Be nothing but love. F*cking Beautiful Spring v Ponci

V úte­rý 9. dub­na měly návštěv­ni­ce Čes­ké taneč­ní plat­for­my pří­le­ži­tost shléd­nout cho­re­o­gra­fii Mar­kéty Jan­do­vé a režii Pet­ra Bohá­če F*cking Beau­ti­ful Spring. Ve feno­me­nál­ním ligh­t­de­sig­nu Jiří­ho Šmir­ka pohy­bo­vě exce­lo­va­la sama Jan­do­vá, a labu­tí pís­ni vyhlá­še­ných Spit­fi­re Com­pa­ny zazní­va­ly hlu­bo­ké tóny nevě­do­mí, jež slý­chá­me, když se pono­ří­me hlu­bo­ko pod hla­di­nu … sku­teč­nos­ti, kaž­do­den­nos­ti … když se pro­bou­zí jaro, a Wen­d­la se úpl­ně necí­tí na tanec s ním.  Do kru­ho­vé lehce nad povrch… Pokra­čo­vat ve čte­ní Be nothing but love. F*cking Beau­ti­ful Spring v Ponci

Sobotní odvážný Bazaar

Fes­ti­val ve fes­ti­va­lu – work in pro­gress – stud­ni­ce inspi­ra­ce – mís­to setká­vá­ní – dis­ku­ze o tom, co uměl­ce sku­teč­ně posou­vá – prů­řez umě­lec­kou tvor­bou napříč Evro­pou zkon­cen­t­ro­va­ný na jed­no mís­to – jeden čas. Vítej­te na Sobot­ním Baza­a­ru, mís­tě jako stvo­ře­ném pro sdí­le­ní odváž­né pra­xe. I love you all Jakou váhu má vztah mezi fanouš­kem a celebri­tou? A tou celebri­tou… Pokra­čo­vat ve čte­ní Sobot­ní odváž­ný Bazaar

Yasmina Yahatiene: FRACTURE

Oce­ňo­va­né dílo pro mla­dé vyprá­ví rodin­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se mezi alžír­skou vál­kou a vítěz­stvím Fran­cie na mis­trov­ství svě­ta ve fot­ba­le v roce 1998 — chyt­ré a poutavé.

Mezinárodní den tance 2024: Gala tanečních konzervatoří

Malíř­ství a tanec mají před ostat­ní­mi umě­ní­mi tu výho­du, že jsou spo­leč­né všem zemím a všem náro­dům; jejich řeči rozu­mí všich­ni a všu­de půso­bí stej­ným dojmem.(Jean-Geor­ges Noverre) V roce 1982 Taneč­ní komi­tét ITI (Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te – Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní ústav) popr­vé vyhlá­sil 29. duben Mezi­ná­rod­ním dnem tan­ce u pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra (1727 – 1810). Od toho­to oka­mži­ku ten­to celo­svě­to­vě uzná­va­ný svá­tek (zapsa­ný pod… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní den tan­ce 2024: Gala taneč­ních konzervatoří

Letní Letná vstupuje do své třetí dekády a pozvala si hosty z Francie a Taiwanu

Fes­ti­val před­sta­vu­je svůj zahra­nič­ní pro­gram, kte­ré­mu domi­nu­jí Fran­cou­zi Závě­reč­né týd­ny let­ních prázd­nin si už po jed­n­a­dva­cá­té pod­ma­ní novo­cir­ku­so­vé umě­ní na praž­ské Let­né. Nej­vět­ší čes­ký fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a diva­dla, Let­ní Let­ná, ote­vře 15. srp­na svá šapi­tó návštěv­ní­kům všech gene­ra­cí i roz­lič­ných zájmů. Zahra­nič­ní­mu pro­gra­mu vévo­dí fran­couz­ské star nové­ho cir­ku­su jako jsou Les Rois Vaga­bonds, Cirque Le Roux… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let­ní Let­ná vstu­pu­je do své tře­tí deká­dy a pozva­la si hos­ty z Fran­cie a Taiwanu

Hopelessness is worse than fight. So we fight. 

