„Nerada pracujem s nálepkami.“ Rozhovor s Robie Legros

Se slo­ven­skou psy­cho­te­ra­pe­u­t­kou a taneč­ni­cí Robie Legros jsme si v brněn­ském Café Pilát poví­da­li o body psy­cho­te­ra­pii, tera­pii, ori­en­to­va­né na tělo, pohy­bu a trau­ma­tu. Má ADHD něja­ké fyzic­ky pozo­ro­va­tel­né sympto­my? Může být hyper­sen­zi­ti­vi­ta v urči­tých život­ních oblas­tech výho­dou? Když jsme se popr­vé potka­li na vašem před­sta­ve­ní s Tomá­šem Janyp­kou v brněn­ské Leit­ner­ce (Imme­di­a­tus IV), a já ten večer viděl vaše před­sta­ve­ní, došlo mi,… Pokra­čo­vat ve čte­ní „Nera­da pra­cu­jem s nálep­ka­mi.“ Roz­ho­vor s Robie Legros

Haymich Olivier: The Art of Broken Pieces

Nami­bij­ský taneč­ník a cho­re­o­graf Hay­mich Oli­vier vyrůs­tal v roz­pá­le­ném měs­teč­ku upro­střed Nami­bie. V roce 2007 zís­kal na Uni­ver­zi­tě v Kap­ském Měs­tě (UCT) diplom uči­te­le tan­ce a titul B.Mus (Hon) v obo­ru cho­re­o­gra­fie. „Když jsem odjíž­děl z Nami­bie stu­do­vat, tele­fo­no­val jsem domů z tele­fon­ní bud­ky, jsme posled­ní gene­ra­ce, kte­rá nevy­rost­la s inter­ne­tem. Vyros­tl jsem do tech­no­lo­gic­ké a infor­mač­ní éry. Tato úžas­ná doba mi dala sílu před­sta­vo­vat… Pokra­čo­vat ve čte­ní Hay­mich Oli­vier: The Art of Bro­ken Pieces

Astana Balet: Salome

SALOME by ASTANA BALLET SALOME is a one-act ballet based on Oscar Wil­de’s play ‚Salo­me’. . Music: Fazıl Say* Vio­lin con­cer­to  #1001nightsinharem #haremde1001gece . Artist con­cept, cho­re­o­gra­phy: Muka­ram Avakhri Design: Olga Shaishme­la­shvi­li Lib­ret­to: Muka­ram Avakhri, Dila­ra Sho­ma­ye­va Lighting: Denis Solnt­sev Asst cho­re­o­gra­pher: Aizhan Zhu­nus­so­va Dan­cers: Aizhan Muka­to­va. Ainur Abil­ga­zi­na, Dari­na Kairasheva

Andrea Cusumano: 6 Hours 2 Scores 12 Rooms. Durational performance

V květ­nu letoš­ní­ho roku usku­teč­ni­li dva ital­ští uměl­ci, Andrea Cusu­mano a Mari­no For­men­ti, durati­o­nal per­for­man­ce v Nit­sch Muse­um v rakous­kém Mis­tel­ba­chu. Na šesti­ho­di­no­vé časo­vé plo­še se pta­jí, co v nás může zane­chat jeden jedi­ný dopis? Čas mu v prů­bě­hu let dal nové význa­my, růz­né vrst­vy od těch, kte­ří drže­li pero. Jeho život zůstal ve Sta­lin­gra­du, stej­ně jako nacis­tic­ká uni­for­ma. Andrea… Pokra­čo­vat ve čte­ní Andrea Cusu­mano: 6 Hours 2 Sco­res 12 Rooms. Durati­o­nal performance

Pocketart: Fairy Tales

Zabý­va­jí se téma­tem žen­ství a hod­no­ta­mi, kte­ré žen­ství při­ná­ší do naše­ho svě­ta, a vra­ce­jí se na mís­ta své­ho dět­ství, aby odha­li­ly pro­ce­sy stá­vá­ní se sebou samým. Jako by si zkou­še­ly růz­né role, jako by to byla jen dal­ší hra nebo dal­ší šaty. Role, kte­ré všich­ni zná­me ze zná­mých pohá­dek nebo sku­teč­ných postav. Vytvá­ří­me si nové fan­ta­zie, zno­vu… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pocke­tart: Fai­ry Tales

