Rovnováha pohybu. Podzimní fáze 4+4 dní v pohybu

Living the Dream with Grandma. Foto: Gergő Ofner

Pod­zim­ní část letoš­ní­ho roč­ní­ku 4+4 dny v pohy­bu opět, podob­ně, jako jar­ní, pře­svěd­či­la peč­li­vě zvá­že­nou dra­ma­tur­gií, a ve dnech 6. – 14. 10. necha­la rezo­no­vat jak eko­lo­gic­ká, tak poli­tic­ká téma­ta, a to mnoh­dy pal­či­vě­ji, než byl zřej­mě zájem dra­ma­tur­gů fes­ti­va­lu. Pales­tin­ská per­for­mer­ka Samaa Wakim v insce­na­ci Losing it zkou­má, jak život v Gaze ovliv­ňu­je její identi­tu. Bohu­žel pro ni i pro praž­ské pub­li­kum… Pokra­čo­vat ve čte­ní Rov­no­vá­ha pohy­bu. Pod­zim­ní fáze 4+4 dní v pohybu

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od 21. do 23. září zaplní Palác Akropolis PiNKBUS festival. Představí to nejlepší z domácí queer scény.

Foto: archiv festivalu PiNKBUS

Tře­tí roč­ník PiN­KBUS fes­ti­va­lu pone­se podti­tul „QUEER RENAISSANCE“ a během tří dnů nabíd­ne divá­kům v Palá­ci Akro­po­lis mode­ro­va­nou dis­ku­zi, diva­del­ní pre­mi­é­ry a per­for­man­ce, kon­cer­ty i drag show. Fes­ti­val zahá­jí ve čtvr­tek 21. září PINKPANEL dis­ku­ze o queer umě­ní v Čes­ké repub­li­ce, kde se za jed­ním sto­lem pot­ka­jí zástup­ci a zástup­ky­ně queer umě­ní – reme­rit­ní krá­lov­na Čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Danie­la Špi­nar, inter­dis­ci­pli­nár­ní uměl­ky­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Od 21. do 23. září zapl­ní Palác Akro­po­lis PiN­KBUS fes­ti­val. Před­sta­ví to nej­lep­ší z domá­cí queer scény.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Machovarium 1: Letní highlights light delights

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones (foto: Phile Deprez)

Macho­va­ri­um je nový for­mát, simu­la­ce mých „tolik popu­lár­ních“ edi­to­ri­a­lů v tiš­tě­ném vydá­ní Taneč­ní zóny. Zde v inter­ne­to­vé džun­g­li ale půjde o obsa­ho­vě i for­mál­ně méně spou­ta­ná, roz­sáh­lej­ší pojed­ná­ní, expe­ri­men­tál­ní makro­re­cen­ze a tex­ty plné nesou­vi­se­jí­cích sou­vis­los­tí. Zapo­meň­te tedy na všech­na oče­ká­vá­ní o lite­rár­ních doved­nos­tech, co je a není kva­lit­ní, kde začí­ná či kon­čí kli­nic­ká gra­fo­ma­nie. Nech­te se pohl­tit slas­tí diva­del­ní­ho gee­ka, obe­jmout váš­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Macho­va­ri­um 1: Let­ní high­li­ghts light delights

Konec hraní na indiány

Foto: Lukas Wesley

k per­for­man­ci K pra­me­ni Jaku­ba Got­twal­da a kol. Ame­ri­ka je země neo­me­ze­ných mož­nos­tí, říká se. Ame­ri­ka je sym­bol svo­bo­dy, říká se, a pro jis­to­tu si to při­po­mí­ná tři­a­de­va­de­sá­ti­me­t­ro­vou sochou u bře­hu. Ame­ric­ký sen má své vlast­ní hes­lo na wiki­pe­dii. Ale taky je to země, v níž v cel­ku poklid­ně, pod­le své­ho, v sou­la­du se svou kra­ji­nou, se svý­mi bohy, duchy, mýty a ritu­á­ly, žili… Pokra­čo­vat ve čte­ní Konec hra­ní na indiány

Publikováno
V rubrikách Recenze

Horizont události

Foto: Iryna Drahun

Taneč­ní, lépe řeče­no per­for­ma­tiv­ní řada insce­na­cí na reper­toá­ru před­ní praž­ské scé­ny Stu­dio Hrdi­nů má vazbu na fes­ti­val NORMA, akci sou­stře­dě­nou kolem vyhra­ně­né­ho vku­su, osob­nos­ti umě­lec­ké­ho ředi­te­le a dra­ma­tur­ga domu Jana Horá­ka. V roce 2021 pozval do Veletrž­ní­ho palá­ce v rám­ci fes­ti­va­lu pozo­ru­hod­né sólo Jump­co­re pol­ské­ho per­for­me­ra a cho­re­o­gra­fa Pawła Sakowic­ze. Ten v posled­ní novin­ce kon­čí­cí sezo­ny zaha­lil Stu­dio Hrdi­nů do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hori­zont události

