Podání ruky aneb Etika performativity

V letoš­ním roce sla­ví brněn­ská Fakul­ta výtvar­ných umě­ní Vyso­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho svých tři­cet let exis­ten­ce. Již od její­ho zro­du se v ní utvá­řel oko­lo akč­ní­ho uměl­ce Tomá­še Rulle­ra ate­li­ér, kte­rý zpr­vu dostal pojme­no­vá­ní Ate­li­ér videa a mul­ti­me­di­ál­ní ani­ma­ce. Ruller figu­ro­val v pozi­ci asi­s­ten­ta, vedou­cím ate­li­é­ru byl vizu­ál­ní umě­lec Radek Pilař (1931 – 1993), autor iko­nic­ké­ho Rum­caj­se a význam­ná osob­nost čes­ké­ho výtvar­né­ho umě­ní dru­hé polo­vi­ny dva­cá­té­ho století.


Poté, co Pilař neče­ka­ně zemřel, ujal se ate­li­é­ru Ruller a postup­ně ate­li­ér trans­for­mo­val do podo­by spe­ci­a­li­zo­va­né­ho pro­sto­ru akč­ní­ho umě­ní, per­for­man­ce art a umě­ní pre­zen­ta­ce, což bylo vždy pro­po­je­no i s médi­em foto­gra­fie a videa (ana­lo­go­vé­ho a poz­dě­ji i digi­tál­ní­ho). Ruller Ate­li­ér per­for­man­ce, jak jej pře­jme­no­val, vedl do roku 2020, kdy jej jako vedou­cí pře­bra­la fran­couz­ská uměl­ky­ně Julie Béna.

Akce-reak­ce

O víken­du 20. a 21. květ­na se v brněn­ském par­ku Lužán­ky usku­teč­ni­lo setká­ní Rulle­ro­vých absol­ven­tů při pří­le­ži­tos­ti oslav tři­ce­ti let FaVU. Setká­ní bylo pojme­no­vá­no Zóna art per­for­man­ce / Akce-reak­ce a kona­lo se v rám­ci kul­tur­ní­ho fes­ti­va­lu Pona­va­Fest.

Byl jsem pří­to­men sobot­ní­mu setká­ní 20. květ­na a měl jsem mož­nost detail­ně pozo­ro­vat zejmé­na „prv­ní část dne“. Uvě­do­mil jsem si, že per­for­man­ce (art) a per­for­ma­ti­vi­ta, kte­rou se zabý­vám, na člo­vě­ka kla­de zvlášt­ní nárok urči­té­ho „vcí­tě­ní“ a sou­čas­ně i „odstu­pu“. Vcí­tě­ní při­chá­zí teh­dy, když jsem vysta­ven per­for­ma­tiv­ní­mu aktu, a odstup, když jsem vysta­ven pamě­ti a refle­xi toho, co jsem pro­žil. Pro­blé­mem u per­for­man­ce art(u) je teku­tost situ­a­cí a jejich vyhod­no­co­vá­ní „tady a teď“.

Mysti­fi­ka­ce, nebo chaos?

Setká­ní mělo začí­nat v 15:00 hodin (poz­dě­ji změ­ně­no na 15:30 hodin) akcí mysti­fi­ká­to­ra Pet­ra Horá­ka. Nevím, nako­lik je mož­né hod­no­tit u per­for­man­ce art úspěš­nost akce s pou­ka­zem na aus­ti­nov­sky řeče­nou nemož­nost výpo­věd­nos­ti per­for­ma­ti­vu, musím však říci, že Horá­ko­vi se poved­lo mysti­fi­ko­vat celý lužá­nec­ký park. Jeho akci jsem nebyl scho­pen odha­lit a nepo­vši­ml jsem si tedy ani jeho fyzic­ké pří­tom­nos­ti. A ani niče­ho, co by jen sla­bým názna­kem vybo­čo­va­lo z fes­ti­va­lo­vé­ho ruchu.

Opro­ti tomu per­for­mer­ka Kla­ri­sa (Klá­ra) Klei­ne­ro­vá zača­la svo­ji akci oprav­du ve „sku­teč­ném“ čase a pro­sto­ru – někdy oko­lo 16:00 hodin mezi dvě­ma zdro­ji vody (jinak řeče­no šlo o tzv. „pít­ka“). Vyko­ná­va­la podiv­nou bon­dáž jiné oso­by do vět­ší­ho baťo­hu. Všech­no vypa­da­lo „pro­myš­le­ně“, ale zjev­ně nic nevy­ka­zo­va­lo prv­ky jaké­ho­ko­li (diva­del­ní­ho) dra­ma­tu, scé­ny a ani násil­nos­ti. Bylo to, jako kdy­by Klei­ne­ro­vá bali­la do baťo­hu zapo­me­nu­té ponož­ky. I když se scé­na sama vytvo­ři­la skr­ze pří­tom­né a do oblou­ku sesku­pe­né „pub­li­kum“, trá­va zali­tá slun­cem a neteč­nost Klei­ne­ro­vé napo­ví­da­ly spí­še poklid­nos­ti odpo­led­ní­ho dění. Z její akce jsem tedy zazna­me­nal aspoň něko­lik snímků.