The Spirit of Thibault Delferiére

V dneš­ním Videu týd­ne se sezná­mí­me s tvor­bou bel­gic­ké­ho per­for­me­ra Thi­baul­ta Del­fe­ri­é­ra. S Thi­baul­tem jsem se sezná­mil na jed­né akci Diva­dla orgií a mysté­rií v Prin­zen­dor­fu, jeho tvor­ba je výraz­ně těles­ná a v někte­rých ohle­dech radi­kál­ní, smy­sl­ná a ero­tic­ká, pudo­vá. Naro­dil se v roce 1969 v bel­gic­kém Lou­­­va­­in-la-Neu­­­ve, vystu­do­val filo­zo­fii a již během stu­dií se začal zabý­vat per­for­man­ce­mi, jichž za posled­ních 20 let usku­teč­nil… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Spi­rit of Thi­bault Delferiére

Daria Koval bojuje s démony a tančí emotivní modernu

Darja Koval z Dně­p­ru je nada­ná cho­re­o­gra­f­ka, kte­rá vytvo­ři­la mno­ho zají­ma­vých pro­jek­tů a nezná slo­vo „odpo­či­nek“. Na jeviš­ti pořa­du Tanec. World of Dan­ce 1. sezó­ny bude taneč­ni­ce vyprá­vět svůj vlast­ní dojem­ný pří­běh o boji s per­fek­ci­o­nis­mem a sku­teč­nou nemocí.

Ve čtvrtek budou slavnostně vyhlášeni finalisté jubilejního 15. ročníku přehlídky Taneční učitelé roku

Ve čtvr­tek 16. květ­na 2024 od 17 hodin pro­běh­ne ve Vel­kém sále Měst­ské knihov­ny v Pra­ze finá­le a slav­nost­ní vyhlá­še­ní výsled­ků 15. roč­ní­ku pře­hlíd­ky Taneč­ní uči­te­lé roku 2024. Do letoš­ní­ho roč­ní­ku pře­hlíd­ky cho­re­o­gra­fií pro mlá­dež se zapo­ji­li tvůr­ci ze základ­ních umě­lec­kých škol a taneč­ních stu­dií z celé Čes­ké repub­li­ky, pod­mín­kou byla věko­vá kate­go­rie jejich inter­pre­tů 6 – 15 let.  „Kva­li­ta taneč­ní výcho­vy v žákov­ských věko­vých kate­go­ri­ích má pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ve čtvr­tek budou slav­nost­ně vyhlá­še­ni fina­lis­té jubi­lej­ní­ho 15. roč­ní­ku pře­hlíd­ky Taneč­ní uči­te­lé roku

Festival současného pohybového umění KoresponDance se letos představí nejen v Praze a ve Žďáře nad Sázavou, ale poprvé i v Novém Městě na Moravě

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a nové­ho cir­ku­su Kore­spon­Dan­ce se usku­teč­ní již pod­va­nác­té. Hlav­ní fes­ti­va­lo­vý pro­gram se usku­teč­ní tra­dič­ně ve měs­tě a na zám­ku Žďár nad Sáza­vou, a to od 11. do 14. čer­ven­ce 2024. Dopl­ně­ný bude o jeden fes­ti­va­lo­vý den v praž­ském PRAKA­Bu a popr­vé fes­ti­val zaví­tá i do Nové­ho Měs­ta na Mora­vě do pro­stor Horác­ké gale­rie. Nej­vět­ší site-spe­­ci­­fic fes­ti­val… Pokra­čo­vat ve čte­ní Fes­ti­val sou­čas­né­ho pohy­bo­vé­ho umě­ní Kore­spon­Dan­ce se letos před­sta­ví nejen v Pra­ze a ve Žďá­ře nad Sáza­vou, ale popr­vé i v Novém Měs­tě na Moravě