Mezinárodní den tance 2024: Gala tanečních konzervatoří

Malíř­ství a tanec mají před ostat­ní­mi umě­ní­mi tu výho­du, že jsou spo­leč­né všem zemím a všem náro­dům; jejich řeči rozu­mí všich­ni a všu­de půso­bí stej­ným dojmem.(Jean-Geor­ges Noverre) V roce 1982 Taneč­ní komi­tét ITI (Inter­nati­o­nal The­a­t­re Insti­tu­te – Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní ústav) popr­vé vyhlá­sil 29. duben Mezi­ná­rod­ním dnem tan­ce u pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ní fran­couz­ské­ho taneč­ní­ho refor­má­to­ra Jea­­­na-Geor­­gese Nover­ra (1727 – 1810). Od toho­to oka­mži­ku ten­to celo­svě­to­vě uzná­va­ný svá­tek (zapsa­ný pod… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní den tan­ce 2024: Gala taneč­ních konzervatoří

Letní Letná vstupuje do své třetí dekády a pozvala si hosty z Francie a Taiwanu

Fes­ti­val před­sta­vu­je svůj zahra­nič­ní pro­gram, kte­ré­mu domi­nu­jí Fran­cou­zi Závě­reč­né týd­ny let­ních prázd­nin si už po jed­n­a­dva­cá­té pod­ma­ní novo­cir­ku­so­vé umě­ní na praž­ské Let­né. Nej­vět­ší čes­ký fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a diva­dla, Let­ní Let­ná, ote­vře 15. srp­na svá šapi­tó návštěv­ní­kům všech gene­ra­cí i roz­lič­ných zájmů. Zahra­nič­ní­mu pro­gra­mu vévo­dí fran­couz­ské star nové­ho cir­ku­su jako jsou Les Rois Vaga­bonds, Cirque Le Roux… Pokra­čo­vat ve čte­ní Let­ní Let­ná vstu­pu­je do své tře­tí deká­dy a pozva­la si hos­ty z Fran­cie a Taiwanu

Hopelessness is worse than fight. So we fight. 

Je počá­tek roku 2024, celo­svě­to­vě se potý­ká­me se slo­ži­tou spo­le­čen­skou i poli­tic­kou situ­a­cí a já se na úvod zamýš­lím nad tím, jak dlou­ho na Baza­ar jez­dím. Deset let to asi nebu­de, ale tako­vých osm asi ano. S not­nou dáv­kou nad­sáz­ky si při­pa­dám jako pamět­ni­ce a mám tedy snad i dosta­teč­ně vel­ký vzo­rek na to, abych se poku­si­la zhod­no­tit jeho vývoj.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hope­lessness is wor­se than fight. So we fight. 

Talk to the nature

Per­for­ma­tiv­ní pro­cház­ka a záro­veň work in pro­gress Lush Blast začí­ná u mlý­na v Lib­ni slo­vy “zapo­meň­te na vše, co víte o pří­ro­dě”. Nevím, jest­li to jde, zapo­me­nout na pod­sta­tu toho, z čeho bio­lo­gic­ky vychá­zím, ale zkou­ším to a vydá­vám se vel­mi poma­lou ces­tou spo­lu se sku­pi­nou per­for­me­rek na výlet do divo­či­ny. Obchá­zí­me malý okruh oko­lo Löwi­to­va mlý­na. Pro­chá­zí­me cyk­los­tezkou plnou dětí, pej­s­ka­řů i nerud­ných… Pokra­čo­vat ve čte­ní Talk to the nature

Are you the dancing queen?

Jugo­slá­vie byla za dob býva­lé­ho reži­mu jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších míst pro dovo­le­nou (nejen) čes­ko­slo­ven­ských obča­nů. Zmrz­li­na, hazard, slun­ce, moře, závan luxu­su a kapi­ta­lis­mu. Co se skrý­va­lo a skrý­vá pod náno­sem dovo­len­ko­vé­ho pozlát­ka je pře­ce jen tro­chu jiný pří­běh.  Dan­ce Flo­or 2022 je dílem tro­ji­ce per­for­me­rek, kte­rá se roz­hod­la vydat se na chor­vat­ský ost­rov Krk a pro­zkou­mat v post­co­vi­do­vé době genia loci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Are you the dan­cing queen?

Najdi svého kret*na

Svou 30. gene­rač­ní vrst­vu zahá­jil fes­ti­val Čes­ké taneč­ní plat­for­my spo­lu­pra­cí Syl­vy Šaf­ko­vé s 420People, Micha­lem Heri­ba­nem a Vik­to­rem Kon­va­lin­kou na insce­na­ci Why Things Go Wrong. Před­lo­hou kon­cep­tu se sta­la kni­ha ame­ric­ké­ho filo­zo­fa Aaro­na Jame­se Assho­les: A The­o­ry z roku 2012, a v Mai­se­lov­ce pro­běh­la pre­mi­é­ra již v břez­nu loň­ské­ho roku. Do pohy­bo­vé­ho pro­je­vu taneč­ní­ků pro­nik­ly prv­ky bre­ak dan­ce, jako trow down nebo mon­key flip s pří­chu­tí fla­vor, a pomá­ha­jí zod­po­vě­dět titul­ní otáz­ku, proč… Pokra­čo­vat ve čte­ní Najdi své­ho kret*na

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Caterina Marino: Still alive

Kde se bere neschop­nost před­sta­vit si budouc­nost? Inspi­ro­ván tex­tem Rea­lis­mus kapi­ta­lis­mu od filo­zo­fa Mar­ka Fishe­ra se hlav­ní hrdi­na s iro­nií a čer­ným humo­rem zabý­vá téma­tem dušev­ní­ho zdra­ví jako pro­blé­mu, kte­rý je tře­ba ana­ly­zo­vat v poli­tic­kém a soci­ál­ním svět­le. Cate­ri­na Mari­no absol­vo­va­la v roce 2014 herec­tví na diva­del­ní ško­le Alessan­d­ra Galan­te Garro­ne v Bolo­ni. V roce 2018 spo­luza­lo­ži­la sou­bor Binario1310. V roce 2021 zís­ka­la zvlášt­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cate­ri­na Mari­no: Still alive

Usíná osika

Tremula © Michal Hančovský

Po zla­té assho­le­ness horeč­ce Syl­vy Šaf­ko­vé jsme se s akro­bat­kou Eliš­kou Brt­nic­kou a taneč­ni­cí Mar­ké­tou Vacov­skou pře­nes­li pod povrch Alfréda ve dvo­ře i taneč­ní­ho pro­je­vu. V rám­ci 30. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my pře­chá­zí pohy­bo­vá dyna­mi­ka Tre­mu­ly od vol­né­ho pohy­bu k impul­sům, od tichých zná­mek pří­tom­nos­ti v tře­su, chvě­ní a pře­rý­va­ném dechu, k váš­ni­vé­mu vyží­vá­ní se v nará­že­ní na limi­ty euryt­mie, jež bylo koře­ně­no důmy­sl­ným a hra­vým pro­po­je­ním akro­ba­tic­kých a taneč­ních prv­ků. Osi­ka tre­mu­la se chvě­je… Pokra­čo­vat ve čte­ní Usí­ná osika

SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Jmé­nem orga­ni­zá­to­rů Vás srdeč­ně zve­me na 34. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu diva­del­ních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024, kte­rý se bude konat 16. – 20.4.2024. Jed­ná se o fes­ti­val orga­ni­zo­ván stu­den­ty Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní. A bude to prá­vě Brno, kde návštěv­ní­ci budou moci navští­vit čet­né množ­ství kul­tur­ních akcí a pří­le­ži­tos­tí.  Nejen dlou­ho­le­tá tra­di­ce je to, co stu­den­ty moti­vu­je orga­ni­zo­vat dal­ší roč­ní­ky. Letos tomu… Pokra­čo­vat ve čte­ní SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Rébecca Chaillon / Santarcangelo Festival 2023

Whi­tewa­shing je postup, kdy bílí her­ci hra­jí role postav z jiných etnic­kých sku­pin. Rébec­ca Chaillon zde za pou­ži­tí stej­né­ho ter­mí­nu — sbi­an­ca­men­to — expe­ri­men­tu­je s pra­xí běle­ní ple­ti v kon­krét­ních ter­mí­nech a zkou­má poli­tic­kou sílu tako­vé­ho ges­ta. Chaillon v tom­to díle zkou­má ambi­va­lent­ní napě­tí, kte­ré zaží­vá žena tma­vé ple­ti v bílé spo­leč­nos­ti, mezi tím, že je uklí­zeč­kou, a tím, že peču­je o své tělo, o své já. Rébec­ca… Pokra­čo­vat ve čte­ní Rébec­ca Chaillon / San­tar­ca­n­ge­lo Fes­ti­val 2023