Publikováno
V rubrikách Recenze

Hladiny PQ

Foto: Tomáš Kubart

Eti­ke­tou letoš­ní­ho roč­ní­ku Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le byla vzác­nost – RARE. Širo­ká roz­kro­če­nost téma­tu umož­ni­la napl­nit i původ­ní význam latin­ské­ho adjek­ti­va rarus: „širo­ce roz­pro­stře­ný“. Chil­ská insta­la­ce vzpo­mí­na­la na zesnu­lé uči­te­le během COVI­Du, ved­le thaj­ské­ho trhov­ské­ho spek­tá­klu odde­cho­va­ly fran­couz­ské „vnitř­nos­ti“ měs­ta z pís­ku. Arche­o­lo­gií scé­no­gra­fie vás pro­vá­ze­lo fili­pín­ské kara­o­ke – nej­vzác­něj­ší na letoš­ním quad­ri­ennaále totiž bylo sdí­le­ní a „lum­bung“ –… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hla­di­ny PQ

Podání ruky aneb Etika performativity

V letoš­ním roce sla­ví brněn­ská Fakul­ta výtvar­ných umě­ní Vyso­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho svých tři­cet let exis­ten­ce. Již od její­ho zro­du se v ní utvá­řel oko­lo akč­ní­ho uměl­ce Tomá­še Rulle­ra ate­li­ér, kte­rý zpr­vu dostal pojme­no­vá­ní Ate­li­ér videa a mul­ti­me­di­ál­ní ani­ma­ce. Ruller figu­ro­val v pozi­ci asi­s­ten­ta, vedou­cím ate­li­é­ru byl vizu­ál­ní umě­lec Radek Pilař (1931 – 1993), autor iko­nic­ké­ho Rum­caj­se a význam­ná osob­nost čes­ké­ho výtvar­né­ho umě­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Podá­ní ruky aneb Eti­ka performativity

Zlatou trigu Pražského Quadriennale si odnáší Kypr. Ocenění za Nejlepší koncept získal český vizuální umělec David Možný

Foto: Jakub Hrab

V úte­rý večer 13. červ­na byly pře­dá­ny ceny 15. Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho pro­sto­ru, včet­ně pres­tiž­ní Zla­té Tri­gy, kte­rou udě­lu­je nestran­ná odbor­ná poro­ta jed­né insta­la­ci Výsta­vy zemí a regi­o­nů či Stu­dent­ské výsta­vy. Letos ji zís­kal tvůr­čí tým Kyp­ru s insta­la­cí Divá­ci ve měs­tě duchů. Úspěch zazna­me­nal i čes­ký umě­lec David Mož­ný s pra­cí Lim­bo Hard­ware, kte­rý zís­kal dvě ceny, včet­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zla­tou tri­gu Praž­ské­ho Quad­ri­en­na­le si odná­ší Kypr. Oce­ně­ní za Nej­lep­ší kon­cept zís­kal čes­ký vizu­ál­ní umě­lec David Možný

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Nebuďte se ze sna. Sněte dál.

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne “hora”? Kopec, ská­la, Himá­laj nebo snad hora Zkro­ce­ná (iko­nic­ký sní­mek Anga Lee­ho z roku 2005)? Insce­na­ce HORA a cho­re­o­gra­fie Oha­da Naha­ri­na nemá ale (podob­ně jako u vět­ši­ny kusů Batche­va Dan­ce Com­pa­ny) jeden výklad, správ­ný inter­pre­tač­ní směr, vysvět­le­ní nebo návod k pocho­pe­ní. Balet­ní sou­bor Národ­ní­ho diva­dla Morav­sko­slez­ské­ho nahléd­nul do tajů HORY v čes­ké pre­mi­é­ře… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nebuď­te se ze sna. Sně­te dál.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Na Palm Beach nás přijali skvěle

Kul­tur­ní cen­t­rum, kolek­tiv a pro­dukč­ní jed­not­ka ALTA je neu­stá­le v pohy­bu. Po v pořa­dí tře­tím stě­ho­vá­ní zakot­vi­la v budo­vě býva­lé­ho Pan­ské­ho pivo­va­ru v Lib­ni, kde tře­tí­ho květ­na odstar­to­va­la ost­rý pro­voz. Opro­ti dří­věj­ším čle­ni­tým pro­sto­rám barok­ní Inva­li­dov­ny nyní dis­po­nu­je jako v někdej­ších halách v Hole­šo­vi­cích vel­kým sálem. Kudy ved­la ces­ta do nové­ho půso­biš­tě a jak se zde zatím kolek­tiv ALTY zabyd­lel, jsem se zepta­la… Pokra­čo­vat ve čte­ní Na Palm Beach nás při­ja­li skvěle

Publikováno
V rubrikách Rozhovory