Jeden svět také tančí

Letoš­ní roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Jeden svět má na pro­gra­mu i něko­lik doku­men­tů s taneč­ním námě­tem. Něko­lik redakč­ních tipům vám napo­ví, jak tanec sou­vi­sí s lid­ský­mi prá­vy. Líst­ky ješ­tě seženete!

Nedocenitelná hodnota selhání

Nedáv­no pro­běh­la v Helle­rau série před­sta­ve­ní insce­na­ce Yes We Can’t rezi­dent­ní The For­sy­the Com­pa­ny. U závě­reč­né reprí­zy jsme my – praž­ské pub­li­kum – moh­li být díky pro­jek­tu, jímž diva­dlo Archa peču­je o naši kul­tur­ní mobi­li­tu. Byli jsme při té pří­le­ži­tos­ti svěd­ky lou­če­ní s cho­re­o­gra­fem Wil­li­a­mem For­sy­them, kte­rý tou­to sérií ukon­čil svou misi v čele sou­bo­ru, jejž před dese­ti lety zalo­žil a při­ve­dl ke… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nedo­ce­ni­tel­ná hod­no­ta selhání

Publikováno
V rubrikách Recenze

Forsytheův choreografický objekt

Videem toho­to týd­ne nahléd­ne­me do gale­rie Fol­kwang Musea v Esse­nu, kde Wil­li­am For­sy­the před dvě­ma lety insta­lo­val jeden ze svých cho­re­o­gra­fic­kých objek­tů NOWHERE AND EVERYWHERE AT THE SAME TIME, NO.2.

Sdílím svoji posedlost

Davi­de Spor­tel­li je ital­ský taneč­ník, cho­re­o­graf, peda­gog a dra­ma­turg, kte­rý zná svět, význam­né taneč­ní osob­nos­ti a s tím, co si mys­lí o tan­ci se nezdrá­há svě­řit. Vzhle­dem k tomu, že umě­lec­ky ope­ru­je i na čes­kém taneč­ním úze­mí a jeho cho­re­o­gra­fie Ves­sel, kte­rou vytvo­řil s Tere­zou Hra­dil­ko­vou je aktu­ál­ně na reper­toá­ru diva­dla Ponec, polo­ži­li jsme pře­mýš­li­vé­mu uměl­ci něko­lik otázek.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

společně sdílíme přítomnost

Dese­ti­le­tá sku­pi­na sou­čas­né­ho tan­ce NANOHACH zastu­pu­je čes­kou tvor­bu na fes­ti­va­lu Dan­ce tran­sit s cho­re­o­gra­fií Move on. Ten­to umě­lec­ký počin před­sta­vu­je pod­stat­ný kus živo­ta jeho pro­ta­go­nis­tů. Jed­no­mu z nich — Hon­zo­vi Malí­ko­vi — jsme polo­ži­li něko­lik otázek.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

PROMĚNA NÁS SAMOTNÝCH

Vero­ni­ka Švá­bo­vá se po dese­ti letech vrá­ti­la ke spo­lu­prá­ci se sou­bo­rem NANOHACH. Spo­leč­ně se — jako přá­te­lé, spo­lu­žá­ci a pří­sluš­ní­ci jed­né gene­ra­ce — ohléd­li za uply­nu­lou deká­dou v bilanč­ní cho­re­o­gra­fii Move on!

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Moving Prague

Loni na jaře jsme na našich strán­kách pub­li­ko­va­li krát­ký taneč­ní pozdrav z Paří­že – Moving Paris.

Label profesionálního tanečníka si užívám

Bra­­­zi­l­sko-němec­­kou identi­tu má zakom­po­no­va­nou už ve svém jmé­nu. Pro­jel celý svět, ovlá­dál kla­si­ku i con­tem­po­ra­ry a při­tom stá­le stu­du­je; sám take vyu­ču­je a je regis­tro­va­ným uči­te­lem Royal Aca­de­my of Dan­ce v Lon­dýně. Usmě­va­ný Wag­ner More­i­ra před návště­vou Pra­hy odpo­vě­děl na naše otázky.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Zajímá mě čtení pohybu

Dal­ší před­sta­vi­tel­kou dráž­ďan­ské taneč­ní scé­ny, kte­rou uve­de putov­ní fes­ti­val Dan­ce tran­sit je Anna Till. Tato hlou­ba­vá uměl­ky­ně stu­do­va­la na ber­lín­ské uni­ver­zi­tě obor Sou­čas­ný tanec, kon­text, cho­re­o­gra­fie a na uni­ver­zi­tě v Lüne­bur­gu absol­vo­va­la obor Teo­rie kul­tu­ry.
 Dal­ší stu­dij­ní zku­še­nos­tí byl např. pobyt v cho­re­o­gra­fic­kém cen­t­ru Angers. Jaké jsou její umě­lec­ké pri­o­ri­ty a jaké otáz­ky si při tvor­bě kla­de, pro­zra­dí násle­du­jí­cí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Zají­má mě čte­ní pohybu

Publikováno
V rubrikách Rozhovory