prů­bě­hu let mění. Napří­klad ke kon­ci osm­de­sá­tých let Joset­te Feral hovo­ři­la o per­for­man­ce artu jako o jakém­si expe­ri­men­tál­ním nebo méně tra­dič­ním diva­dle. Také Mar­vin Carl­son udě­lal totéž ve svých raných tex­tech. Tak­že je to vel­mi matou­cí, pro­to­že to není způ­sob, jakým se tato slo­va dnes pou­ží­va­jí. Ale kdy­bych měla zmí­nit vel­mi dob­rý, téměř kari­ka­tur­ní text o roz­dí­lu mezi diva­dlem a per­for­man­cí, byl by to text Mari­lyn Arsem. Napsa­la něco jako mani­fest per­for­man­ce artu pro fes­ti­val v Benát­kách 2011. Vytvo­ři­la seznam roz­dí­lů, jako je pou­ži­tí reál­né­ho času na roz­díl od nara­tiv­ní­ho času, pou­ži­tí uměl­co­va vlast­ní­ho těla na roz­díl od těl jiných lidí, ris­ko­vá­ní a mno­ho dal­ších věcí. Per­for­man­ce art je nyní, per­for­man­ce art je sku­teč­ný, per­for­man­ce art vyža­du­je rizi­ko, per­for­man­ce art není inves­tič­ní objekt, per­for­man­ce art je pomí­ji­vý… Ne všich­ni per­for­me­ři by s tím samo­zřej­mě sou­hla­si­li, pro­to­že pra­cu­jí růz­ný­mi způ­so­by, ale mys­lím, že je to vel­mi uži­teč­né. Text lze nalézt v archi­vu časo­pi­su Total Art.

Orlo­vá: I u mě vychá­zí potře­ba roz­li­še­ní těch­to ter­mí­nů z pozi­ce uměl­ce kon­fron­to­va­né­ho s diva­dlem. Cítím nutká­ní defi­no­vat, co dělám a proč to není diva­dlo. Pro­to­že kdy­by to bylo diva­dlo, mělo by být hod­no­ce­no jako diva­dlo… Jen­že když se sna­ží­te hod­no­tit vizu­ál­ní per­for­man­ce jako diva­del­ní před­sta­ve­ní, tak to pros­tě nefun­gu­je, pro­to­že diva­del­ní­ci pra­cu­jí na jiné bázi.

Nora Haakh: Mys­lím, že mám hod­ně spo­leč­né­ho s ostat­ní­mi účast­ní­ky. Mám dok­to­rát, jsem uměl­ky­ně a výzkum­ni­ce, ale také pra­cu­ji v diva­dle jako dra­ma­tur­gy­ně. A pře­de­vším jako dra­ma­turg jsem obe­zná­me­na s pro­ce­sem pře­vá­dě­ní pra­xe do teo­rie, kte­ré je nezbyt­ná. Proč? Pro­to­že exis­tu­jí urči­té kon­tex­ty, ve kte­rých je vyme­ze­ní nezbyt­né: obvykle když jde o finan­co­vá­ní nebo mar­ke­ting díla, aby dílo zapadlo do pro­gra­mu nebo este­tic­ké vize urči­té plat­for­my a bylo před­sta­ve­no pub­li­ku. Všimla jsem si, jak už bylo řeče­no, lidé děla­jí růz­né věci a nazý­va­jí to per­for­man­cí, pro­to­že je to více ote­vře­ný ter­mín. Moje vlast­ní pra­xe, kte­rou někdy popi­su­ji jako per­for­man­ci, pochá­zí z úpl­ně jiné oblas­ti, z oblas­ti gra­fic­ké­ho zázna­mu, gra­fic­ké faci­li­ta­ce gene­ra­tiv­ní­ho psa­ní, ve kte­ré se v pod­sta­tě pou­ží­vá živá vizu­a­li­za­ce ke sbě­ru kolek­tiv­ních pro­ce­sů bra­in­stor­min­gu, a to může pro­bí­hat v kolek­tiv­ních kre­a­tiv­ních pro­ce­sech v umě­ní, ale také v peda­go­gic­kých, poli­tic­kých nebo firem­ních kon­tex­tech. Úžas­ná oso­ba jmé­nem Kel­vy Bird vyvi­nu­la pří­stup zva­ný gene­ra­tiv­ní psa­ní (Gene­ra­ti­ve Scri­bing). Při­pa­dá mi zají­ma­vé, že i když tato pra­xe může být vel­mi blíz­ká per­for­man­ci, je to jeden z pří­kla­dů oblas­tí, kte­ré spo­lu ve sku­teč­nos­ti nemlu­ví. Tak­že jako „Gra­phic Recor­der“ pou­ží­vám živou vizu­a­li­za­ci v per­for­man­ci, a to tak, že vra­cím nástro­je z kon­tex­tu, kte­rý není pri­már­ně umě­lec­kým pro­sto­rem, do umě­lec­ké­ho pro­sto­ru pro­střed­nic­tvím per­for­manč­ních pro­jek­tů, na kte­rých se podílím.

Alastair MacLen­nan na Fes­ti­val Live Acti­on, Göte­borg 2006.
(foto: Rolf Broberg)

Otáz­ky autenticity

Orlo­vá: Mys­lím, že by bylo dob­ré upo­zor­nit na to, že v zemích, kde ang­lič­ti­na není mateř­ským jazy­kem, je čas­to pro­blém se samot­ným pojmem per­for­man­ce, pro­to­že se pou­ží­vá vel­mi širo­ce a vol­ně. Zapo­mí­ná se na to, že per­for­man­ce je v původ­ním obec­ném význa­mu něja­ká akce nebo výstup, ale také napří­klad výkon (ať už mana­že­ra nebo auta). V obec­ném smys­lu lze tedy per­for­mo­vat – tedy konat — i v běž­ném živo­tě… My tře­ba per­fo­mu­je­me prá­vě v tuto chví­li, ale nejde o umě­lec­kou per­for­man­ci. A v rám­ci umě­lec­ké per­for­man­ce exis­tu­je roz­díl mezi per­for­ming arts (scé­nic­kým umě­ním), kte­ré je zalo­že­né na pro­fe­si­o­na­li­tě, zkouš­kách a opa­ko­vá­ních — tedy diva­dlo, tanec, hud­ba — a per­for­man­cí či vizu­ál­ní per­for­man­cí. Vizu­ál­ní uměl­ci nema­jí vzdě­lá­ní ve scé­nic­kých umě­ních a jejích díla nejsou tvo­ře­na skr­ze zkouš­ky a opa­ko­vá­ní. Dal­ším dru­hem umě­lec­ké per­for­man­ce, kte­rá do scé­nic­ké­ho umě­ní nepat­ří, je tře­ba autor­ské čte­ní. Na tom­to mís­tě může­me otevřít téma roz­dí­lů mezi vizu­ál­ní per­for­man­cí a divadlem…

Bry­z­gel: Uva­žu­ji o důle­ži­tos­ti auten­ti­ci­ty v per­for­man­ce artu. Při výu­ce toto pova­žu­ji za uži­teč­né, pro­to­že stu­den­ti při­chá­ze­jí s před­sta­vou o per­for­ming arts — scé­nic­kých umě­ních, nebo o per­for­man­cích, kte­ré se opa­ku­jí, nacvi­ču­jí atd. A záro­veň to není tak, že se akce per­for­man­ce arts nikdy neo­pa­ku­jí, pro­to­že samo­zřej­mě víme, že per­for­me­ři někte­ré věci děla­jí mno­ho­krát. Ale mož­ná jde spí­še o auten­ti­ci­tu vyjá­d­ře­ní. Když hra­je­te, sna­ží­te se mít také auten­tic­ký výraz, ale ve sku­teč­nos­ti to nemá být váš vlast­ní, je to posta­va. A v tom jsem vel­mi rezo­lut­ní. Ale mys­lím, že je zají­ma­vé podí­vat se tře­ba na Mari­nu Abra­mo­vić, pro­to­že udě­la­la obo­jí. Děla­la per­for­man­ce a také věci spí­še diva­del­ní­ho typu a mys­lím, že prá­vě v její dří­věj­ší prá­ci může­te vidět auten­ti­ci­tu, kte­rá je pod­le mě pro per­for­man­ce art tak důle­ži­tá, zatím­co její poz­děj­ší věci jsou pod­le mě někde mezi diva­dlem a per­for­man­ce artem: a ty pod­le mého názo­ru nejsou tak dobré.

