Potkat lišku uprostřed Vršovic

Potkat lišku a rozpustit se  Koncept, režie: Vendula Tomšů, Johana Pocková  Účinkují: Vendula Tomšů, Johana Pocková  Dramaturgie: Sára Arnstein 

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra se poma­lu chý­lí ke kon­ci. Co při­ne­sl? Přes tři­cet pro­jek­tů – od imer­ziv­ní diva­del­ní insce­na­ce Cli­max usku­pe­ní Pome­zí, přes intim­ní zpra­co­vá­ní nezve­řej­ně­ných dení­ků Pet­ra Léb­la reži­sér­ky Danie­ly Špi­nar (Objal mě Bůh a nic), či zele­ni­no­vý balet Lous­ká­ček, kte­rý moh­li divá­ci a divač­ky shléd­nout  již na loň­ském lout­kář­ském fes­ti­va­lu Specta­cu­lo Inte­re­se, po Per­for­man­ce­Bus, kte­rý vzal… Pokra­čo­vat ve čte­ní Potkat liš­ku upro­střed Vršovic

COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ (Belgie) The Great He-Goat

COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ (Belgium) The Great He-Goat

Kon­cep­ce a cho­re­o­gra­fie: Nico­le Mos­souxRežie: Nico­le Mos­soux ve spo­lu­prá­ci s Patric­kem Bon­té Muze­um oží­vá v hlu­bo­ké noci. Míst­nos­ti se plní stí­ny, démo­ny a hrůza­mi z obra­zů visí­cích na stě­nách. Atmo­sfé­ra je napja­tá. Inspi­ro­vá­ni pro­slu­lý­mi Pin­tu­ras Negras špa­něl­ské­ho malí­ře Fran­cis­ca Goyi (1746 – 1828) si Patrick Bon­té a Nico­le Mos­soux vypůj­ču­jí z jeho zne­po­ko­ji­vých vizí a vytvá­ře­jí toto sil­né, cena­mi ověn­če­né dílo pro jede­náct taneč­ní­ků a jejich lout­ko­vé… Pokra­čo­vat ve čte­ní COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ (Bel­gie) The Gre­at He-Goat

Jedenácterým kruhem v poli

Drama souboje. © Les Vélocimanes Associés

Fes­ti­val Cir­ko­po­lis dovr­šil jede­náct let. Za pod­stat­ná se pova­žu­jí kula­tá nebo půl­ku­la­tá výro­čí, ale čís­lo 11 je pro fes­ti­val „jedi­neč­ných jed­not­liv­ců“, „jedi­neč­ných indi­vi­du­a­lit“ nebo „jedi­neč­ných jed­not­li­vos­tí“ více než sym­bo­lic­ké a své­mu úče­lu poslou­ží. Midi Lidi v jed­nom ze svých trac­ků zpí­va­jí 1:1 tělo a duch, jako by našli rov­no­váhu mezi for­mou a obsa­hem, tak jako per­for­me­ři na fes­ti­va­lu Cir­ko­po­lis nalé­za­jí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jede­nác­te­rým kru­hem v poli

Andrea Cusumano: „Raumdramaturgie” od 3. března v Nitsch muzeu v Mistelbachu

Foto: © Museo MADRE

ANDREA CUSUMANO RAUMDRAMATURGIERETROSPEKTIVE 1993 – 2023 03.03.2024 – 20.05.2024                                                                                             Ver­ni­sáž: 2. břez­na 2024, 18 h Kurátorka/kurátor: Giu­lia Inga­rao und Fabio Cava­luc­ci Na rok 2024 jsou v Nit­scho­vě muzeu v Mis­tel­ba­chu naplá­no­vá­ny dvě vel­ké samo­stat­né výsta­vy. Vše zahá­jí ita­l­sko-bri­t­ský umě­lec Andrea Cusu­mano, býva­lý Nit­schův asi­s­tent a dlou­ho­le­tý hudeb­ní ředi­tel diva­dla Orgi­en Mys­te­ri­en, jehož tvor­bu Her­mann Nit­sch sil­ně ovliv­nil. Cusu­manův vzpo­mín­ko­vý text o Her­man­nu Nit­scho­vi jsme uve­řej­ni­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní Andrea Cusu­mano: „Raum­dra­ma­tur­gie” od 3. břez­na v Nit­sch muzeu v Mistelbachu

