„Denně čerství akrobaté! Přímo až do domu!” Cirk La Putyka rozjíždí rozvážkovou službu novocirkusového představení

Pra­ha, 20. červ­na 2024 – Sou­bor Cirk La Puty­ka zavá­dí novou revo­luč­ní služ­bu! Dovoz novo­cir­ku­so­vé­ho před­sta­ve­ní až do domu! Pod názvem Cir­cus Express si zájem­ci, ať už sou­kro­mé oso­by nebo fir­my, mohou pro své osla­vy, naro­ze­ni­ny, svat­by, fes­ti­va­ly, pár­ty či jiné sou­kro­mé akce objed­nat pět­a­dva­ce­ti­mi­nu­to­vé str­hu­jí­cí vystou­pe­ní s pěti akro­ba­ty, původ­ní hud­bou a neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem.  Sta­čí objed­nat… Pokra­čo­vat ve čte­ní „Den­ně čer­ství akro­ba­té! Pří­mo až do domu!” Cirk La Puty­ka roz­jíž­dí roz­váž­ko­vou služ­bu novo­cir­ku­so­vé­ho představení

„Nerada pracujem s nálepkami.“ Rozhovor s Robie Legros

Se slo­ven­skou psy­cho­te­ra­pe­u­t­kou a taneč­ni­cí Robie Legros jsme si v brněn­ském Café Pilát poví­da­li o body psy­cho­te­ra­pii, tera­pii, ori­en­to­va­né na tělo, pohy­bu a trau­ma­tu. Má ADHD něja­ké fyzic­ky pozo­ro­va­tel­né sympto­my? Může být hyper­sen­zi­ti­vi­ta v urči­tých život­ních oblas­tech výho­dou? Když jsme se popr­vé potka­li na vašem před­sta­ve­ní s Tomá­šem Janyp­kou v brněn­ské Leit­ner­ce (Imme­di­a­tus IV), a já ten večer viděl vaše před­sta­ve­ní, došlo mi,… Pokra­čo­vat ve čte­ní „Nera­da pra­cu­jem s nálep­ka­mi.“ Roz­ho­vor s Robie Legros

Festival současného pohybového umění KoresponDance začíná už dnes v Praze a Novém Městě na Moravě

©Jasper van het Groenewoud

Prv­ní dny Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce čeka­jí divá­ky již ten­to týden. Ve stře­du 19. červ­na popr­vé pro­bu­dí génia loci Horác­ké gale­rie v Novém Měs­tě na Mora­vě cho­re­o­gra­f­ka Soňa Feri­en­čí­ko­vá a per­for­mer­ka Sté­pha­nie NDu­hi­ra­he. O den poz­dě­ji, 20. červ­na, pak oži­je továr­na na kabe­ly PRAKAB v praž­ské Hos­ti­va­ři. Hlav­ní část pro­gra­mu 12. roč­ní­ku Kore­spon­Dan­ce se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní Kore­spon­Dan­ce začí­ná už dnes v Pra­ze a Novém Měs­tě na Moravě

The Veil: Australané za závojem 

Svě­to­vá pre­mi­é­ra aus­tra­l­sko-čes­­ké­­ho kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu The Veil (přel. Závoj) v režii Joshuy Hoa­re­ho se ode­hrá­la posled­ní květ­no­vý den v trut­nov­ském mul­ti­funkč­ním sále UFFO. Novin­ka, jed­nak vrchol čtr­nác­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su Cir­kU­FF, ale také komor­ní umě­lec­ký počin pro nároč­né­ho divá­ka, neo­ká­za­lým způ­so­bem pro­po­ji­la svět fyzic­kých výko­nů a kla­sic­ké hud­by. Zákla­dem insce­na­ce byl totiž Requi­em Gab­rie­la Fauré­ho z 19. sto­le­tí… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Veil: Aus­tra­la­né za závojem 

Haymich Olivier: The Art of Broken Pieces

Nami­bij­ský taneč­ník a cho­re­o­graf Hay­mich Oli­vier vyrůs­tal v roz­pá­le­ném měs­teč­ku upro­střed Nami­bie. V roce 2007 zís­kal na Uni­ver­zi­tě v Kap­ském Měs­tě (UCT) diplom uči­te­le tan­ce a titul B.Mus (Hon) v obo­ru cho­re­o­gra­fie. „Když jsem odjíž­děl z Nami­bie stu­do­vat, tele­fo­no­val jsem domů z tele­fon­ní bud­ky, jsme posled­ní gene­ra­ce, kte­rá nevy­rost­la s inter­ne­tem. Vyros­tl jsem do tech­no­lo­gic­ké a infor­mač­ní éry. Tato úžas­ná doba mi dala sílu před­sta­vo­vat… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hay­mich Oli­vier: The Art of Bro­ken Pieces