Mari­na Abra­mo­vic: Artist is Pre­sent, Muze­um moder­ní­ho umě­ní New York 2010
(foto: Shel­by Lessig)

Orlo­vá: Při svém výzku­mu jsem auten­ti­ci­tu hod­ně řeši­la, pro­to­že mno­ho auto­rů ji pou­ží­vá k roz­li­še­ní per­for­man­ce a diva­dla s tím, že per­for­man­ce je auten­tic­ká, kdež­to diva­dlo ne. Celý ten­to kon­cept auten­ti­ci­ty však pod­le mě nako­nec není dosta­teč­ně uspo­ko­ji­vý, pro­to­že ani vizu­ál­ní per­for­man­ce není plně auten­tic­ká. A na dru­hou stra­nu i v diva­dle může být auten­ti­ci­ta, byť v jeho fik­tiv­ním světě.

Ve sku­teč­ném svě­tě auten­ti­ci­ta obvykle vzni­ká, když se sta­ne něco neo­če­ká­va­né­ho. Jste pře­kva­pe­ni, zma­te­ni nebo šoko­vá­ni. Z mého pohle­du jsou to momen­ty sku­teč­né auten­ti­ci­ty. Může­me je nazvat „frag­men­ty auten­ti­ci­ty“. Ve vizu­ál­ním per­for­man­ci je roz­sah auten­ti­ci­ty mno­hem vět­ší než v diva­dle, pro­to­že diva­dlo je posta­ve­no na zkouš­kách a opa­ko­vá­ní. Pro­to zde není tolik pro­sto­ru pro (frag­men­tár­ní) autenticitu.

Arlan­der: Mám za to, že auten­ti­ci­ta je diva­del­ní ter­mín. Her­ci vždy chtě­jí půso­bit auten­tic­ky. Nikdy jsem nesly­še­la o zku­še­ných per­for­me­rech, kte­ří by se sna­ži­li být auten­tič­tí. Chtě­jí být sku­teč­ní. Mys­lím, že z hle­dis­ka per­for­man­ce artu je mno­hem zají­ma­věj­ší hle­dis­ko trap­nos­ti. Mož­ná bychom moh­li uva­žo­vat o ústřed­ních hod­no­tách v tra­dič­ním per­for­man­ce artu a ústřed­ních hod­no­tách v tra­dič­ním diva­dle. Pak máme mno­ho pře­sa­ho­vých forem. Někte­ří per­for­manč­ní uměl­ci pou­ží­va­jí vyso­ce diva­del­ní pro­střed­ky, avšak vel­mi jem­ným způ­so­bem. Napří­klad se oblé­ka­jí urči­tým výraz­ným způ­so­bem nebo pou­ží­va­jí něja­ký druh zosob­ně­ní. Ale jed­ním z hlav­ních zna­ků old scho­ol per­for­man­ce artu je, že akce zahr­nu­je reál­ný čas. Pokud tedy něco trvá dva­cet minut, trvá to dva­cet minut, i když je to pro divá­ky vel­mi nud­né. V diva­dle bys­te vyprá­vě­li pří­běh a pak dospě­li k závěru.

Tělo

Arlan­der: Dal­ší věcí, kte­rá je do znač­né míry ústřed­ní a pro diva­del­ní­ky vždy matou­cí, je, že v popře­dí je uměl­co­vo tělo. Nemů­že­te tedy chtít po někom jiném, aby (za vás) udě­lal per­for­man­ci. Musí­te ji rea­li­zo­vat sami. To vy vytvá­ří­te umě­lec­ké dílo. Samo­zřej­mě exis­tu­jí výjim­ky. Napří­klad Mari­na Abra­mo­vić, když žáda­la mla­dé uměl­ce, aby děla­li rema­ky jejích děl. Ale obec­ně, když chce napří­klad malíř najed­nou dělat per­for­man­ci, je vět­ši­nou vel­mi neši­kov­ný, stoup­ne si před pub­li­kum a udě­lá pro něj živě něco jako obraz, to jest sdí­lí pro­ces tvor­by obrazu.

Bry­z­gel: Ale přes­ně tak­to pře­ce Allan Kap­row začal. Pře­šel od malo­vá­ní k performanci…

Arlan­der: V mno­ha raných dílech dělal insta­la­ce, roz­ši­řo­val mal­bu do pro­sto­ru, mís­to aby pou­ží­val své vlast­ní tělo nebo per­for­mo­val naži­vo. A pak udě­lal hap­pe­nin­gy, samo­zřej­mě, kte­ré nejsou totéž jako per­for­man­ce art. Ale ano…

Haakh: V krát­kos­ti do toho vstou­pím, abych zpro­ble­ma­ti­zo­va­la kon­cept auten­ti­ci­ty, pro­to­že dle mých zku­še­nos­tí se v post­ko­lo­ni­ál­ní době, v níž žije­me, auten­ti­ci­ta čas­to pou­ží­vá jako kri­té­ri­um pro posou­ze­ní před­po­klá­da­né blíz­kos­ti něčí iden­ti­ty k tomu, jak je daný člo­věk vní­mán pub­li­kem. A ten­to kon­cept se obvykle pou­ží­vá jako kri­té­ri­um pro ne-bílá těla čas­tě­ji než pro bílá těla. Tak­že to pova­žu­ji za doce­la pro­ble­ma­tic­ký kon­cept a ráda bych hned teď navrh­la, abychom mís­to něj pou­ži­li pojem impro­vi­za­ce, abychom lépe ucho­pi­li to, čím se tady zabý­vá­me. Impro­vi­za­ce je samo­zřej­mě běž­ným prv­kem v diva­dle a per­for­man­ce artu i v jiných umě­lec­kých prak­ti­kách. Abych vysvět­li­la, jak to mys­lím, vzpo­mně­la jsem si na nahráv­ku Joni Mit­chell. Na jed­nom ze svých kon­cer­tů uvá­dě­la pís­nič­ku a než zača­la zpí­vat song, kte­rý napsa­la, na chvil­ku se zasta­vi­la, sou­stře­di­la se a vysvět­li­la pub­li­ku, proč ten­to oka­mžik potře­bu­je. Řek­la, že zpí­vat tu píseň je jako požá­dat Vin­cen­ta van Gogha, aby zno­vu nama­lo­val Hvězd­nou noc.

Dele­go­va­ná performance

Orlo­vá: Je vel­mi osvě­žu­jí­cí uvě­do­mit si, jak kaž­dý pře­mýš­lí­me o daných téma­tech tro­chu jinak. Napří­klad Annet­te, mlu­vi­la jste o tom, že per­for­me­ři pou­ží­va­jí pou­ze své vlast­ní tělo, ale exis­tu­je také dele­go­va­ná per­for­man­ce. Není to tedy mož­né pou­žít jako sil­ný argument.

Arlan­der: Ale v tom je ten roz­díl. Může­me dele­go­vat per­for­man­ce art? Může­me out­sour­co­vat auten­ti­ci­tu, jak říká Bis­hop (out­sour­cing ozna­ču­je zajiš­ťo­vá­ní slu­žeb, kte­ré by fir­ma moh­la pro­vá­dět inter­ně pro­střed­nic­tvím exter­ních doda­va­te­lů, a to tak, že fir­ma vyčle­ní růz­né pod­půr­né a ved­lej­ší čin­nos­ti a svě­ří je smluv­ně jiné spo­leč­nos­ti; je to tedy druh děl­by prá­ce, kdy čin­nost není zajiš­ťo­vá­na vlast­ní­mi zaměst­nan­ci fir­my – pozn. red.). Ale lze sku­teč­ně dele­go­vat per­for­man­ce art? Mož­ná řeken­te, že ano, ale já jsem ze sta­ré ško­ly. Tře­ba by se dalo roz­li­šo­vat mezi per­for­man­ce a per­for­man­ce art? A pokud tomu někdo chce říkat dele­go­va­ný per­for­man­ce art, je to v pořád­ku. Ale pokud jsou všech­ny dru­hy per­for­man­cí v umě­lec­kém kon­tex­tu per­for­man­ce art, pak chá­pu i uměl­ce, kte­ří pak říka­jí: Dob­ře, já nedě­lám per­for­man­ce, dělám akč­ní umě­ní.

