Label profesionálního tanečníka si užívám

Bra­zil­sko-němec­kou identi­tu má zakom­po­no­va­nou už ve svém jmé­nu. Pro­jel celý svět, ovlá­dál kla­si­ku i con­tem­po­ra­ry a při­tom stá­le stu­du­je; sám take vyu­ču­je a je regis­tro­va­ným uči­te­lem Royal Aca­de­my of Dan­ce v Lon­dýně. Usmě­va­ný Wag­ner More­i­ra před návště­vou Pra­hy odpo­vě­děl na naše otázky.

Pochá­zí­te z Bra­zí­lie, ale půso­bil jste v mno­ha zemích svě­ta. V posled­ních letech pra­cu­je­te v Dráž­ďa­nech. Co vás sem při­lá­ka­lo a jak vní­má­te míst­ní umě­lec­kou atmosféru? 

Před šes­ti lety jsem pro­dě­lal ope­ra­ci kyčel­ní­ho klou­bu. Po ní jsem se roz­ho­dl při­hlá­sit se na magis­ter­ský pro­gram Taneč­ní uni­ver­zi­ty Paluc­ca v Dráž­ďa­nech. Jako taneč­ník a peda­gog jsem měl za sebou něko­lik pro­jek­tů a spo­lu­pra­cí s růz­ný­mi sou­bo­ry. Poté, co jsem zís­kal magis­ter­ský titul, při­šla nabíd­ka zůstat na uni­ver­zi­tě jako hos­tu­jí­cí peda­gog, což mi ale nebrá­ní zůstat freelancerem.

Na Dráž­ďa­nech mě při­ta­hu­je mož­nost spo­lu­pra­co­vat s růz­ný­mi umě­lec­ký­mi insti­tu­ce­mi, jako je napří­klad Helle­rau – Evrop­ské umě­lec­ké cen­t­rum, dráž­ďan­ská Sempe­rO­per, Taneč­ní uni­ver­zi­ta Paluc­ca nebo plat­for­ma nezá­vis­lých taneč­ní­ků TanzNe­tzDre­sden. Umě­lec­ká atmo­sfé­ra je tu skvě­lá a také spous­ta pří­le­ži­tos­tí pra­co­vat v růz­ných oblas­tech, jako je výzkum, tvor­ba, výu­ka. Fakt, že Dráž­ďa­ny jsou blíz­ko Ber­lí­na, Pra­hy a Lip­ska je také dob­rým důvo­dem tu zůstat. 

Půso­bí­te i jako peda­gog – na co se ve výu­ce zamě­řu­je­te, co se sna­ží­te pře­dá­vat?
Rád kom­bi­nu­jí v taneč­ní peda­go­gi­ce i tvor­bě růz­né pří­stu­py. Nyní se zamě­řu­ji na to, aby stu­den­ti doká­za­li fun­go­vat jako per­for­me­ři, taneč­ní­ci a auto­ři záro­veň. Chci, aby obje­vi­li vlast­ní ces­tu a směr, pro­ved­li výzkum těles­ných pří­stu­pů v kom­bi­na­ci tech­ni­kou, kte­ré se nau­čí v hodinách.

Co vás, jako mla­dé­ho uměl­ce for­mo­va­lo, a co vlast­ně roz­hod­lo o tom, že se věnu­je­te pro­fe­si­o­nál­ně tanci?

Tanec mi ote­vřel dve­ře do svě­ta už když jsem byl dítě. Mož­nost být svo­bod­ný, mobil­ní, pohy­bo­vat se mezi růz­ný­mi kul­tu­ra­mi roz­hod­la o tom, že jsem se stal pro­fe­si­o­nál­ním taneč­ní­kem. Při­tom jsem o to nikdy neu­si­lo­val, pros­tě to ke mě odně­kud při­šlo, což bylo pří­jem­né a já si „label“ pro­fe­si­o­nál­ní­ho taneč­ní­ka uží­vám. Jsem taneč­ním svě­tem fas­ci­no­ván, tou svo­bod­nou komu­ni­ka­cí, kte­rou umož­ňu­je pohyb. Pokaž­dé mi dává pocit, že jsem na správ­né ces­tě a na správ­ném mís­tě. A to do kon­ce v situ­a­cích, kte­ré jsou pro mě hod­ně nároč­né, nebo v nichž se necí­tím bez­peč­ně. Pro­to svou pro­fe­si miluji.

Insce­na­ce, kte­rou pre­zen­tu­je­te v rám­ci fes­ti­va­lu Dan­ce tran­sit je o změ­ně. Může­te objas­nit o jakou změ­nu se jed­ná a z jaké­ho úhlu toto téma zkoumáte?

Celý prv­ní semestr na Paluc­ca Uni­ver­si­ty mě pro­vá­ze­lo téma „pro­stor“ a do mého dosa­vad­ní­ho způ­so­bu prá­ce při­nes­lo zce­la nové dimen­ze. Napadlo mě roz­ví­jet toto cho­re­o­gra­fic­ké téma pro­střed­nic­tvím růz­ných před­ná­šek, kom­po­zič­ních cvi­če­ní a výzku­mu. Všech­ny infor­ma­ce jsem na sebe nechal půso­bit. Během výzku­mu někte­ré vize postup­ně domi­no­va­ly a síli­ly. Myš­len­ka, že exis­tu­je dyna­mic­ký vztah mezi pro­sto­rem a pohy­bem ovliv­ni­la moje uva­žo­vá­ní o pro­sto­rou jako tako­vém. Veli­ce inten­ziv­ně jsem se na ten­to pozna­tek zamě­řil. Z vlast­ní zku­še­nos­ti jsem znal tu potře­bu nově uspo­řá­dat pro­stor kolem sebe, ve chví­li, kdy můj vnitř­ní stav není zrov­na har­mo­nic­ký. Fyzic­ký pro­stor a psy­chic­ký pro­stor jsou navzá­jem pro­po­je­ny a mají mezi sebou dyna­mic­ký vztah. Přál jsem si pro­zkou­mat toto téma i po lin­gvis­tic­ké strán­ce a sta­no­vil si tyto otáz­ky: Proč pře­mís­ťu­je­me věci? Je mož­né pře­mís­tit sama sebe a tím změ­nit svůj vnitř­ní stav? Ten­to kon­cept mi při­pa­dá pro cho­re­o­gra­fii jako dělaný.

Měl jste pří­le­ži­tost sezná­mit se s čes­kou taneč­ní tvor­bou? Zná­te něja­ké čes­ké taneč­ní­ky nebo cho­re­o­gra­fy?
Dosud jsem pří­le­ži­tost blí­že poznat čes­kou taneč­ní tvor­bu neměl. Osob­ně znám jen Věr­ku Ondra­ší­ko­vou, cho­re­o­gra­f­ku, taneč­ni­ci a peda­gož­ku. Jsem pro­to rád, že díky pro­jek­tu Dan­ce tran­sit budu mít pří­le­ži­tost to napravit.

O mém výzku­mu, cho­re­o­gra­fic­ké, perfro­manč­ní a peda­go­gic­ké čin­nos­ti se více dozví­te na:

www.wagnermoreiracorepelvis.wordpress.com
www.wlmoreira.wordpress.com

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.