Poluninovo satori

Před pár lety nás mis­tr­ně nato­če­ný doku­ment Taneč­ník (režie Ste­ven Can­tor), sezná­mil s vel­kým osob­ním pří­bě­hem Ser­ge­je Poluni­na, jed­no­ho z nej­vět­ších talen­tů sou­čas­né­ho baletu. 

Rozhovor s Jody Oberfelder

V rám­ci naro­ze­ni­no­vých oslav BE24 při­ná­ší Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD jedi­neč­nou per­for­man­ce ame­ric­ké cho­re­o­gra­f­ky a reži­sér­ky Jody Ober­fel­der, kte­rá svou prá­ci před­sta­ví v Čes­ké repub­li­ce popr­vé. The Bra­in Pie­ce zachy­cu­je „tanec“, kte­rý nepře­tr­ži­tě pro­bí­há v našich hla­vách. Pohyb lid­ské­ho těla, hud­ba, fil­mo­vá pro­jek­ce a text vytvá­ří pro divá­ka inten­ziv­ně se pře­krý­va­jí­cí vje­my a oži­vu­jí tak vnitř­ní život jeho moz­ku. Prá­ce Jody… Pokra­čo­vat ve čte­ní Roz­ho­vor s Jody Oberfelder

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Být černým koněm

Ve stej­ný den, kdy poro­ta Čes­ké taneč­ní plat­for­my zve­řej­ni­la pro­gram, kte­rý v dub­nu s vel­kou pará­dou nabíd­ne divá­kům a zahra­nič­ním hos­tům, coby „výběr z hroz­nů“ čes­ké taneč­ní scé­ny, uvá­dí ve stu­diu Alta Len­ka Vag­ne­ro­vá cho­re­o­gra­fii Dark Hor­se, čty­ři roky sta­ré (!) sólo pro Fan­ny Barrou­qué­re. Tuto koin­ci­den­ci uvá­dím v jed­nom odstav­ci pro­to, že Len­ka Vag­ne­ro­vá a její nej­no­věj­ší cho­re­o­gra­fie Gos­sip na… Pokra­čo­vat ve čte­ní Být čer­ným koněm

Publikováno
V rubrikách Recenze

Na zdraví!

Tanec sám o sobě bývá poklá­dán za syno­ny­mum zdra­ví a ener­gie. Jak je to ale ve sku­teč­nos­ti se zdra­vím u těch, kte­ří se tan­ci věnu­jí den­ně a napl­no, těch, kte­ří s tan­cem spo­ji­li svůj osud – s pro­fe­si­o­nál­ní­mi taneč­ni­ce­mi a taneč­ní­ky? Na tuto otáz­ku odpo­ví­dá Zuna Kozán­ko­vá – sama taneč­ní pro­fe­si­o­nál­ka, kte­rá se ovšem už řadu let inten­ziv­ně věnu­je kom­plex­ní péči o zdra­ví… Pokra­čo­vat ve čte­ní Na zdra­ví!

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Velký problém

Rezer­vo­va­nost. To je pocit, s nímž na pre­mi­é­ry Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu při­chá­zím. Roz­ča­ro­vá­ní, to je pocit, s nímž se při odcho­du rvu do kabátu.

Publikováno
V rubrikách Recenze

VerTe je ve formě

Soci­ál­ní, ale i maso­vá média při­ná­še­la v prů­bě­hu letoš­ní­ho hor­ké­ho léta pří­jem­né zprá­vy o úspěš­ném taže­ní Ver­Te­Dan­ce s insce­na­cí Korek­ce edinbur­ským Frin­ge fes­ti­va­lem. Postup­né sbí­rá­ní kri­tic­kých hvěz­di­ček a týden­ních cen, kte­ré prů­běž­ně Ver­Te uklá­da­ly do kuf­ru, vyvr­cho­li­lo udě­le­ním pres­tiž­ní Herald Award. Srdeč­ně gra­tu­lu­je­me, ale záro­veň nás okol­nos­ti toho­to úspě­chu zají­ma­jí nato­lik, že taneč­ni­ci a mana­žer­ce sou­bo­ru, Karo­lí­ně Hej­no­vé kla­de­me něko­lik otázek.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Co se děje na Slovensku

V posled­ních měsí­cích při­chá­ze­jí ze slo­ven­ské kul­tur­ní scé­ny zne­po­ko­ji­vé zprá­vy, jejichž závaž­nost pováž­li­vě gra­du­je. Ve všech se tanec stá­vá obě­tí spo­le­čen­ských nálad či prak­tik, o nichž jsme si mys­le­li, že jsou nevrat­ně pryč. Umě­ní opět plní roli lakmu­so­vé­ho papír­ku spo­le­čen­ské tole­ran­ce a svobody. 

Dospěly jsme

Když jsem do mai­lu dosta­la pozván­ku s jele­nem na roz­luč­ko­vý večí­rek budě­jo­vic­ké Kre­dan­ce, doslo­va ve mě hrklo. Kre­dan­ce je již­ní mar­ka sou­čas­né­ho tan­ce, živý nepo­sed­ný bod na regi­o­nál­ní kul­tur­ní mapě Čes­ka. Že by to ty dvě akč­ní ženy z Kre­dan­ce – Bára Pau­lá­to­vá a Mar­ké­ta Mál­ko­vá „zaba­li­ly“? Nechtě­lo se mi věřit a tak jsem se zepta­la, jaký je stav věcí.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Sasha Waltz. Portrét.

Video toho­to týd­ne věnu­je­me Sashe Waltz, jejíž vel­ko­le­pý Impromp­tus zahá­jí letoš­ní, už 27. roč­ník, fes­ti­va­lu Tanec Praha.

My jsme scénografie!

Milan Tomášik se pro­sa­dil jako neza­stu­pi­tel­ná jed­na pěti­na taneč­ní­ho kolek­ti­vu Les Slo­vaKs, ale také jako samo­stat­ně tvo­ří­cí autor – taneč­ník a cho­re­o­graf. Žije s rodi­nou trva­le ve Slo­vin­sku, a jako umě­lec a peda­gog pen­dlu­je svě­tem; čas­to ho vidí­me i v Pra­ze. Při­po­mí­ná mla­dé­ho roman­tic­ké­ho aris­to­kra­ta, kte­rý ale řídí pres­tiž­ní labo­ra­toř v něja­kém výzkum­ném cen­t­ru. Je vel­mi pří­jem­né mu klást otáz­ky. I když… Pokra­čo­vat ve čte­ní My jsme scénografie!

Publikováno
V rubrikách Rozhovory