Navr­hu­ji tedy, abychom mís­to pře­mýš­le­ní o ter­mí­nech, kte­ré nesou význam, uva­žo­va­li o uměl­cích nebo sku­pi­nách uměl­ců či o his­to­ric­kých jevech spí­še než o kon­krét­ních slo­vech. Je těž­ké najít jed­no slo­vo a shod­nout se na tom, jak by se toto slo­vo mělo pou­ží­vat. To je můj úhel pohledu.

Maxi­mi­li­an Leh­ner: Vel­mi se mi líbí vaše myš­len­ka nezu­žo­vat tvor­bu, o kte­ré se baví­me, na jed­nu exklu­ziv­ní defi­ni­ci. Záro­veň mě pře­kva­pi­lo, když jste doda­la, že tělo inter­pre­ta je tím, co spo­ju­je myš­len­ku per­for­man­ce artu….

Arlan­der: V tra­dič­ním per­for­man­ce artu to není tělo per­for­me­ra, ale spí­še tělo uměl­ce, tělo uměl­ce, kte­rý není performer.

Leh­ner: Děku­ji za objas­ně­ní. A jak je to s nede­le­go­vá­ním per­for­man­ce? Nemohl by kon­cept být rea­li­zo­ván někým jiným?

Old scho­ol

Arlan­der: Chci říct, že za sta­rých časů byla situ­a­ce jiná. A pokud pou­ži­je­me slo­vo per­for­mo­vat, tak per­for­mo­vat mohou dokon­ce i elek­tro­ny. Tak­že všech­no per­for­mu­je. Rost­li­ny per­for­mu­jí, stro­my per­for­mu­jí. Samo­zřej­mě, že poli­ti­ci per­for­mu­jí a lidé per­for­mu­jí jiné dru­hy a tak dále. Ale chtě­la jsem uvést pří­klad per­for­man­ce artu sta­ré ško­ly, kte­rá se sna­ži­lo odli­šit od jiných typů per­for­man­cí. A to pomo­cí uměl­co­va, niko­li per­for­me­ro­va těla, ale uměl­ce, kte­rý šel před pub­li­kum. Mís­to toho, aby udě­la­li sochu doma a pak ji uká­za­li, vstou­pi­li na jeviš­tě a sta­li se sochou, rozu­mí­te? Tak­že toto je his­to­ric­ká polo­ha. Netvr­dím, že je to prav­da dodnes a měli bychom se toho držet. Omlou­vám se za zma­te­ní diskuse.

Leh­ner: Ok, to bylo nedo­ro­zu­mě­ní. Ale i his­to­ric­ky, když si vzpo­me­ne­te na per­for­man­ce Mer­ce Cun­ningha­ma a Joh­na Cage: to neby­ly jejich per­for­man­ce na jeviš­ti. Dele­go­va­li je, dokon­ce nechá­va­li urči­tý stu­peň vol­nos­ti per­for­me­rům, aby tvo­ři­li vlast­ní per­for­man­ce. Pře­mýš­lím o tom, jak vůbec může­me klást tako­vé otáz­ky o per­for­man­ce artu v dneš­ním vizu­ál­ním umě­ní. Mys­lím, že musí­me postou­pit dále smě­rem k myš­len­kám post­kon­cep­tu­a­lis­mu a post-médií. Tedy k prak­ti­kám, kte­ré vždy pře­kra­ču­jí své vlast­ní hra­ni­ce, aby se vyme­zi­ly. Nena­padlo mě žád­né defi­ni­tiv­ní kri­té­ri­um, kte­ré by vyme­zi­lo, co je per­for­man­ce art nebo co je per­for­man­ce art na roz­díl od diva­dla. Nedo­ká­žu si před­sta­vit, jaká dimen­ze tako­vých defi­nic by moh­la pla­tit, pro­to­že vždy, když se podí­vá­te na diva­dlo, najde­te prvek per­for­man­ce artu, kte­rý je pro diva­del­ní­ka najed­nou zají­ma­věj­ší, a nao­pak. Oprav­du mám pro­blém něco najít.

Arlan­der: Mer­ce Cun­ningham a John Cage nedě­la­li per­for­man­ce art, ale vytvá­ře­li expe­ri­men­tál­ní per­for­man­ce. Mož­ná je to kon­text, kte­rý vytvá­ří roz­díl. Mož­ná je to kon­tex­tem. Vzpo­mí­nám si na jed­no­ho své­ho stu­den­ta, kte­rý kdy­si dáv­no dělal per­for­man­ci s věcí, kte­rá regis­tru­je EEG z moz­ku, a při­tom byl muzi­kant. Když to ale uve­dl v black boxu na diva­del­ní aka­de­mii, divá­ci si mys­le­li, že jde o vtip, ilu­zi, repre­zen­ta­ci. Nikdo nevě­řil, že jde o sku­teč­né tech­no­lo­gic­ké zaří­ze­ní. A v tom byla síla kon­tex­tu. V diva­del­ním kon­tex­tu dáva­lo smy­sl brát to jako vtip, kdež­to v kon­tex­tu per­for­man­ce artu by divá­ci oče­ká­va­li, že to bude sku­teč­né. Mož­ná o tom tedy může­me pře­mýš­let spí­še z hle­dis­ka kon­tex­tu než z hle­dis­ka toho, co per­fo­mer dělá.

Diva­dlo ver­sus per­for­man­ce art podruhé

Leh­ner: Ten nápad se mi líbí. Opět je tu pro­blém rám­ce, kte­rým se Nora zabý­va­la dří­ve a kte­rý se neu­stá­le zno­vu obje­vu­je v jed­not­li­vých pra­cov­ních pro­stře­dích, v nichž se pohy­bu­ji jako výzkum­ník a jako pro­dukč­ní vizu­ál­ní­ho umě­ní. Na stra­ně pro­dukč­ní­ho se musím spo­ko­jit s nepřes­ný­mi defi­ni­ce­mi: pokud chce­te diva­del­ní grant, pro­dá­te per­for­man­ci (per­for­man­ce art) jako diva­dlo, a nao­pak. Zdá se, že diva­dla per­for­man­ce art akcep­tu­jí, pro­to­že chtě­jí pře­kro­čit hra­ni­ce toho, co pre­zen­tu­jí. Najed­nou se tak vizu­ál­ní per­for­man­ce pře­sou­vá na diva­del­ní scé­nu a tím zce­la mění svou pova­hu. To je důvod, proč se stá­le potý­kám s těmi­to defi­ni­ce­mi. Dokon­ce i s kon­tex­to­vým argu­men­tem, kte­rý pova­žu­ji za vel­mi užitečný.

Orlo­vá: Mys­lím, že je oprav­du důle­ži­té o tom pře­mýš­let. Už není vhod­né říkat „per­for­man­ce je něco mezi“. Nebo říci, že nemů­že­me defi­no­vat žánr, pro­to­že tím ztra­tí svou sílu. Pokud v této oblas­ti pra­cu­je­me jako pro­dukč­ní nebo kurá­to­ři, his­to­ri­ci nebo uměl­ci, musí­me o tom mlu­vit. Annet­te si tro­chu pro­ti­ře­či­la. V jed­nu chví­li řek­la, že „všech­ny dru­hy per­for­man­cí v umě­lec­kém kon­tex­tu jsou per­for­man­ce art“ a pak „Mer­ce Cun­ningham a John Cage nedě­la­li per­for­man­ce art, ale vytvá­ře­li expe­ri­men­tál­ní per­for­man­ce“. Nejde ale také pou­ze o kon­text. Pokud uve­de­te diva­del­ní před­sta­ve­ní během fes­ti­va­lu per­for­man­ce, pořád je to divadlo.