Butó v současné performance: Kompozice

TERMÍNY 25.06.2024 / 19:00 – 21:15 26.06.2024 / 19:00 – 21:15 INFORMACE Večer nových děl pro­jek­tu pro­fe­si­o­nál­ní­ho roz­vo­je Butoh v sou­čas­né per­for­man­ce: Kom­po­zi­ce.  V rám­ci toho­to veče­ra se spo­leč­ně vydá­me na ces­tu plnou butó ze Stu­dia ALTA do diva­dla Venu­še ve Šveh­lov­ce. Hos­tu­jí­cí zahra­nič­ní uměl­ci Yuka Nego­ro (JP/UK) a Daniel Somer­ville (UK) se spo­leč­ně s deví­ti míst­ní­mi uměl­ci podě­lí o výsled­ky dese­ti­den­ní­ho inten­ziv­ní­ho pro­ce­su na téma pro­fes­ní­ho roz­vo­je věno­va­né­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Butó v sou­čas­né per­for­man­ce: Kompozice

Provoz Baletní školy NdB téměř po 100 letech ohrožen!

Vzhle­dem k tomu, že nedo­jde k rea­li­za­ci plá­no­va­né­ho Edu­kač­ní­ho cen­t­ra v Janáč­ko­vě diva­dle, je vede­ní Bale­tu Národ­ní­ho diva­dlo Brno nuce­no ome­zit pro­voz Balet­ní ško­ly I. V. Pso­ty s bez­má­la sto­le­tou tra­di­cí. V pro­sto­rách budo­vy na Dvo­řá­ko­vě uli­ci již za sou­čas­né­ho pro­vo­zu není pro tyto akti­vi­ty dosta­tek kapa­cit. Od nové sezo­ny tak nebu­dou pro­bí­hat žád­né lek­ce pro dospě­lé. Výu­ka pro ty… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pro­voz Balet­ní ško­ly NdB téměř po 100 letech ohrožen!

Astana Balet: Salome

SALOME by ASTANA BALLET SALOME is a one-act ballet based on Oscar Wil­de’s play ‚Salo­me’. . Music: Fazıl Say* Vio­lin con­cer­to  #1001nightsinharem #haremde1001gece . Artist con­cept, cho­re­o­gra­phy: Muka­ram Avakhri Design: Olga Shaishme­la­shvi­li Lib­ret­to: Muka­ram Avakhri, Dila­ra Sho­ma­ye­va Lighting: Denis Solnt­sev Asst cho­re­o­gra­pher: Aizhan Zhu­nus­so­va Dan­cers: Aizhan Muka­to­va. Ainur Abil­ga­zi­na, Dari­na Kairasheva

Andrea Cusumano: 6 Hours 2 Scores 12 Rooms. Durational performance

V květ­nu letoš­ní­ho roku usku­teč­ni­li dva ital­ští uměl­ci, Andrea Cusu­mano a Mari­no For­men­ti, durati­o­nal per­for­man­ce v Nit­sch Muse­um v rakous­kém Mis­tel­ba­chu. Na šesti­ho­di­no­vé časo­vé plo­še se pta­jí, co v nás může zane­chat jeden jedi­ný dopis? Čas mu v prů­bě­hu let dal nové význa­my, růz­né vrst­vy od těch, kte­ří drže­li pero. Jeho život zůstal ve Sta­lin­gra­du, stej­ně jako nacis­tic­ká uni­for­ma. Andrea… Pokra­čo­vat ve čte­ní Andrea Cusu­mano: 6 Hours 2 Sco­res 12 Rooms. Durati­o­nal performance

Fairy Tales v rámci festivalu Tanec Praha

V čes­ké pre­mi­é­ře uve­dl POCKETART KOLEKTIV, Sabi­na Boč­ko­vá a Joha­na Pocko­vá taneč­ní před­sta­ve­ní Fai­ry Tales na scé­ně Diva­dla Ponec. POCKETART je uzná­va­ný kolek­tiv mla­dých tvůr­ců pod vede­ním taneč­nic a cho­re­o­gra­fek Sabi­ny Boč­ko­vé a Joha­ny Pocko­vé. Sdru­žu­je pod sebou také výtvar­ní­ky, scé­no­gra­fy a hudeb­ní­ky. Řadu pro­jek­tů před­ved­li v něko­li­ka zemích Evro­py, ale byli již také i v Již­ní Ame­ri­ce a Afri­ce a jejich prá­ce byly vybrá­na na… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fai­ry Tales v rám­ci fes­ti­va­lu Tanec Praha