odevzdat se do spárů

Taneč­ník a cho­re­o­graf Vác­lav Kuneš, „jan­go­vý“ lea­der sou­bo­ru 420PEOPLE, odpo­vě­děl Taneč­ní zóně pár dní před uve­de­ním reprí­zy insce­na­ce Phra­sing the Pain v rám­ci fes­ti­va­lu Dan­ce tran­sit na scé­ně diva­dle Archa na něko­lik otázek.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

dobře nastavený proces

Zázra­ky se dějí, pomys­le­la jsem si po něko­li­ka minu­tách sle­do­vá­ní Pro­ce­su Dory Sulžen­ko Hoš­to­vé a Jana Čtvrt­ní­ka v Nodu. Co scé­na, to pře­kva­pe­ní. Skvě­lí a neo­kou­ka­ní pro­ta­go­nis­té, živý, aktiv­ní sound (Johan­ka Švar­co­vá), cho­re­o­gra­fie s mini­mem ste­re­o­ty­pů, nepřed­ví­da­tel­ná struk­tu­ra a ošid­ně for­mu­lo­va­tel­né téma.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Konec mise Jany Návratové

A je tu ta chví­le, přá­te­lé, – lou­čím se. Po více než dese­ti letech, kdy jsem měla tu čest a potě­še­ní jako šéf­re­dak­tor­ka řídit jedi­neč­ný časo­pis Taneč­ní zóna a poz­dě­ji jeho webo­vé strán­ky – prv­ní taneč­ní por­tál u nás – pře­dá­vám s důvě­rou ten­to post novým kole­gům. Už loni funk­ci šéf­re­dak­to­ra tiš­te­né ver­ze pře­vzal zku­še­ný Vla­di­mír Hulec, a nyní se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Konec mise Jany Návratové

Teritoriální výzkum Hermanna Heisiga

Her­mann je jed­ním z per­for­me­rů, jehož tvor­bu pre­zen­tu­je dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu Dan­ce tran­sit. PRAHA.LEIPZIG.DRESDEN. V diva­dle Archa uve­de Her­mann spo­lu s Nuno Luca­sem cho­re­o­gra­fii Pon­go Land. Dří­ve, než se s Her­man­nem Hei­si­gem sezná­mí­te v Arše osob­ně je tu pár prů­zkum­ných otázek.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

zpětné zrcátko — prosinec

Čes­ko zali­la ledo­vá lazu­ra a odpo­ji­la ho od důle­ži­tých drá­tů. V tech­nic­ké knihov­ně pro­běh­la kon­fe­ren­ce Kul­tu­ra 360°, kte­rá po celý den dia­gnos­ti­ko­va­la pro­blémy čes­ké kul­tu­ry. Klid­ně moh­la trvat týden, pořád by bylo co řešit. V pří­spěv­cích a dis­ku­sích se zalesk­ly nejen slzy stes­ků, ale i paprsky nadě­jí. Hlav­ní prak­tic­ký kon­fe­renč­ní závěr: uměl­ci zor­ga­ni­zuj­te se!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

3 — 2 otázky pro Petra Zusku

Nedáv­no byl zvo­len komi­se­mi Národ­ní­ho diva­dla – (jed­nou Garanč­ní a jed­nou obo­ro­vou) Filip Baran­kiewicz, sólis­ta Stutt­gart­ské­ho bale­tu, nástup­cem Pet­ra Zus­ky na postu šéfa bale­tu Národ­ní­ho divadla.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Letící pozdrav krásy

Prv­ní video nové­ho roku bylo nato­če­no nad stře­cha­mi Paří­že. Zce­la kon­krét­ně na stře­še palá­ce Gar­nier, kde síd­lí nej­star­ší balet svě­ta — balet paříž­ské Opery.

Zpětné zrcátko — listopad

Nevím, čím si to lis­to­pad zaslou­žil, že se stal měsí­cem his­to­ric­kých udá­los­tí. I ten nedáv­no uply­nu­lý byl plný oslav, piet­ních aktů, ale také osob­ních vzpo­mí­nek, sfouk­nu­tých naro­ze­ni­no­vých sví­ček a dár­ků vše­ho druhu.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Zbloudilé stopy

Svo­ji výroč­ní cho­re­o­gra­fii svě­ři­la čer­s­tvě dese­ti­le­tá sku­pi­na Ver­Te Dan­ce do rukou izra­el­ské­ho cho­re­o­gra­fa Jose­pha Tmi­ma. Toho­to tvůr­ce při­ved­la Char­lot­ta Öfver­holm, švéd­ská taneč­ni­ce s význam­ným vli­vem na čes­kou taneč­ní scénu.

Publikováno
V rubrikách Recenze

stopy života

Vero­ni­ka Knytlo­vá s Tere­zou Ondro­vou v těch­to dnech osla­vu­jí deset let od chví­le, kdy spo­leč­ně zalo­ži­ly taneč­ní sku­pi­nu Ver­Te Dan­ce a pus­ti­ly se do divo­kých vod nezá­vis­lé­ho tan­ce.  Ura­zi­ly kus cesty.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory