Sdílím svoji posedlost

Davi­de Spor­tel­li je ital­ský taneč­ník, cho­re­o­graf, peda­gog a dra­ma­turg, kte­rý zná svět, význam­né taneč­ní osob­nos­ti a s tím, co si mys­lí o tan­ci se nezdrá­há svě­řit. Vzhle­dem k tomu, že umě­lec­ky ope­ru­je i na čes­kém taneč­ním úze­mí a jeho cho­re­o­gra­fie Ves­sel, kte­rou vytvo­řil s Tere­zou Hra­dil­ko­vou je aktu­ál­ně na reper­toá­ru diva­dla Ponec, polo­ži­li jsme pře­mýš­li­vé­mu uměl­ci něko­lik otázek.

Půso­bí­te po celém svě­tě – jak jste se ocit­nul v Pra­ze a jak došlo ke spo­lu­prá­ci s Tere­zou Hra­dil­ko­vou?
Nijak aty­pic­ky na nezá­vis­lé­ho uměl­ce, kte­rý v posled­ní deká­dě půso­bí po celé pla­ne­tě. Už něja­kou dobu se napros­to iden­ti­fi­ku­ji s nomád­ským sty­lem živo­ta, a pro­to mám svo­je smys­ly stá­le ote­vře­ny s tou­hou najít někde svůj domov. Do Pra­hy jsem se vra­cel v posled­ních letech opa­ko­va­ně, hlav­ně díky Tere­ze. Vždyc­ky jsem jas­ně cítil, že Pra­ha je pro mě dob­rým mís­tem k tvor­bě a kon­tak­tům – je živá, roz­leh­lá tak ako­rát, oso­bi­tá. Také jsem tu cítil správ­nou che­mii mezi tím, co dělám a uměl­ci, kte­ré jsem tu potkal.

Až koneč­ně cho­re­o­gra­fie Ves­sels se sta­la pro mě a Tere­zu pří­le­ži­tos­tí napl­nit naše dáv­né přá­ní tvo­řit spo­leč­ně v tom­to městě.

Když jsem v Pra­ze popr­vé viděl taneč­ní před­sta­ve­ní, řekl jsem si: Tohle je skvě­lé diva­dlo, kéž bych tady měl jed­nou pre­mi­é­ru! A tím mís­tem bylo diva­dlo Ponec!

Jaké musí mít pro vás, coby cho­re­o­gra­fa, taneč­ník kva­li­ty?
Zvě­da­vost. Nebu­du říkat „obě­ta­vost“: taneč­ní­ci těž­ce a obě­ta­vě pra­cu­jí už z pod­sta­ty. Nemůžu říci „roz­ma­ni­tost“. Půso­bí­me na poli, na němž je roz­ma­ni­tost pří­mo zbož­ně­ná a oka­mži­tá asi­mi­la­ce nových sty­lů je základ­ním poža­dav­kem mla­dých tanečníků.

Ani nemůžu říci „sil­ná tech­ni­ka“ čí „výraz“: v sou­čas­nos­ti je pro mě klí­čo­vá re-defi­ni­ce těch­to para­me­t­rů. Naše řeme­sl­nost je tak sofis­ti­ko­va­ná a nároč­ná, tanec — jako jaký­ko­li jiný druh umě­ní — usi­lu­je o to najít své mís­to ve spo­leč­nos­ti, kte­rá je dnes tak slo­ži­tá pro­měn­li­vá. Tak­že to, co taneč­ník může – nebo by měl – dělat je, nechat skr­ze svo­je médi­um pro­chá­zet co nej­ví­ce živo­ta, jeho kom­plex­nos­ti, klást si tolik otá­zek, kolik jen dokáže.

Zami­lu­ji se do taneč­ní­ka, u nějž vidím jedi­neč­ný způ­sob, jímž mani­fes­tu­je živý dia­log s exis­ten­cí jako tako­vou, dia­log skr­ze sva­ly, dech a boha­té emo­ce. Skr­ze zvě­da­vost. Veli­ce mě zají­má, co ví, co umí. Jsem fas­ci­no­ván i tím, jak zápa­sí­me s tím, co neví­me, co pova­žu­je­me za nedo­sa­ži­tel­né. Vždyc­ky říkám, že per­for­me­ři jsou napůl prů­hled­né bytos­ti. Kul­ti­vu­jí svo­ji schop­nost ztě­les­ňo­vat a pře­ná­šet růz­né dru­hy „jina­kos­ti“ tak, že jejich tanec může o něčem vypo­ví­dat, nebo něco evo­ko­vat, dělat cosi nevi­di­tel­né méně nevi­di­tel­né. Ale také tím do znač­né míry posvě­cu­jí tělo a mani­fes­tu­jí lid­skost jas­ným a auten­tic­kým způ­so­bem. Tím jsou oprav­do­ví i nad­při­ro­ze­ní, těles­ní i prů­hled­ní záro­veň. Ta napůl prů­hled­nost a zvě­da­vost je přes­ně to, co u taneč­ní­ků hledám.

Z jaké inspi­ra­ce vze­šla cho­re­o­gra­fie Ves­sels a jak se napl­ňo­va­lo její téma?
Přál jsem si kon­fron­to­vat základ­ní pro­blém diva­del­ní struk­tu­ry: někdo sle­du­je něko­ho v dohod­nu­tém pro­sto­ru a čase, při­čemž všech­no musí a dává smy­sl. Co se děje s tělem, kte­ré je pone­chá­no na pome­zí vibru­jí­cí křeh­kos­tí a řadou povin­nos­tí, kte­ré se muse­jí v rám­ci diva­del­ní­ho výko­nu spl­nit? Může­me toto tělo pova­žo­vat za pře­chod­né, nedo­kon­če­né, může­me jej osvo­bo­dit pohy­bem, hla­sem, emo­ce­mi, touhou?