Je počá­tek roku 2024, celo­svě­to­vě se potý­ká­me se slo­ži­tou spo­le­čen­skou i poli­tic­kou situ­a­cí a já se na úvod zamýš­lím nad tím, jak dlou­ho na Baza­ar jez­dím. Deset let to asi nebu­de, ale tako­vých osm asi ano. S not­nou dáv­kou nad­sáz­ky si při­pa­dám jako pamět­ni­ce a mám tedy snad i dosta­teč­ně vel­ký vzo­rek na to, abych se poku­si­la zhod­no­tit jeho vývoj.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hope­lessness is wor­se than fight. So we fight. 

Talk to the nature

Per­for­ma­tiv­ní pro­cház­ka a záro­veň work in pro­gress Lush Blast začí­ná u mlý­na v Lib­ni slo­vy “zapo­meň­te na vše, co víte o pří­ro­dě”. Nevím, jest­li to jde, zapo­me­nout na pod­sta­tu toho, z čeho bio­lo­gic­ky vychá­zím, ale zkou­ším to a vydá­vám se vel­mi poma­lou ces­tou spo­lu se sku­pi­nou per­for­me­rek na výlet do divo­či­ny. Obchá­zí­me malý okruh oko­lo Löwi­to­va mlý­na. Pro­chá­zí­me cyk­los­tezkou plnou dětí, pej­s­ka­řů i nerud­ných… Pokra­čo­vat ve čte­ní Talk to the nature

Are you the dancing queen?

Jugo­slá­vie byla za dob býva­lé­ho reži­mu jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších míst pro dovo­le­nou (nejen) čes­ko­slo­ven­ských obča­nů. Zmrz­li­na, hazard, slun­ce, moře, závan luxu­su a kapi­ta­lis­mu. Co se skrý­va­lo a skrý­vá pod náno­sem dovo­len­ko­vé­ho pozlát­ka je pře­ce jen tro­chu jiný pří­běh.  Dan­ce Flo­or 2022 je dílem tro­ji­ce per­for­me­rek, kte­rá se roz­hod­la vydat se na chor­vat­ský ost­rov Krk a pro­zkou­mat v post­co­vi­do­vé době genia loci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Are you the dan­cing queen?

Najdi svého kret*na

Svou 30. gene­rač­ní vrst­vu zahá­jil fes­ti­val Čes­ké taneč­ní plat­for­my spo­lu­pra­cí Syl­vy Šaf­ko­vé s 420People, Micha­lem Heri­ba­nem a Vik­to­rem Kon­va­lin­kou na insce­na­ci Why Things Go Wrong. Před­lo­hou kon­cep­tu se sta­la kni­ha ame­ric­ké­ho filo­zo­fa Aaro­na Jame­se Assho­les: A The­o­ry z roku 2012, a v Mai­se­lov­ce pro­běh­la pre­mi­é­ra již v břez­nu loň­ské­ho roku. Do pohy­bo­vé­ho pro­je­vu taneč­ní­ků pro­nik­ly prv­ky bre­ak dan­ce, jako trow down nebo mon­key flip s pří­chu­tí fla­vor, a pomá­ha­jí zod­po­vě­dět titul­ní otáz­ku, proč… Pokra­čo­vat ve čte­ní Najdi své­ho kret*na

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Caterina Marino: Still alive

Kde se bere neschop­nost před­sta­vit si budouc­nost? Inspi­ro­ván tex­tem Rea­lis­mus kapi­ta­lis­mu od filo­zo­fa Mar­ka Fishe­ra se hlav­ní hrdi­na s iro­nií a čer­ným humo­rem zabý­vá téma­tem dušev­ní­ho zdra­ví jako pro­blé­mu, kte­rý je tře­ba ana­ly­zo­vat v poli­tic­kém a soci­ál­ním svět­le. Cate­ri­na Mari­no absol­vo­va­la v roce 2014 herec­tví na diva­del­ní ško­le Alessan­d­ra Galan­te Garro­ne v Bolo­ni. V roce 2018 spo­luza­lo­ži­la sou­bor Binario1310. V roce 2021 zís­ka­la zvlášt­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cate­ri­na Mari­no: Still alive