Kla­ri­sa (Klá­ra) Klei­ne­ro­vá (foto: Filip Gorazd Martinek)

Samozva­ná průvodkyně?

Kurá­tor­ka a teo­re­tič­ka umě­ní Jana Písa­ří­ko­vá, býva­lá Rulle­ro­va dok­to­rand­ka, chtě­la od 17:00 hodin návštěv­ní­kům par­ku zpřístup­nit pozná­ní dějin umě­ní for­mou výu­ko­vé rekon­struk­ce. Opro­ti tomu sou­čas­ná dok­to­rand­ka Rulle­ra – Hana Mag­do­ňo­vá — se pokou­še­la nabíd­nout jakési spo­leč­né pro­ží­vá­ní – „hru“, ve kte­ré se měla stát prů­vod­ky­ní. K tomu se hodí pozna­me­nat, že dneš­ní doba se vyzna­ču­je exhi­bi­cí nej­růz­něj­ších „prů­vod­ců a prů­vod­kyň“, tera­pe­u­tů a tera­pe­u­tek, avšak nikdo neví, kam a koho vlast­ně vést. Je snad­né se samozva­ně pro­hlá­sit za „prů­vod­ce“, ale je těž­ké sku­teč­ně něko­ho „vést“, lépe řeče­no: (do)provázet. Kdo chce něco tako­vé­ho konat, měl by být obe­zná­me­ný se spous­tou dis­ci­plín. A nemys­lím, že zrov­na svět umě­ní je vhod­ným mís­tem pro exhi­bi­ci chou­tek „ovlá­dat“ druhé.

Mag­do­ňo­vou jsem zazna­me­nal již při pro­chá­ze­ní par­kem někdy po pat­nác­té hodi­ně. Nicmé­ně jsem byl spo­leč­ně s dal­ší­mi návštěv­ní­ky uvr­žen v mysti­fi­ka­ci nebo bylo vše nato­lik roz­růz­ně­né, roz­tře­se­né a cha­o­tic­ké, že jsem nebyl scho­pen zaku­sit téměř nic. Akce měla začí­nat ofi­ci­ál­ně ve 20:00 hodin a ješ­tě před ní měla být akce „Ast­ro­naut­ky Estrá­dy“, cca v 19:00 hodin. Co je však nad­mí­ru zají­ma­vé, je fakt jaké­ho­si „stře­du“. Když jsem do Lužá­nek dora­zil, trva­lo mi dlou­ho, než jsem byl scho­pen iden­ti­fi­ko­vat mís­to, kde se ode­hrá­vá per­for­man­ce (art). Potí­že s tím měli samot­ní pořa­da­te­lé, ale i ostat­ní návštěv­ní­ci, kte­ří se zou­fa­le pídi­li po tom, kde že je tedy to dění ate­li­é­ru Tomá­še Rullera?!

Na mýtin­ce s Rulle­rem a Hodboděm

Nako­nec jsem obje­vil, že na malé „mýtin­ce“ sedí Tomáš Ruller spo­leč­ně s per­for­me­rem Tomá­šem Hod­bo­děm, kte­rý sám sebe ozna­ču­je jako „tulá­ka“. Jak bývá nepsa­ným pra­vi­dlem, nic neby­lo při­pra­ve­no v daný čas, a tak se (zjev­ně) už per­for­mo­va­lo tím, že se vše potřeb­né chys­ta­lo „za pocho­du“. Setká­ní s obě­ma Tomáši půso­bi­lo neo­ká­za­le, ale v jis­tém smys­lu „eli­tář­sky“. Vypa­da­lo to, jako kdy­by se sna­ži­li posta­vit si upro­střed všu­dypří­tom­né trá­vy „impé­ri­um tech­no­lo­gie“ k tomu, aby bylo mož­né re-pre­zen­to­vat živost a pod­stat­nost okamžiku.

Ten­to para­dox může­me z pozi­ce pozo­ro­va­te­le pro­hlou­bit ješ­tě tím, že v kon­tex­tu Rulle­ro­vy nedáv­no vyda­né pub­li­ka­ce Per­form-made (2021) slo­vy Vlas­ty Čihá­ko­vé-Noshi­ro: John Cage nás nau­čil vní­mat šumy jako původ­ní a při­ro­ze­ný znak vzni­ka­jí­cích situ­a­cí. Tomáš Ruller nás učí vní­mat napě­tí z oče­ká­va­né udá­los­ti, ke kte­ré nemu­sí ani dojít.[1]Oka­mžik, kte­rý je per se neza­chy­ti­tel­ný a nepře­vo­di­tel­ný na nic jiné­ho, než zase a zno­va na oka­mžik, nám pro­bí­há mezi prs­ty. Je to odvě­ká otáz­ka filo­so­fie: čas, jeho prou­dě­ní a naše zakou­še­ní času. Oka­mžik nemů­že­me „vysta­vit“ tím, že jej zdů­raz­ní­me tech­no­lo­gií nebo tech­ni­kou. Ostat­ně i ono rulle­rov­ské vní­má­ní „napě­tí z oče­ká­va­né udá­los­ti“ je pou­hým namí­ře­ným prs­tem a vzdech­nu­tím: Tak to je.