Haakh: Vyplý­vá to z naše­ho roz­ho­vo­ru, ale mys­le­la jsem si, že jed­na věc, rele­vant­ní pro per­for­man­ci, sou­vi­sí s vytr­že­ním něče­ho z kon­tex­tu. Což ve sku­teč­nos­ti při­ná­ší onu trap­nost, o kte­ré jsem mlu­vi­la. Mys­lím, že je to smě­ro­dat­né také v tom, že růz­né umě­lec­ké obo­ry fun­gu­jí jako labo­ra­to­ře, kte­ré pod­po­ru­jí umě­lec­ký roz­voj, ale také jako trhy, kte­ré fun­gu­jí s růz­ný­mi “nálep­ka­mi”. Když napří­klad pou­ži­je­me diva­del­ní nástroj v pro­sto­ru vizu­ál­ní­ho umě­ní, změ­ní se způ­sob, jakým je vní­mán. To umož­ňu­je uměl­ci a umě­lec­ké pra­xi jiný druh mobi­li­ty. A vět­ší míru mobi­li­ty obvykle v tom pří­pa­dě, když je to v kon­tex­tu, kte­rý není pro urči­té nástro­je tak účelný.

Le Tas Invi­si­ble, Qué­bec, 16. září 2017
(Pho­to: Art in Life)

Vizu­ál­ní performance

Łukasz Guzek: Rád bych se nyní před­sta­vil a podě­lil se o své názo­ry. Jsem výzkum­ník pra­cu­jí­cí v Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní v Gdaň­sku. Sna­žím se svý­mi zna­lost­mi půso­bit na stu­den­ty-uměl­ce, aby je vyu­ži­li pro svou výtvar­nou pra­xi. Máme také vzdě­lá­va­cí pro­gra­my v oblas­ti per­for­man­ce artu a něko­lik uměl­ců vystu­do­va­lo naši aka­de­mii jako per­for­me­ři. Napsal jsem kni­hu o per­for­man­ce artu v Pol­sku, bohu­žel je jen v pol­šti­ně. Pub­li­ko­val jsem však něko­lik člán­ků na toto téma, kte­ré jsou k dis­po­zi­ci v ang­lič­ti­ně, tak­že se může­te udě­lat názor na mé myš­len­ky a metodologii.

Abych se vrá­til na začá­tek naše­ho roz­ho­vo­ru, pojmem vizu­ál­ní per­for­man­ce se mi jeví jako vel­mi zají­ma­vý návrh pro výzkum­ní­ky, pro­to­že pojme­no­vá­ní jako per­for­man­ce art při­chá­ze­jí do našich jazy­ků jako spe­ci­fic­ké ter­mí­ny, kte­ré se liší od ang­lic­ké lin­gvis­tic­ké pra­xe tím, že jsou do naše­ho slov­ní­ku pře­jí­má­ny jako umě­lec­ké ter­mí­ny. Pojem per­for­man­ce se popr­vé obje­vil v oblas­ti výtvar­né­ho umě­ní při­bliž­ně na kon­ci sedm­de­sá­tých let.

Vizu­ál­ní per­for­man­ce je tedy pro mě, když ten­to ter­mín z hle­dis­ka mé výzkum­né pra­xe uvá­žím, jakousi tau­to­lo­gií, pro­to­že per­for­man­ce k výtvar­né­mu umě­ní his­to­ric­ky pat­ří, je to pra­xe v oblas­ti výtvar­né­ho umě­ní. A to je něco, co mohu s Janou sdí­let, pro­to­že pochá­zí­me ze stej­né­ho regi­o­nu a někte­ré věci jsou z naší zku­še­nos­ti i z naší poli­tic­ké his­to­rie podob­né. Pro nás je tedy zřej­mé, že per­for­man­ce je sou­čás­tí obo­ru vizu­ál­ní­ho umění.

Ale je tu jed­no „ale“. Od doby, kdy vznik­ly per­for­man­ce stu­dies, se pojem „per­for­man­ce“ stal šir­ším a stá­le se roz­ši­řu­je. Pro mno­ho uměl­ců může být per­for­man­ce coko­li. To již bylo v této dis­ku­si zmí­ně­no. Sna­ží­me se ale i nadá­le zpří­stup­ňo­vat ten­to druh pra­xe našim stu­den­tům umě­ní. Tak­že jako his­to­rik umě­ní jsem si vědom his­to­ric­kých pod­mí­nek a jako uči­tel posou­vám hra­ni­ce a ově­řu­ji limi­ty per­for­man­ce artu.

Aka­de­mi­ko­vé jako Car­son nebo Schech­ner se o výtvar­ném umě­ní zmi­ňu­jí jen okra­jo­vě a naho­di­le. Per­for­man­ce art jako zastřešu­jí­cí ter­mín pou­ží­va­jí vel­mi nekon­krét­ně a nepřes­ně, nere­spek­tu­jí exis­tu­jí­cí umě­lec­ko­his­to­ric­ký dis­kurs. A pro­to je nyní potře­ba, abychom toto téma zno­vu pro­bra­li. Pro­to se mi vizu­ál­ní per­for­man­ce jako spe­ci­fic­ká kate­go­rie dis­kur­su zdá zají­ma­vým návrhem, jak dát urči­tý řád ter­mi­no­lo­gii, kte­rou dnes pou­ží­vá­me při stu­diu per­for­man­ce artu ve svět­le per­for­man­ce stu­dies. Zdá se, že tako­vé vyjas­ně­ní je nevy­hnu­tel­né. Potře­bu­je­me znát před­mět naše­ho stu­dia. A vědět, jak vybu­do­vat meto­do­lo­gii výzkumu.

Arlan­der: Teď vás musím pře­ru­šit, pro­to­že se zabý­vám per­for­man­ce stu­dies a mys­lím, že je to obor zce­la oddě­le­ný od per­for­man­ce artu. Jde o dvě růz­né věci. Před­sta­va, že per­for­man­ce stu­dies je pou­ze diva­dlo, je nedo­ro­zu­mě­ní. To pla­ti­lo u per­for­man­ce stu­dies sedm­de­sá­tých let, kte­rá teh­dy spo­jo­va­la expe­ri­men­tál­ní diva­dlo a antro­po­lo­gii (Schech­ner a Tur­ner). V deva­de­sá­tých letech byla per­for­man­ce stu­dies hlu­bo­ce ovliv­ně­na Peg­gy Phe­lan, jejíž inter­pre­ta­ce per­for­man­cí je vel­mi odliš­ná. A dneš­ní per­for­man­ce stu­dies se neza­mě­řu­jí vůbec na diva­dlo, ani na per­for­man­ce art, ale na per­for­man­ci v ješ­tě šir­ším smys­lu. Na něco jako per­for­ma­tiv­ní kód. Per­for­man­ce stu­dies při stu­diu per­for­man­ce artu pří­liš nepomohou.

Mys­lím si, že per­for­man­ce stu­dies je vel­mi zají­ma­vý obor a mys­lím si, že je důle­ži­tý. Ale pokud chce­te stu­do­vat per­for­man­ce art nebo akč­ní umě­ní, nebo pokud dává­te před­nost ter­mí­nu vizu­ál­ní per­for­man­ce, pak per­for­man­ce stu­dies mohou být matou­cí, pro­to­že její hlav­ní zájmy leží mimo umě­ní, niko­li v umění.

Guzek: Ter­mín per­for­ma­ti­vi­ta se dnes po vzo­ru Eri­ky Ficher-Lich­te pou­ží­vá vel­mi čas­to. A je to vel­mi uži­teč­ná mož­nost popi­su dneš­ní per­for­man­ce. Ale je těž­ké per­for­ma­ti­vi­tu apli­ko­vat na minu­lost, tedy na umě­lec­ko­his­to­ric­ké stu­die o per­for­man­ci. Kate­go­rie vizu­ál­ní per­for­man­ce je zají­ma­vá, neboť v his­to­rii byl per­for­man­ce art vždy vní­mán jako žánr pře­kra­ču­jí­cí hra­ni­ce mezi mal­bou, sochou, fil­mem, diva­dlem, zvu­kem či poezií v duchu Flu­xu­su. Tuto schop­nost může­me vyu­žít i v sou­čas­ných dis­ku­sích o per­for­man­ce stu­dies a této per­for­ma­ti­vi­tě v nej­šir­ším mož­ném smyslu.

A pokud jde o dele­go­va­nou per­for­man­ci, je to druh pra­xe kon­stat­ně spo­je­ný s per­for­man­ce artem. Už jsme v tom­to smys­lu zmí­ni­li myš­len­ky Flu­xu a kon­cept per­for­man­ce jako parti­tu­ry. A tato parti­tu­ra může být licen­co­vá­na jiným uměl­cům nebo může být dána jako dárek, aby obda­ro­va­ný tako­vou akci-skó­re pro­ve­dl. Ali­son Knowles to nazva­la „event sco­re“. Dele­go­va­ná per­for­man­ce je tedy – a to je důle­ži­té slo­vo – kon­cep­tu­ál­ní pra­xí, kte­rou může pou­žít každý.

Stej­ně jako re-enact­ment, což je něco, co vychá­zí z myš­len­ky archi­va­ce per­for­man­cí a dal­ších kon­cep­tu­ál­ních a efemér­ních prak­tik. Máte něja­ké důka­zy, poznám­ky, foto­gra­fie, parti­tu­ry nebo pro­hlá­še­ní uměl­ců z minu­los­ti. A pomo­cí jakých­ko­li těch­to stop může­te vytvo­řit umě­lec­ké dílo. To jsou dneš­ní postu­py, kte­ré pat­ří do širo­ké oblas­ti per­for­man­ce studies.

Tak­že to je důvod, proč si mys­lím, že per­for­ma­ti­vi­ta a per­for­man­ce stu­dies jsou vel­mi uži­teč­né pro stu­di­um sou­čas­ných umě­lec­kých děl. Aby však byl mož­ný hlu­bo­ký výzkum, měli bychom být kon­krét­něj­ší. Napří­klad pou­ží­vat kate­go­ri­zo­vá­ní dle kon­cep­tů, jako je vizu­ál­ní performance.

Per­for­man­ce pro kameru

Arlan­der: Pře­mýš­lím o vel­kém zma­te­ní pojmu per­for­ma­ti­vi­ta, o kte­rém psa­la Bar­ba­ra Bolt, když jste zmí­nil Eri­ku Fischer-Lich­te. Na kon­fe­ren­ci v roce 2008 mlu­vi­la o herec­ké per­for­man­ci, což zna­me­na­lo herec­ké umě­ní hrát, a všech­ny zmát­la. Ale je to pro nás teď zajímavé?

Sou­hla­sím se vším, co jste řekl o Flu­xu­su, o parti­tu­rách atd. Ale pokud pře­mýš­lím o tom, o čem by bylo zají­ma­vé dis­ku­to­vat, z mého pohle­du je to pojem „vizu­ál­ní per­for­man­ce“, kte­rý pod­le mě může být doce­la kon­tro­verz­ní. Ne snad ve svě­tě vizu­ál­ní­ho umě­ní, kde uměl­ci vystu­pu­jí, ale v tra­dič­ním svě­tě per­for­man­ce artu, kte­rý je sub­kul­tu­rou. Pokud se zamys­lí­me nad doslov­ným význa­mem toho­to slo­va, pak „vizu­ál­ní“ je kva­li­ta per­for­man­ce a zna­me­ná per­for­man­ci, kte­rá je vizu­ál­ní. Per­for­me­ři však mohou vytvá­řet díla, kte­rá jsou více audi­tiv­ní než vizu­ál­ní, zamě­ře­ná tře­ba na pohyb. A pokud uva­žu­je­te o vizu­ál­ní per­for­man­ci ve smys­lu per­for­man­ce vytvo­ře­né vizu­ál­ním uměl­cem, per­for­man­ci vizu­ál­ní­ho uměl­ce, pak defi­nu­je­te dílo tvůr­cem. Někte­ří lidé si mys­lí, že dělám vizu­ál­ní per­for­man­ci, pro­to­že vystu­pu­ji pro kame­ru, ale audio-vizu­ál­ní by byl lep­ší ter­mín. Pozi­ce per­for­man­cí pro kame­ru se během pan­de­mie zce­la změ­ni­la. Mno­ho tra­dič­ních per­for­me­rů nebo akč­ních uměl­ců, kte­ří dří­ve odmí­ta­li per­for­man­ci pro kame­ru, ji nyní akcep­to­va­li. Chtě­li živé pub­li­kum a výmě­nu mezi účin­ku­jí­cí­mi a diváky…

Guzek: Co se týče per­for­man­cí pro kame­ru, to je také pra­xe kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní sedm­de­sá­tých let. Tak­že tyto per­for­man­ce po pan­de­mii nebo během pan­de­mie jsou jen sou­čas­ný­mi pří­kla­dy. Pokud jde o Eri­ku Fischer-Lich­te a diva­dlo, hovo­ří o jedi­neč­ném „diva­del­ním piecu“ Jer­zy­ho Gro­towské­ho a oce­ňu­je jeho her­ce Rys­zar­da Ciesla­ka a aranž­má na jeviš­ti. Napří­klad jak divá­ci sedě­li vel­mi blíz­ko něj, aby cíti­li jeho pot. Fischer-Lich­te na tom­to pří­kla­du ilu­stru­je pova­hu performativity.

A totéž pla­tí pro Tade­u­sze Kan­to­ra, kte­rý spo­jo­val diva­dlo a hap­pe­nin­gy, kte­ré nazval „diva­dlo-hap­pe­ning“. Nikdy se však nezú­čast­nil fes­ti­va­lů per­for­man­ce artu. Účast odmí­tal, přes­to­že byl čle­nem stej­né sku­pi­ny jako Zbig­niew War­pe­chowski. Byli si osob­ně vel­mi blíz­cí, ale z hle­dis­ka umě­ní, defi­ni­ce toho, co je hap­pe­ning, per­for­man­ce nebo diva­dlo, stá­li kaž­dý na jiné straně.

Jana Ast­a­nov Psy­chic Wor­kers First Quan­tum Flux Foot­ballum, Equi­nox Fest FQFFEF Lon­dýn 2016 (foto: Karen Karnak)

Roz­dí­ly mezi diva­dlem a performancí

Orlo­vá: Bada­te­lé jako Schech­ner pochá­ze­jí z diva­del­ní­ho pro­stře­dí a vel­mi zjed­no­du­še­ně řeče­no inter­pre­tu­jí kaž­dý druh per­for­man­ce jako diva­dlo. Jis­tě, v obo­ru je urči­tý vývoj, ale refe­renč­ní rámec zůstá­vá stá­le stejný.

Na tom­to mís­tě bych se s vámi ráda podě­li­la o výsled­ky své­ho výzku­mu zamě­ře­né­ho na roz­dí­ly mezi diva­dlem a per­for­man­cí. Pře­čet­la jsem spous­ty růz­ných stu­dií, hod­ně jsem zkou­ma­la diva­del­ní teo­rii a také per­for­man­ce stu­dies. Ale jak už jste zmí­ni­li, není to moc uži­teč­né. Kaž­do­pád­ně v Čechách je všech­no hod­ně pro­mí­cha­né. Je tře­ba běž­né se zamě­řo­vat na per­for­man­ce stu­dies, když chce­te poro­zu­mět per­for­man­ce artu…

Tak­že ve výsled­ku mám, dou­fám, doce­la jed­no­du­chou teo­rii zalo­že­nou na kon­cep­tu ilu­ziv­nos­ti. Exis­tu­jí růz­né úrov­ně ilu­ze, napří­klad ilu­ze iden­ti­ty (v pří­pa­dě, že před­stí­rá­te, že jste někdo jiný) nebo ilu­ze pro­žit­ku, pro­stře­dí nebo věcí, kte­ré pou­ží­vá­te. Může­me tře­ba před­stí­rat, že jsme prá­vě na plá­ži a popí­jí­me drink a podob­ně. Celý ten­to kon­cept je spo­je­ný s pří­pra­vou, zkou­še­ním a opa­ko­vá­ním. Tak­že z mého pohle­du čím více je akce při­pra­vo­vá­na v detai­lech nebo jako celek, tím je blí­že diva­dlu, a nao­pak. Fun­gu­je to jako škála.

