Jeden svět také tančí

Letoš­ní roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Jeden svět má na pro­gra­mu i něko­lik doku­men­tů s taneč­ním námě­tem. Něko­lik redakč­ních tipům vám napo­ví, jak tanec sou­vi­sí s lid­ský­mi prá­vy. Líst­ky ješ­tě seženete!

 

Posled­ní opo­na
režie: Tho­mas Wall­ner / Bel­gi­um, Ger­ma­ny / 2014 / 88 min. 

Rave­lo­vo Bole­ro zazní­vá noč­ní­mi uli­ce­mi bel­gic­ké­ho Gen­tu, kde se ode­hrá­vá posled­ní uve­de­ní „Gar­de­nie“. S úspěš­ným pohy­bo­vě-diva­del­ním před­sta­ve­ním, ve kte­rém hlav­ní role zastá­va­jí postar­ší transgen­der a drag que­ens per­for­me­ři, vystu­po­val ansám­bl ve více než dva­ce­ti zemích svě­ta. Nyní se po dvou letech vrá­til domů a ke svým běž­ným povin­nos­tem se musí ode­brat i účin­ku­jí­cí hvězdy, jejichž osu­dy inspi­ro­va­ly tvůr­ce před­sta­ve­ní. Obra­zo­vě půso­bi­vý sní­mek kom­bi­nu­je čás­ti zázna­mu posled­ní show se stříp­ky bar­vi­té­ho živo­ta něko­li­ka vybra­ných uměl­ců a uměl­kyň a sklá­dá tak vrs­tev­na­tý obraz živé queer his­to­rie. Dopl­ní­me, že cho­re­o­gra­fem díla není nikdo jiný než Alan Pla­tel.

 

Pirá­ti ze Salé 
režie: Rosa Rogers, Meri­e­me Addou / UK / 2014 / 78 min.

Na pozůstat­cích někdej­ší pirát­ské pev­nos­ti v maroc­kém Salé vyrost­la úpl­ně jiná stav­ba – cir­ku­so­vý stan. Úto­čiš­tě tu našla prv­ní maroc­ká cir­ku­so­vá ško­la, kte­rá posky­tu­je alter­na­tiv­ní vzdě­lá­ní mla­dým lidem s pohy­bo­vým talen­tem. Sní­mek zblíz­ka uka­zu­je osu­dy něko­li­ka z nich – od přís­ných při­jí­ma­cích zkou­šek přes nároč­ný tré­nink až po pří­pra­vu prv­ní­ho vystou­pe­ní. Budou­cí artis­té musí pře­ko­ná­vat záko­ny gra­vi­ta­ce a nalé­zat moti­va­ci k lep­ším výko­nům. Ces­ta ke svo­bod­né­mu umě­lec­ké­mu vyjá­d­ře­ní je pro ně nejen ces­tou k pro­fe­si­o­nál­ní umě­lec­ké kari­é­ře, ale i k nezá­vis­los­ti a svobodě.

 

Hiphop-era­ce
režie: Bryn Evans / New Zea­land / 2014 / 93 min.

Může se sou­bor seni­o­rů a seni­o­rek, jehož věko­vý prů­měr se blí­ží deva­de­sát­ce a sko­ro všich­ni čle­no­vé vlast­ní umě­lou kloub­ní náhra­du, úspěš­ně zúčast­nit hipho­po­vé taneč­ní sou­tě­že? Film sle­du­je fas­ci­nu­jí­cí ces­tu novozéland­ských nad­šen­ců, kte­ří to se svým vystou­pe­ním chtě­jí dotáh­nout až do Las Vegas. Život­ní elán a nad­hled jim roz­hod­ně nechy­bí. Díky pozi­tiv­ní­mu pří­stu­pu se jim daří pře­ko­ná­vat i zdán­li­vě neře­ši­tel­né pře­káž­ky a doka­zo­vat, že věk je jen čís­lo a s humo­rem jde všech­no lépe. Opo­rou i blíz­kou pří­tel­ky­ní je pro ně mla­dá mana­žer­ka a tre­nér­ka Bil­lie, pro kte­rou před­sta­vu­jí pře­káž­ky pou­ze výzvu na ces­tě s jas­ným cílem. Jak sama říká: „Poje­de­te všich­ni, i kdy­by to bylo v urně.“

Hip Hop-erati­on: The movie (offi­cial trai­ler) from Inku­ba­tor on Vimeo.

 

Více na: http://www.jedensvet.cz/2015/

 

 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.