Česká taneční platforma nabídne díla mladých choreografů i titánů tuzemského tance

© ČTP

Kaž­do­roč­ní pře­hlíd­ka nej­za­jí­ma­věj­ších děl sou­čas­né­ho tan­ce Čes­ká taneč­ní plat­for­ma letos osla­ví tři­cá­té naro­ze­ni­ny. Regis­tra­ce pro letoš­ní význam­ný a sym­bo­lic­ký roč­ník jsou spuš­tě­né, ČTP 2024 se usku­teč­ní od 7. do 10. dub­na 2024 v Pra­ze. Kom­plet­ní pro­gram včet­ně dopro­vod­ných akti­vit, dis­ku­sí atd. bude k dis­po­zi­ci na kon­ci úno­ra. Čes­ká taneč­ní plat­for­ma není jen pře­hlíd­kou skvě­lých taneč­ních insce­na­cí, ale i pří­le­ži­tos­tí, kdy… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma nabíd­ne díla mla­dých cho­re­o­gra­fů i titá­nů tuzem­ské­ho tance

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Divadelní a taneční Bazaar Festival má 10 let

Foto © Adam Dragun

Baza­ar Fes­ti­val sla­ví 10 let. Dalo by se bilan­co­vat, ale není to úpl­ně jeho styl. Pro­to fes­ti­val ke své­mu desá­té­mu výro­čí pozval na čes­kou diva­del­ní a taneč­ní scé­nu mlad­ší gene­ra­ci uměl­ců a uměl­kyň ze střed­ní a východ­ní Evro­py, kte­ří kla­dou důraz nejen na výsled­né dílo, ale pře­de­vším na samot­nou pra­xi. Téma­tem letoš­ní­ho roč­ní­ku pro­to jsou ODVÁŽNÉ PRAXE. Zažít… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­del­ní a taneč­ní Baza­ar Fes­ti­val má 10 let

Publikováno
V rubrikách Aktuality

ND Praha: 142. divadelní sezona 2024/2025

Národ­ní diva­dlo v Pra­ze vyda­lo tis­ko­vou zprá­vu k 142. sezó­ně. Kro­mě toho, že v sezó­ně 2024/25 uve­de 21 pre­mi­ér a 66 insce­na­cí z ní vyplý­va­jí novi­ny pro scé­nu bale­tu, a Later­nu magi­ku. Nej­vět­ší novin­kou sezo­ny 2024/25 bude trans­for­ma­ce čás­ti plat­for­my ND Young do vzni­ku pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní insce­na­ce.  Balet Národ­ní­ho diva­dla nabíd­ne svě­to­vou pre­mi­é­ru původ­ní­ho bale­tu Slu­neč­ník, Měsíč­ník a Větr­níkv cho­re­o­gra­fii Vik­to­ra Kon­va­lin­ky, svě­to­vou… Pokra­čo­vat ve čte­ní ND Pra­ha: 142. diva­del­ní sezo­na 2024/2025

Alexander Vantournhout / not standing: Foreshadow

𝙁𝙤𝙧𝙚𝙨𝙝𝙖𝙙𝙤𝙬: vytvo­ři­li a hra­jí Noé­mi Devaux, Axel Gué­rin, Patryk Kłos, Nick Roba­ey, Jos­se Roger, Emmi Väisänen/Margaux Lissan­dre, Esse Van­der­bru­g­gen & Ale­xan­der Van­­tour­­nhou­­t/Chia-Hung Chung. @pzazz.theater

Prasklina: MALÁ INVENTuRA zahájila tiskovkou

Dva­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 20. – 28. 2. 2024, vče­ra dopo­led­ne v diva­del­ním klu­bu Let­ka před­sta­vil kon­cep­ci i hlav­ní top the bill letoš­ní­ho roč­ní­ku. Umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Petr Pola spo­leč­ně s dra­ma­tur­gy­ní Karo­lí­nou Plic­ko­vou letos při­pra­vi­li řadu pro­gra­mo­vých novi­nek, a pře­kva­pe­ní – napří­klad v podo­bě tzv. Nevi­di­tel­ných dis­ku­zí, absen­ci tiš­tě­ných pro­gra­mů (vše na QR-kódech), nebo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Praskli­na: MALÁ INVEN­Tu­RA zahá­ji­la tiskovkou