Jis­tě, exis­tu­je spous­ta detai­lů, o kte­rých bych moh­la mlu­vit: frag­men­tár­ní auten­ti­ci­ta, role doku­men­ta­ce a pozi­ce pozo­ro­va­te­le, kte­rá je v diva­dle a vizu­ál­ní per­for­man­ci odlišná.

Zřej­mou věcí je roz­díl­né vzdě­lá­ní: her­ci jsou tré­no­vá­ni v hla­so­vém a těles­ném vyjá­d­ře­ní, zatím­co per­for­me­ři niko­li. Nicmé­ně kon­cept ilu­zor­nos­ti lze pou­žít jako vel­mi jed­no­du­chý nástroj k roz­li­še­ní toho, zda umě­lec­ké dílo, kte­ré prá­vě pozo­ru­je­me, je vizu­ál­ní per­for­man­ce, nebo divadlo.

Lze také mys­lím říct, že vizu­ál­ní per­for­man­ce je nei­lu­ziv­ní a neu­ti­li­tár­ní lid­ská čin­nost v kon­tex­tu kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní. To zna­me­ná, že umě­lec­ké dílo není ilu­ziv­ní. Nic nepřed­stí­rám, nedě­lám nic pro urči­tý prak­tic­ký účel, tedy je to akt v kon­tex­tu kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní. Cílem není vytvá­řet strikt­ní nálep­ky. Fun­gu­je to jako šká­la: pokud je v umě­lec­kém akci hod­ně ilu­ze, má roz­hod­ně blí­že k divadlu.

Guzek: To, co Jana řek­la o „šká­lo­vá­ní“ jako defi­nič­ní meto­dě, je vel­mi zají­ma­vé. Je to druh per­for­ma­tiv­ní šká­ly s někte­rý­mi body blí­že nebo dále od per­for­man­ce nebo diva­del­ní oblas­ti. Mys­lím si, že potře­bu­je­me novou meto­do­lo­gii pro zachá­ze­ní s per­for­man­ce artem tvá­ří v tvář úspě­chu per­for­man­ce stu­dies. Máme spous­tu lite­ra­tu­ry pro zvlád­nu­tí toho­to vel­mi slo­ži­té­ho pro­blé­mu. Jano, posla­la jste mi text, kde mlu­ví­te o ritu­á­lu, což je dal­ší zají­ma­vá hypo­té­za, domní­vá­te se, že všech­ny per­for­man­ce jsou ze své pod­sta­ty rituální.

Orlo­vá: Děku­ji, že jste to zmí­nil. Před­po­klá­dám, že všech­ny per­for­man­ce (včet­ně kaž­do­den­ních a umě­lec­kých perfro­man­cí) mají inhe­rent­ní ritu­ál­ní aspekt. Mož­ná to může být námět naše­ho dal­ší­ho setkání.

Arlan­der: Je vel­mi obtíž­né účast­nit se této dis­ku­se, pro­to­že jste svo­ji teo­rii před­sta­vi­la jen krát­ce, ale otáz­ka ilu­ze zní jako dob­rý výcho­zí bod. Zdá se mi, že sou­vi­sí s otáz­kou repre­zen­ta­ce ver­sus pre­zen­ta­ce. V tra­dič­ních diva­del­ních stu­di­ích exis­tu­je myš­len­ka, že na jeviš­ti je něco repre­zen­to­vá­no. Rea­li­ta sama o sobě tam není, pou­ze její repre­zen­ta­ce, její ilu­ze, pokud dává­te před­nost tomu­to ter­mí­nu. Divák oče­ká­vá, že vraž­da zob­ra­ze­ná na jeviš­ti pou­ze před­sta­vu­je vraž­du, ale nedě­je se ve sku­teč­nos­ti. Zatím­co v per­for­man­ce artu divák čas­to oče­ká­vá, že to, co se děje, je sku­teč­né. Nahrá­la jsem do cha­tu mani­fest Mari­lyn Arsem, o kte­rém jsem se před­tím zmí­ni­la. Nezna­me­ná to, že s ní ve všem sou­hla­sím. Mlu­vi­la jsem s ní a ona své výro­ky vědo­mě zve­li­či­la, pro­to­že je to psá­no jako mani­fest, jako pro­vo­ka­ce. Ale pova­žu­ji to za vel­mi uži­teč­né, chce­te-li poro­zu­mět kon­zer­va­tiv­ním per­for­me­rům. Pro­to­že v urči­tém smys­lu je tra­dič­ní svět per­for­man­ce artu ve sku­teč­nos­ti vel­mi kon­zer­va­tiv­ní. Pama­tu­ji si časy, kdy lidé říka­li, že svět sou­čas­né­ho umě­ní a svět per­for­man­ce artu jsou dva vel­mi odliš­né svě­ty. V dneš­ní době už to tak snad není. Mari­lyn pro vás může být dob­rým part­ne­rem v diskusi.

Bry­z­gel: To je zají­ma­vé pro mě jako pro his­to­rič­ku umě­ní a jako pro něko­ho, kdo pro­šel dis­ci­plí­nou dějin umě­ní a nyní pra­cu­je na katedře vizu­ál­ní kul­tu­ry. O této dis­ku­si jsem se dokon­ce dozvě­dě­la tepr­ve nedáv­no, pro­to­že jsem vlast­ně nikdy ani nevě­dě­la, že se per­for­man­ce art vyu­ču­je na diva­del­ních katedrách nebo v rám­ci per­for­man­ce stu­dies. Pro mě to bylo vždy v kon­tex­tu dějin umě­ní a nikdy jsem s tou­to deba­tou neby­la kon­fron­to­vá­na. Vím, že ve Spo­je­ných stá­tech je tato tra­di­ce spo­je­ná s Richar­dem Schech­ne­rem a spol. a od lidí, kte­ré znám, se zdá, že v Evro­pě a ve Spo­je­ném krá­lov­ství je mno­hem čas­tě­ji per­for­man­ce art vyu­čo­va­ný pro­střed­nic­tvím diva­del­ních stu­dií a diva­del­ních kate­der. Bez ohle­du na to, že to není deba­ta, do kte­ré jsem se kdy muse­la sku­teč­ně zapo­jit, pro­to­že diva­dlo je pros­tě jiný druh umě­ní, nikdy jsem se tou­to defi­ni­cí nezabývala.

Kaž­do­pád­ně je zají­ma­vé, že víme, že z pohle­du diva­del­ních stu­dií tu zájem je. Defi­no­vat tyto růz­né aspek­ty se mi zdá sko­ro jako ochran­né nebo sebe­och­ran­né. Per­for­man­ce art je v dneš­ní době dob­ře inte­gro­ván do dějin umě­ní, ale kon­krét­ní deba­ty o tom, co je per­for­man­ce art ver­sus co je diva­dlo nebo expe­ri­men­tál­ní diva­dlo, jsme se nikdy nedotkli.

Arlan­der: Ame­lia Jones si stě­žo­va­la, že ději­ny umě­ní ve sku­teč­nos­ti nikdy nebe­rou v úva­hu sku­teč­ná těla, pou­ze doku­men­ta­ci akcí. Ale pokud si vzpo­me­ne­te na Rose­lee Gol­d­berg, byla vel­mi kri­ti­zo­vá­na kvů­li své defi­ni­ci per­for­man­ce artu, kte­rá zně­la, že vše, co vizu­ál­ní umě­lec dělá, je per­for­man­ce art. Pokud vizu­ál­ní umě­lec reží­ru­je balet, sta­ne se z toho per­for­man­ce art, pro­to­že jej vytvo­řil vizu­ál­ní umě­lec: v urči­tém smys­lu je to tro­chu zvlášt­ní. Mys­lím, že výtvar­ní uměl­ci mohou dělat mno­ho dru­hů performancí.

Bry­z­gel: Sou­hla­sím. Ale byla prv­ní oso­bou, kte­rá se sku­teč­ně poku­si­la defi­no­vat toto umě­ní z umě­lec­ko-his­to­ric­ké­ho kontextu.