Festival Malá inventura začal udílením cen Česká divadelní DNA

Foto © Vojtěch Kába

Brněn­ské kul­tur­ní cen­t­rum CO.LABS, ote­vře­ní nové­ho diva­del­ní­ho sálu The­a­t­ron v jičín­ské Vald­štejn­ské lodžii a kon­cept kan­di­da­tu­ry Brou­mo­va na Evrop­ské hlav­ní měs­to kul­tu­ry 2028 jsou nový­mi drži­te­li ceny Čes­ká diva­del­ní DNA za výji­meč­ný počin na poli nové­ho diva­dla a živé kul­tu­ry. Cenu za mimo­řád­ný dlou­ho­do­bý pří­nos, zís­kal Fes­ti­val …příští vlna/next wave… . Drži­te­lem ceny za mimo­řád­nou pod­po­ru a pre­zen­ta­ci čes­ké kul­tu­ry v zahra­ni­čí se stal pro­gram Per­form­C­zech. Ini­ci­á­tor­kou cen je kul­tur­ní orga­ni­za­ce Nová síť, kte­rá ve… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val Malá inven­tu­ra začal udí­le­ním cen Čes­ká diva­del­ní DNA

Česká taneční platforma nabídne díla mladých choreografů i titánů tuzemského tance

© ČTP

Kaž­do­roč­ní pře­hlíd­ka nej­za­jí­ma­věj­ších děl sou­čas­né­ho tan­ce Čes­ká taneč­ní plat­for­ma letos osla­ví tři­cá­té naro­ze­ni­ny. Regis­tra­ce pro letoš­ní význam­ný a sym­bo­lic­ký roč­ník jsou spuš­tě­né, ČTP 2024 se usku­teč­ní od 7. do 10. dub­na 2024 v Pra­ze. Kom­plet­ní pro­gram včet­ně dopro­vod­ných akti­vit, dis­ku­sí atd. bude k dis­po­zi­ci na kon­ci úno­ra. Čes­ká taneč­ní plat­for­ma není jen pře­hlíd­kou skvě­lých taneč­ních insce­na­cí, ale i pří­le­ži­tos­tí, kdy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma nabíd­ne díla mla­dých cho­re­o­gra­fů i titá­nů tuzem­ské­ho tance

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Divadelní a taneční Bazaar Festival má 10 let

Foto © Adam Dragun

Baza­ar Fes­ti­val sla­ví 10 let. Dalo by se bilan­co­vat, ale není to úpl­ně jeho styl. Pro­to fes­ti­val ke své­mu desá­té­mu výro­čí pozval na čes­kou diva­del­ní a taneč­ní scé­nu mlad­ší gene­ra­ci uměl­ců a uměl­kyň ze střed­ní a východ­ní Evro­py, kte­ří kla­dou důraz nejen na výsled­né dílo, ale pře­de­vším na samot­nou pra­xi. Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku pro­to jsou ODVÁŽNÉ PRAXE. Zažít… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­del­ní a taneč­ní Baza­ar Fes­ti­val má 10 let

Publikováno
V rubrikách Aktuality

ND Praha: 142. divadelní sezona 2024/2025

Národ­ní diva­dlo v Pra­ze vyda­lo tis­ko­vou zprá­vu k 142. sezó­ně. Kro­mě toho, že v sezó­ně 2024/25 uve­de 21 pre­mi­ér a 66 insce­na­cí z ní vyplý­va­jí novi­ny pro scé­nu bale­tu, a Later­nu magi­ku. Nej­vět­ší novin­kou sezo­ny 2024/25 bude trans­for­ma­ce čás­ti plat­for­my ND Young do vzni­ku pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní insce­na­ce.  Balet Národ­ní­ho diva­dla nabíd­ne svě­to­vou pre­mi­é­ru původ­ní­ho bale­tu Slu­neč­ník, Měsíč­ník a Větr­níkv cho­re­o­gra­fii Vik­to­ra Kon­va­lin­ky, svě­to­vou… Pokra­čo­vat ve čte­ní ND Pra­ha: 142. diva­del­ní sezo­na 2024/2025

Alexander Vantournhout / not standing: Foreshadow

𝙁𝙤𝙧𝙚𝙨𝙝𝙖𝙙𝙤𝙬: vytvo­ři­li a hra­jí Noé­mi Devaux, Axel Gué­rin, Patryk Kłos, Nick Roba­ey, Jos­se Roger, Emmi Väisänen/Margaux Lissan­dre, Esse Van­der­bru­g­gen & Ale­xan­der Van­­tour­­nhou­­t/Chia-Hung Chung. @pzazz.theater

Prasklina: MALÁ INVENTuRA zahájila tiskovkou

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 20. – 28. 2. 2024, vče­ra dopo­led­ne v diva­del­ním klu­bu Let­ka před­sta­vil kon­cep­ci i hlav­ní top the bill letoš­ní­ho roč­ní­ku. Umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Petr Pola spo­leč­ně s dra­ma­tur­gy­ní Karo­lí­nou Plic­ko­vou letos při­pra­vi­li řadu pro­gra­mo­vých novi­nek, a pře­kva­pe­ní – napří­klad v podo­bě tzv. Nevi­di­tel­ných dis­ku­zí, absen­ci tiš­tě­ných pro­gra­mů (vše na QR-kódech), nebo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Praskli­na: MALÁ INVEN­Tu­RA zahá­ji­la tiskovkou

Publikováno
V rubrikách Aktuality