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Sluneční hodiny se zastavily. Zemřel Günter Brus

Před něko­li­ka dny zemřel v Gra­zu ve věku nedo­ži­tých 86 let posled­ní z úzké­ho okru­hu vídeň­ských akci­o­nis­tů. Neú­nav­ný tvůr­ce vlast­ních svě­tů, odpůr­ce fašis­mu a výrazná posta­va body artu vlast­ní akce nazý­va­la „psy­chod­ra­mo­le­ty“ nebo „ope­ra­mi“.  Jen málo­kte­rý z uměl­ců a uměl­kyň 60. a 70. let minu­lé­ho sto­le­tí vyu­ží­val vlast­ní tělo tak spo­le­čen­sky dráž­di­vým způ­so­bem, jako Gün­ter Brus. „Vždy když byl na nebi úpl­něk, postří­b­řo­val řeku, … Pokra­čo­vat ve čte­ní Slu­neč­ní hodi­ny se zasta­vi­ly. Zemřel Gün­ter Brus

Tomáš Janypka: Co je za hranicí a co je před hranicí

Tomáš Janypka © Tomáš Kubart

S taneč­ní­kem a cho­re­o­gra­fem Tomá­šem Janyp­kou jsme se k roz­ho­vo­ru sešli v praž­ském café Nona na Nové scé­ně Národ­ní­ho diva­dla. V době, kdy jsem se já vrá­til ze Slo­ven­ska ze stá­že v redak­ci kød, a Tomáš z worksho­pu v ital­ské Gaia Ter­ra. Pár dní před tím jsme spo­lu byli na Miku­láš­ko­vě Mýce­ní, a hod­ně témat jsme našli v diva­del­ním baru Diva­dla Na Zábrad­lí. A z ply­nu­lé­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tomáš Janyp­ka: Co je za hra­ni­cí a co je před hranicí

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Akram Khan Company: Jungle Book Reimagined

V květ­nu letoš­ní­ho roku bude moci čes­ké divác­tvo po dese­ti letech shléd­nout pro­duk­ci Akram Khan Com­pa­ny. Ve svě­tě blíz­ké budouc­nos­ti vrá­vo­rá na roz­bou­ře­né hla­di­ně vor. Na útě­ku z vlas­ti zpus­to­še­né vli­vem kli­ma­tic­kých změn brázdí zou­fa­lá rodi­na moře, a v jeho vlnách se zmí­tá malá čer­ná teč­ka: Mau­glí. Pří­běh o ztra­ce­né dív­ce, jejích přá­te­lích Baghí­ro­vi a Bal­úo­vi, kte­rý všich­ni dob­ře… Pokra­čo­vat ve čte­ní Akram Khan Com­pa­ny: Jun­gle Book Reimagined

Publikováno
V rubrikách Recenze

Rovnováha pohybu. Podzimní fáze 4+4 dní v pohybu

Living the Dream with Grandma. Foto: Gergő Ofner

Pod­zim­ní část letoš­ní­ho roč­ní­ku 4+4 dny v pohy­bu opět, podob­ně, jako jar­ní, pře­svěd­či­la peč­li­vě zvá­že­nou dra­ma­tur­gií, a ve dnech 6. – 14. 10. necha­la rezo­no­vat jak eko­lo­gic­ká, tak poli­tic­ká téma­ta, a to mnoh­dy pal­či­vě­ji, než byl zřej­mě zájem dra­ma­tur­gů fes­ti­va­lu. Pales­tin­ská per­for­mer­ka Samaa Wakim v insce­na­ci Losing it zkou­má, jak život v Gaze ovliv­ňu­je její identi­tu. Bohu­žel pro ni i pro praž­ské pub­li­kum… Pokra­čo­vat ve čte­ní Rov­no­vá­ha pohy­bu. Pod­zim­ní fáze 4+4 dní v pohybu

Publikováno
V rubrikách Recenze