Guzek: V pol­ských ději­nách umě­ní se v sedm­de­sá­tých letech pod vli­vem kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní vel­mi sil­ně zdů­raz­ňo­val roz­díl mezi per­for­man­ce artem a diva­dlem, stej­ně jako roz­dí­ly mezi per­for­man­ce artem a výtvar­ným umě­ním. Per­for­man­ce art pat­řil do oblas­ti výtvar­né­ho umě­ní, pro­to­že pat­řil ke kon­cep­tu­ál­ní­mu umě­ní. Kon­cep­tu­ál­ní uměl­ci a per­for­me­ři spo­lu­pra­co­va­li. Do té míry, do jaké bylo kon­cep­tu­ál­ní umě­ní sou­čás­tí výtvar­né­ho umě­ní, byl sou­čás­tí výtvar­né­ho umě­ní i per­for­man­ce art. Inu, toto je his­to­ric­ké pozadí.

V deva­de­sá­tých letech jsme zkou­še­li pořá­dat fes­ti­va­ly, na kte­rých měli vystu­po­vat per­for­me­ři a záro­veň alter­na­tiv­ní diva­del­ní sku­pi­ny, a byla to kata­stro­fa. Nemě­li spo­leč­nou řeč. Jak­ko­liv se měli rádi, čle­no­vé — nejen pro­fe­si­o­nál­ních — diva­del­ních sku­pin si mys­le­li: Podí­vej­te se na toho per­for­me­ra… To, co dělá na jeviš­ti, je totál­ně ama­tér­ské. A per­for­me­ři říka­li: Jen se na ně podí­vej­te. Pijí z prázd­ných skle­nic. Tak hloupé.

Leh­ner: Mys­lím, že by se to moh­lo stát, i kdy­bys­te mícha­li růz­né dru­hy scén per­for­man­ce art. Uvnitř nich exis­tu­jí růz­né kon­cep­ty a pří­stu­py a uměl­ci se s nimi vypo­řá­dá­va­jí růz­ným způ­so­bem. Vyu­ču­ji na katedře dějin umě­ní sou­čas­né umě­ní a sto­jí­me před pro­blé­mem, jak per­for­man­ci učit a jak ji imple­men­to­vat do kur­zů dějin umě­ní. Pro­to­že exis­tu­je mno­ho růz­ných pří­stu­pů. Tře­ba ti tra­dič­ní kali­forn­ští uměl­ci, kte­ří mají vel­mi váž­ný pří­stup k zachá­ze­ní s před­mě­ty a slo­vy, což je zce­la v pro­ti­kla­du k vel­mi těles­ným a fyzic­kým evrop­ským uměl­cům. I když navzá­jem zna­jí svůj styl a rozu­mě­li by si, prav­dě­po­dob­ně by se střet­li v tom, jak své sty­ly interpretují.

Ana­lý­za per­for­man­ce art

Leh­ner: Mož­ná by pomoh­lo neza­tě­žo­vat se defi­no­vá­ním per­for­man­ce, ale spí­še pře­mýš­let o tom, jak per­for­man­ce ana­ly­zo­vat a popsat. I to řeším při výu­ce na katedře dějin umění.

Na samém začát­ku roz­ho­vo­ru se Annet­te zmí­ni­la o dočas­nos­ti per­for­man­ce, čímž se zabý­vám také. Pro sle­do­vá­ní časo­vých struk­tur v dílech je čas­to uži­teč­né zahr­nout do umě­lec­ko­his­to­ric­ké­ho výzku­mu teo­re­tic­ké rám­ce z jiných obo­rů. Podob­ným způ­so­bem by moh­lo být plod­né, kdychom mís­to toho, abychom zůstá­va­li mezi per­for­man­cí, per­for­man­ce artem a diva­del­ním výzku­mem, pro­po­ji­li tyto pří­stu­py, a byli tak schop­ni lépe ucho­pit per­for­man­ce art.

Orlo­vá: Z mé zku­še­nos­ti je mezi­ná­rod­ní per­for­man­ce art scé­na nao­pak vel­mi jed­not­ná. I v Evro­pě dodnes exis­tu­je onen váž­ný pří­stup a ved­le toho uměl­ci, kte­ří oba pří­stu­py mícha­jí… a není s tím žád­ný pro­blém. Zno­va se dostá­vá­me k tomu, co nazý­vá­me per­for­man­cí – prá­vě v tom pod­le mě tkví nedo­ro­zu­mě­ní či disin­ter­pre­ta­ce. Jak se uka­zu­je i v naší deba­tě, když chce­me o per­for­man­ci mlu­vit, je tře­ba ji umět popsat, defi­no­vat. Jak chce­te per­for­man­ce — nebo coko­li jiné­ho — popi­so­vat a ana­ly­zo­vat bez toho, abychom vědě­li, co popi­su­je­me a analyzujeme?

Když pra­cu­je­me jako kri­ti­ko­vé nebo kurá­to­ři, musí­me si být vědo­mi toho, co je pro daný žánr typic­ké nebo jedi­neč­né. Pokud se napří­klad poku­sí­me psát o vizu­ál­ní per­for­man­ci jako o bás­ni nebo jako o diva­dle, je to sice mož­né, ale hod­no­tit per­for­man­ce napří­klad z hle­dis­ka uspo­řá­dá­ní ver­šů není to funkč­ní pří­stup, pro­to­že per­for­man­ce tak­to vysta­ve­ny nejsou. Jak­ko­li je urči­tě mož­né se mezi­o­bo­ro­vě meto­do­lo­gic­ky inspirovat…

Leh­ner: K ana­lý­ze video­ar­tu pou­ží­vám meto­dy z fil­mo­vých stu­dií. Tato myš­len­ka, zave­de­ná jis­tý­mi his­to­ri­ky umě­ní, se zdá být samo­zřej­má, ale v ději­nách umě­ní běž­ná neby­la. Pokud zkom­bi­nu­je­te růz­né pří­stu­py, najed­nou pocho­pí­te prv­ky ve video díle, kte­ré pochá­ze­jí z růz­ných inspi­rač­ních zdro­jů, z fil­mo­vé kul­tu­ry, tele­vi­ze nebo You­Tu­be a byly per­for­man­ce artem osvo­jo­vá­ny, mohou být oka­mži­tě pocho­pe­ny pub­li­kem, ale­spoň čás­teč­ně vní­ma­jí­cím tyto odka­zy. Imple­men­to­vá­ní růz­ných teo­re­tic­kých rám­ců nám pomá­há tyto zdro­je, stej­ně jako poje­tí per­spek­ti­vy, stři­hu nebo zvu­ku, včle­ňo­vat do vzá­jem­né­ho vzta­hu a do šir­ší­ho smys­lu díla.

Arlan­der: To je dob­rá ana­lo­gie mezi diva­dlem a per­for­man­cí, kte­ré jsou si svým způ­so­bem na prv­ní pohled podob­né, ale nejsou stej­né. Někte­ré věci může­te vzít z jiné­ho obo­ru a vyu­žít je po svém.

Jako umě­lec může­te pou­žít fil­mo­vé postu­py, aniž bys­te toči­li film, ačko­li i to někte­ří uměl­ci děla­jí. Ve svých videích napří­klad míchám prv­ky z per­for­man­ce artu, envi­ron­men­tál­ní­ho umě­ní a medi­ál­ní­ho umě­ní. Stej­ně tak někte­ří per­for­me­ři pou­ží­va­jí nástro­je z diva­dla nebo tan­ce. A výtvar­ní uměl­ci pou­ží­va­jí cho­re­o­gra­fic­ké nástro­je, když reží­ru­jí insce­na­ce s pro­fe­si­o­nál­ní­mi uměl­ci nebo s lai­ky v umě­lec­kých gale­ri­ích, což lze vní­mat jako již zmi­ňo­va­né dele­go­va­ná per­for­man­ce. Tako­vá představení/ per­for­man­ce vytvo­ře­ná uměl­ci v muzeích a nao­pak per­for­man­ce art, kte­rý se ode­hrá­vá v rám­ci jeho vlast­ní sub­kul­tu­ry, mohou být oddě­le­né světy.