Napě­tí jako zin­ten­ziv­ně­ní zakou­še­ní naší časo­vos­ti je mož­ná zají­ma­vé, ale samot­né se nedá uzavřít, dá se pou­ze vní­mat, jak pozna­me­ná­vá prá­vě Čiháková.

Tomáš Hod­boď a Tomáš Ruller (foto: Filip Gorazd Martinek)

Pre-per­for­ma­ti­vi­ta

Účast na akci v Lužán­kách ve mně vyvo­la­la pře­mí­tá­ní nad tím, zda bychom nemě­li v pří­pa­dě per­for­man­ce (art) uva­žo­vat o pre-per­for­ma­ti­vi­tě – zvláš­tě v kon­tex­tu Rulle­ro­va pojmu „per­form-made“. Něco, co ješ­tě není per­for­ma­tiv­ní, ješ­tě to není ono „made“, ale nao­pak je to „pre“. Před­chá­zí to samot­né­mu oče­ká­vá­ní, tepr­ve se to pro­bou­zí a poma­lu se to dostá­vá (mož­ná nezá­vis­le na nás samot­ných) k dění, k pod­stat­nos­ti situ­a­ce. A to, domní­vám se, bylo pří­tom­né na té malé „mýtin­ce“.

Když po mně Ruller chtěl, abych „per­for­mo­val“, odmí­tl jsem. Ostat­ně Čihá­ko­vá říká, že k oče­ká­va­né udá­los­ti nemu­sí ani dojít. K tomu ovšem není potře­ba, aby byl člo­věk per­for­me­rem. Sta­čí, abychom byli lid­mi a lid­mi zůsta­li. To není pro­jekt teo­re­tic­ko-huma­nit­ní, ale prak­tic­ko-huma­ni­tár­ní a zamě­ře­ný ke kon­krét­nos­ti člo­vě­ka a situace.

To, co jsem si odne­sl z mož­nos­ti být v oněch dnech v Lužán­kách, je prá­vě „pre-per­for­ma­tiv­ní“ oče­ká­vá­ní. To, že situ­a­ce mohou v našich živo­tech prou­dit, aniž by nará­že­ly a otřá­sa­ly etic­ký­mi prin­ci­py, lid­stvím, ale nao­pak – ply­nout jen tak lehce, jako voda v řece.

Poda­ná ruka není jen kul­tur­ní ges­to, není jen „pozdra­ve­ním“, je to také pros­tý dotyk, při­blí­že­ní oso­by k jiné oso­bě bez náro­ku na to, kdo je víc a výš.

Pro­to mě nej­ví­ce v pamě­ti zůsta­lo setká­ní s obě­ma Tomáši. Hlav­ní pod­nět, kte­rý jsem si odne­sl z Akce-reak­ce 2023, je ten, že se sice účast­ní­me růz­ných fes­ti­va­lů, spo­le­čen­ských setká­ní, výstav, kon­cer­tů, před­sta­ve­ní a podob­ně, ale málo se setká­vá­me jako lidé bez náno­su toho, co se na nás v rám­ci akce „při­le­pí“.

Atmo­sfé­ra na fes­ti­va­lu (foto: Filip Gorazd Martinek)

Ruller s obli­bou v růz­ných roz­ho­vo­rech glo­su­je, že své stu­den­ty nic neu­čí, ale sezna­mu­je je s his­to­rií a sna­ží se v nich najít to, co jim jde, a to pak nabí­zí k roz­ví­je­ní. Nevím, nako­lik je mož­né Rulle­rův pří­stup a jeho dílo (i to peda­go­gic­ké) roz­ví­jet, ale jest­li se dá něco vzká­zat gene­ra­cím stu­den­tů, kte­ré učil, pak by to mělo být, že este­ti­ka per­for­ma­ti­vi­ty by moh­la vést k eti­ce per­for­ma­ti­vi­ty. Lep­ší je podat ruku a omlu­vit se než vyu­ží­vat pub­li­kum a exhibovat.


[1] ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlas­ta. Bůh? To je pře­ce slo­ve­so! God? It´s Sim­ply a Verb! In: RULLER, Tomáš, LIŠKA, Pavel a Dušan BROZMAN, ed. Per­form-made: odol­né oka­mži­ky = resistant moments. Pra­ha: KANT – Karel Ker­lic­ký, 2021, s. 223.

Od Filip Gorazd Martinek

kněz, filosof, teolog, básník, spisovatel a původně výtvarný umělec. Od roku 2020 studuje vědecký doktorát se zaměřením na performativitu jurodivosti jako filosoficko-teologický problém.

2 komentáře

  1. Fidlo, super! Žád­ný zby­teč­ný nábo­žen­ský trak­tát. Člá­nek, kte­rý jde čis­tě k věci, má hod­not­ný a zají­ma­vý obsah. Jen tak dál! Slo­ži­la jsem ti bás­nič­ku, budu ráda, když ji roz­ší­říš dál: Tvá víra je pev­ná, sto­jí jako hora zde! Opatruj nás, Gorazde!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *