„Nerada pracujem s nálepkami.“ Rozhovor s Robie Legros

Se slo­ven­skou psy­cho­te­ra­pe­u­t­kou a taneč­ni­cí Robie Legros jsme si v brněn­ském Café Pilát poví­da­li o body psy­cho­te­ra­pii, tera­pii, ori­en­to­va­né na tělo, pohy­bu a trau­ma­tu. Má ADHD něja­ké fyzic­ky pozo­ro­va­tel­né sympto­my? Může být hyper­sen­zi­ti­vi­ta v urči­tých život­ních oblas­tech výho­dou? Když jsme se popr­vé potka­li na vašem před­sta­ve­ní s Tomá­šem Janyp­kou v brněn­ské Leit­ner­ce (Imme­di­a­tus IV), a já ten večer viděl vaše před­sta­ve­ní, došlo mi,… Pokra­čo­vat ve čte­ní „Nera­da pra­cu­jem s nálep­ka­mi.“ Roz­ho­vor s Robie Legros