Orlo­vá: Všem vám moc děku­ji! Nakous­li jsme mno­há zají­ma­vá téma­ta, zazně­ly inspi­ra­tiv­ní myš­len­ky a já se těším, že zůsta­ne­me v kon­tak­tu a bude­me pokra­čo­vat v dis­ku­si… V rám­ci Taneč­ní zóny, ane­bo i jinde.

Kula­tý stůl Všech­no per­for­mu­je (foto: Jana Orlová)
© Marek Malůšek

Jana Orlo­vá — teo­re­tič­ka, per­for­mer­ka a bás­níř­ka. Sou­běž­né teo­re­tic­ké a umě­lec­ké záze­mí jí umož­ňu­je fun­go­vat i jako kurá­tor­ka a kri­tič­ka. Na kon­ci roku 2021 zís­ka­la titul Ph.D. na Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní v Pra­ze (kated­ra teo­rie). Její poezie byla pře­lo­že­na do mno­ha jazy­ků včet­ně hind­šti­ny a čín­šti­ny, zúčast­ni­la se řady umě­lec­kých akcí po celé Evro­pě. V rám­ci výzku­mu se zamě­řu­je na per­for­man­ce art a hra­nič­ní umě­lec­ké formy.

Annet­te Arlan­der (1956) - uměl­ky­ně, výzkum­ná pra­cov­ni­ce a peda­gož­ka, prů­kop­ni­ce fin­ské­ho per­for­man­ce artu a umě­lec­ké­ho výzku­mu. V letech 2018 – 2019 byla pro­fe­sor­kou per­for­man­ce artu a teo­rie na Stoc­kholm­ské uni­ver­zi­tě umě­ní v rám­ci umě­lec­ké­ho výzkum­né­ho pro­jek­tu Per­for­ming with Plants. Byla také hlav­ní řeši­tel­kou výzkum­né­ho pro­jek­tu finan­co­va­né­ho Fin­skou aka­de­mií s názvem Jak dělat věci s per­for­man­cí (2016 – 2020). V sou­čas­nos­ti půso­bí jako hos­tu­jí­cí výzkum­ná pra­cov­ni­ce na Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní Uni­ver­zi­ty umě­ní v Hel­sin­kách s pro­jek­tem Setká­ní s pozo­ru­hod­ný­mi a nevšed­ní­mi stro­my. Mezi její výzkum­né zájmy pat­ří umě­lec­ký výzkum, per­for­man­ce-as-research a život­ní pro­stře­dí. Její umě­lec­ká tvor­ba se pohy­bu­je mezi tra­di­ce­mi per­for­man­ce artu, video­ar­tu a envi­ron­men­tál­ní­ho umění.

Amy Bry­z­gel — vedou­cí kated­ry fil­mu a vizu­ál­ní kul­tu­ry na Uni­ver­si­ty of Aber­de­en, kde půso­bí od roku 2009. Je autor­kou tří knih: Per­for­ming the East: Per­for­man­ce Art v Rus­ku, Lotyš­sku a Pol­sku (IB Tau­ris, 2012); Mier­val­dis Polis (Riga, Lotyš­sko: Neputns, 2015) a Per­for­man­ce art ve východ­ní Evro­pě od roku 1960 (Man­ches­ter Uni­ver­si­ty Press, 2017). Zís­ka­la řadu výzkum­ných gran­tů, včet­ně sti­pen­dia Lever­hul­me Fellowship a Arts and Huma­ni­ties Research Coun­cil Ear­ly Career Fellowship.

Łukasz Guzek (1962) — pro­fe­sor Aka­de­mie výtvar­ných umě­ní v Gdaň­sku. Ve své prá­ci kom­bi­nu­je vědec­ký výzkum v oblas­ti dějin umě­ní s umě­lec­kou kri­ti­kou a kurá­tor­skou pra­xí. Mezi jeho výzkum­né zájmy pat­ří umě­ní dva­cá­té­ho sto­le­tí, zejmé­na umě­ní sedm­de­sá­tých let, a to včet­ně kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní, per­for­man­ce, umě­ní insta­la­ce, pře­lom moder­nis­mu a post­mo­der­nis­mu ve výtvar­ném umě­ní, stej­ně jako doku­men­ta­ce umě­ní, kte­rou chá­pe jako pro­blém teo­rie umě­ní a jako pra­xi archi­vo­vá­ní, ucho­vá­vá­ní, údrž­by a péče o díla sou­čas­ných efemér­ních umě­lec­kých forem. Nedáv­no pro­ve­de­ný výzkum sou­vi­sí s oblas­tí per­for­man­ce stu­dies. Aktu­ál­ně rea­li­zo­va­ný výzkum­ný pro­jekt se týká sou­čas­né­ho umě­ní ve střed­ní Evro­pě. Od roku 2009 je šéf­re­dak­to­rem odbor­né­ho časo­pi­su Art and Docu­men­tati­on (www.journal.doc.art.pl). Vydal tři kni­hy v pol­šti­ně: Installati­on Art. Otáz­ka vzta­hu pro­sto­ru a pří­tom­nos­ti v sou­čas­ném umě­ní (2007), Per­for­ma­ti­za­ce umě­ní. Per­for­man­ce Art a akč­ní fak­tor v pol­ské umě­lec­ké kri­ti­ce (2013) a Rekon­struk­ce akč­ní­ho umě­ní v Pol­sku (2017).

© Kimi Pal­me Seitlich

Nora Haakh (1985) — kul­tur­ní věd­ky­ně a výkon­ná uměl­ky­ně pohy­bu­jí­cí se mezi diva­dlem a výtvar­ným umě­ním. Dok­tor­ský titul zís­ka­la v roce 2020 na Fre­ie Uni­ver­si­tät Ber­lin. Její dizer­tač­ní pra­cí nazva­ná Lay­la und Maj­nun v kon­takt­ní zóně, zabý­va­jí­cí se otáz­ka­mi pře­no­su a pře­kla­du z arabšti­ny do něm­či­ny v sou­čas­ném diva­dle, byla oce­ně­na zvlášt­ní cenou v rám­ci Augsbur­ské ceny za inter­kul­tur­ní stu­dia. Jako dra­ma­tur­gy­ně spo­lu­pra­co­va­la s mno­ha translo­kál­ní­mi uměl­ci a reží­ro­va­la sou­čas­né arab­ské dra­ma. V sou­čas­né době vyu­ču­je na uni­ver­zi­tě HAW v Ham­bur­gu a diva­del­ní ško­le Cours Flo­rent v Ber­lí­ně, pra­cu­je také jako Gra­phic Recor­der (pře­klá­dá kon­ver­za­ce či pre­zen­ta­ce v reál­ném čase do tex­tu a obráz­ků), expe­ri­men­tu­je s mož­nost­mi živé kres­by a gene­ra­tiv­ní­ho psa­ní coby nástro­ji pro per­for­ma­tiv­ní vyprá­vě­ní, spo­lu­pra­cu­je s umě­lec­ký­mi kolek­ti­vy, jako je ber­lín­ská soci­ál­ně umě­lec­ká labo­ra­toř AUCH, nebo mni­chov­ské Frau­en am Fluss. Její sou­čas­ný umě­lec­ký výzkum se zamě­řu­je na mezi­dru­ho­vé vzta­hy a nazý­vá se Tree Transla­tor. www.nora-haakh.de

© Enzio von Salis

Maxi­mi­li­an Leh­ner — peda­gog na Insti­tu­tu sou­čas­né­ho umě­ní a médií v KU Linz, kde sou­běž­ně dokon­ču­je dok­to­rand­ské stu­di­um. Je spo­luza­kla­da­te­lem The Real Offi­ce ve Stutt­gar­tu. Stu­do­val teo­rii umě­ní a filo­zo­fii v Paří­ži, Stutt­gar­tu a Lin­ci a zúčast­nil se kurá­tor­ských kur­zů na Salzburg Sum­mer Aca­de­my a ECCA Cluj / Timi­so­a­ra Art Encoun­ters. Je kurá­to­rem výstav pro Electro­Pu­te­re (RO), Škuc Galle­ry (SI) nebo Fün­f­zi­g­zwan­zig (AT), píše tex­ty pro BLOK, Kajet, Revis­ta Arta a čet­né aka­de­mic­ké publikace.