Slo­vo „ves­sel“ má celou řadu význa­mů, zna­me­ná člun, vázu i krev­ní řečiš­tě. Na hlub­ší úrov­ni to pros­tě uka­zu­je, jak prázd­né – prů­chod­né musí být něco, co umož­ňu­je ces­tu, ces­tu z vnějš­ku k co nej­vět­ší­mu zvnitř­ně­ní. Ces­to­vá­ní, stej­ně jako pře­mě­na, se rea­li­zu­je díky tomu, že pro­stor, jímž chce­me pro­jít, má prá­vě onu prázd­no­tu, kte­rá nám umož­ní něco potkat, být něčím pozna­me­nán a něco zažít.

Tvo­ři­li jsme vel­mi inten­ziv­ně, byla to sku­teč­ná cho­re­o­gra­fic­ká labo­ra­toř. Pokou­šel jsem se den­ně nabí­zet nové parti­tu­ry, poci­to­vé a emo­ci­ál­ní rám­ce či omezení.

Nasto­li­li jsme mezi sebou, i vůči sobě samot­ným, hlu­bo­ký dia­log a řídi­li se mož­nost­mi, kte­ré nám nabí­ze­lo samo hle­dá­ní v zada­ném úko­lu, jež je defi­no­ván jako – dívat se a být viděn. Z toho povsta­la obrov­ská šká­lu pro­sto­ro­vých a těles­ných metafor.

Čemu věnu­je­te ve své tvor­bě pozor­nost? Máte něja­ké dlou­ho­do­běj­ší téma, či záměr?
Kaž­dé nové dílo je pro mě víta­nou pří­le­ži­tos­tí nasa­dit si nové oči a uši. Nová prá­ce pro mě nezna­me­ná jenom nový insce­nač­ní akt, ale také růz­ný sys­tém stra­te­gií a významů.

Sdí­lím svo­ji posed­lost tak vel­ko­ry­se, jak to jen doká­žu, pou­ží­vám sta­ré i nové způ­so­by jak klást otáz­ky – inte­lek­tu­ál­ní, naiv­ní, sofis­ti­ko­va­né, pri­mi­tiv­ní, ver­bál­ní i non­ver­bál­ní, geni­ál­ní i stu­pid­ní. Sle­du­ji, co se sta­ne, jak se ta maté­rie, kte­rou zkou­mám, hýbe, jak bub­lá, odpo­ví­dá. A sna­žím se poslouchat.

Za svo­je dlou­ho­do­bé téma­ta pova­žu­ji – tanec jako jedi­neč­né teri­to­ri­um vydá­va­jí­cí svě­dec­tví o živo­tě a zasa­hu­jí­cí jak jedin­ce, tak spo­leč­nost. Dále téma vzta­hu mezi slo­vem a téma­tem, a pak také mož­nou výmě­nu rolí pozo­ro­va­te­le a pozo­ro­va­né­ho se vše­mi mož­ný­mi pod­nět­ný­mi a pouč­ný­mi impli­ka­ce­mi z hle­dis­ka vní­má­ní, chá­pá­ní, zážit­ku, per­for­ma­ti­vi­ty a kontaktu. 

Máte pocit, že se sou­čas­ný tanec stá­le zdra­vě vyví­jí, ane­bo je momen­tál­ně na něja­ké kři­žo­vat­ce?
Na toto je těž­ko odpo­vě­dět čer­no­bí­le. Prak­tic­ky všech­ny země na této pla­ne­tě pro­chá­ze­jí hlu­bo­kou kri­zí. Ať už je kri­ze vět­ší nebo men­ší je insti­tu­ci­o­nál­ní pod­po­ra sou­čas­né­ho umě­ní, včet­ně tan­ce, nezbyt­ná. Sou­čas­ný tanec se pohy­bu­je na ost­ré hra­ně mezi svě­ty filo­zo­fie a zába­vy, což pova­žu­ju za nevy­po­či­ta­tel­nou, ale vel­mi inspi­ru­jí­cí, zajímavost.

Osob­ně neu­zná­vám opo­zi­ci – ne-tan­ce, s argu­men­ty, že pohyb těla je old fashi­on, všech­no už tu bylo, všech­no je cita­ce a dekon­struk­ce, bla bla bla, a na dru­hé stra­ně čis­té­ho pohy­bu – spek­ta­ku­la­ri­za­ci povrch­ní­ho tan­ce, tako­vý ten fast-food dance.

Občas vidím před­sta­ve­ní, kte­rá jsou více méně dob­ře udě­la­ný­mi pře­kla­dy více méně zají­ma­vých myš­le­nek. Vývoj a změ­na jsou základ­ní­mi vlast­nost­mi živo­ta. Pro­blém nastá­vá, když umě­lec zkou­ší být za kaž­dou cenu ori­gi­nál­ní, zná­sil­ňu­je při­ro­ze­nost a mění vní­má­ní toho, co má být diva­dlo v jeho vlast­ní karikaturu.

Mys­lím, že umě­ní zůsta­ne živé a zdra­vé jenom teh­dy, když se odvá­ží zůstat v blíz­kos­ti nebez­peč­né uto­pie, bez toho, aby se sta­lo pří­jem­ně kon­cep­tu­ál­ní. Mělo by zůstat pří­tom­né a kon­krét­ní bez zjed­no­du­šo­vá­ní, bez toho, aby opa­ko­va­lo, co už víme.

Lid­ská bytost v pro­sto­ru a čase. Může­me toho tolik vidět … Tohle je všech­no, co vím.

 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.