Tanec s drony

Vztah vědy a umě­ní je pro mno­hé vág­ní spo­je­ní s těž­ko před­sta­vi­tel­ným prak­tic­kým vyu­ži­tím. Cho­re­o­gra­f­ka Nina Kov už ale něja­kou dobu zkou­má ambi­va­lent­ní vztah člo­vě­ka k tech­no­lo­giím, kte­rý je na jed­né stra­ně plný nadě­je a na stra­ně dru­hé plný stra­chu. Do své­ho výzku­mu zahr­nu­je i otáz­ky těles­né komu­ni­ka­ce, vyu­ži­tí cho­re­o­gra­fic­ké­ho myš­le­ní v kaž­do­den­ním živo­tě, jakož i v rám­ci svě­ta tech­no­lo­gií. Její prv­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tanec s drony

Annsara

Foto: Pavel Hejný

Pří­běh indic­ké­ho kla­sic­ké­ho chrá­mo­vé­ho tan­ce katha­ku a špa­něl­ské­ho ple­bej­ské­ho fla­men­ka se začal odví­jet ve stej­ných kuli­sách někde na sever­ní Indie. Přes­nou gene­a­lo­gii obou tan­ců těž­ko dohle­dat, ale jejich dáv­né spo­je­ní zalo­že­né na ryt­mic­ky slo­ži­tých podu­pech, sofis­ti­ko­va­né prá­ci prs­tů a dla­ní, obřad­ném drže­ní těla, snad nikdo nezpo­chyb­ní. Oba tan­ce před­sta­vu­jí for­ma­tiv­ní his­to­ric­ké kul­tur­ní ele­men­ty a mají dra­ma­tic­ký pře­sah v čase… Pokra­čo­vat ve čte­ní Annsa­ra

Publikováno
V rubrikách Recenze

R.I.P Maja

V sobo­tu 2. květ­na pod­leh­la v Ber­lí­ně těž­ké­mu infark­tu iko­nic­ká posta­va svě­to­vé balet­ní his­to­rie – Maja Plisetská.

Bavilo mě každé představení

Chví­li poté, co utichl potlesk urče­ný vítězům Čes­ké taneč­ní plat­for­my, jsem se s dik­ta­fo­nem obrá­ti­la na člen­ku zahra­nič­ní čás­ti poro­ty Suzy Blok, umě­lec­kou ředi­tel­ku holand­ské­ho pro­dukč­ní­ho domu Dansma­kers, taneč­ni­ci a cho­re­o­gra­f­ku. Zají­ma­ly mě její bez­pro­střed­ní dojmy a pocity…

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Avangarde bailaor

Posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce zfor­mu­lo­val letos mimo­řád­ný taneč­ník, fla­men­ko­vý fre­esty­lis­ta, Isra­el Gal­ván. Syn taneč­ní­ků se věno­val tan­ci už pre­na­tál­ně, jak se dočte­te v jeho bri­lant­ním tex­tu posel­ství. Kri­ti­ka o něm tvr­dí, že dotá­hl mis­trov­ství nehyb­né­ho momen­tu a tichos­ti k doko­na­los­ti. Jeho oso­bi­tý blend tra­dič­ní­ho fla­men­ka s jiný­mi taneč­ní­mi sty­ly při­bli­žu­je toto video týdne.

Platforma

V před­ve­čer 21. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my se ve videu týd­ne ohléd­ne­me za tím uply­nu­lým. Doku­men­tár­ní črta zachy­cu­jí­cí atmo­sfé­ru jubi­lej­ní­ho XX. roč­ní­ku fes­ti­va­lu ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA. Exklu­ziv­ní výběr čes­ké nezá­vis­lé taneč­ní tvor­by, kte­rý se v dub­nu 2014 ode­hrál na čtyřech praž­ských scé­nách, při­bli­žu­jí jak frag­men­ty cho­re­o­gra­fií, natá­če­né během akce, tak roz­ho­vo­ry s uměl­ci a čle­ny odbor­né poro­ty. „V… Pokra­čo­vat ve čte­ní Plat­for­ma

Zpětné zrcátko — březen

Tri­ple bill – tedy jeden lís­tek za tři cho­re­o­gra­fie – nabíd­lo Národ­ní diva­dlo v Pra­ze novým pro­gra­mem Ballet­tis­si­mo. Kri­ti­ka pochval­ně pře­de a tvr­dí, že ten tro­chu inte­lek­tu­ál­ní večer je pro taneč­ní­ky pěk­ná výzva.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

O festivalu přítomného okamžiku

Praž­ský Impro­E­vents je pro píší­cí­ho kri­ti­ka tro­chu záhad­ná udá­lost. Aby jej mohl sku­teč­ně vychut­nat, pro­nik­nout do jeho obsa­hu a atmo­sfé­ry, měl by se asi na týden vzdát jiných akcí, vypnout tele­fon a zapo­me­nout na svůj dosa­vad­ní život. Měl by si vzít tep­lá­ky a sva­či­nu, kaž­dé ráno dora­zit do Alty a pozor­ně vní­mat… sebe, lek­to­ra, pro­stor a ostat­ní lidi v tep­lá­kách. Potom… Pokra­čo­vat ve čte­ní O fes­ti­va­lu pří­tom­né­ho okamžiku

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Be Ready! Be happy!

A je před námi Den tan­ce, váže­ní. Den, kdy se roz­tan­čí celý svět, kdy se bude éte­rem šířit posel­ství význam­né taneč­ní osob­nos­ti (v tuto chví­li ješ­tě neví­me jaké) a kdy v Čes­ké repub­li­ce už po šes­té Vize tan­ce – pro­fes­ní taneč­ní orga­ni­za­ce – pořá­dá vel­ko­le­pé osla­vy spja­té s tím­to svát­kem. Ten­to­krát se ke ško­lám, stu­di­ím, diva­dlům, sou­bo­rům, stagi­o­nám… Pokra­čo­vat ve čte­ní Be Rea­dy! Be happy!

Guru v Altě

V rám­ci fes­ti­va­lu taneč­ní a diva­del­ní impro­vi­za­ce – Impro­E­vents Pra­gue – se v nové hale Stu­dia ALTA ode­hrál týden­ní workshop vede­ný Julye­nem Hamil­to­nem. Sje­li se na něj účast­ní­ci ze širo­ka dale­ka. Hamil­ton je totiž legen­da. Když pak jed­no­ho veče­ra vystou­pil ten­to v sever­ním Špa­něl­sku domes­ti­ko­va­ný Brit se sólo­vou impro-per­­for­­ma­n­­cí PLAY před divá­ky, bylo jas­né, že tan­čí guru.

Publikováno
V rubrikách Recenze