Nedocenitelná hodnota selhání

foto: Dominik Mentzos

Nedáv­no pro­běh­la v Helle­rau série před­sta­ve­ní insce­na­ce Yes We Can’t rezi­dent­ní The For­sy­the Com­pa­ny. U závě­reč­né reprí­zy jsme my – praž­ské pub­li­kum – moh­li být díky pro­jek­tu, jímž diva­dlo Archa peču­je o naši kul­tur­ní mobi­li­tu. Byli jsme při té pří­le­ži­tos­ti svěd­ky lou­če­ní s cho­re­o­gra­fem Wil­li­a­mem For­sy­them, kte­rý tou­to sérií ukon­čil svou misi v čele sou­bo­ru, jejž před dese­ti lety zalo­žil a při­ve­dl ke svě­to­vé­mu věhla­su. Sou­bor pokra­ču­je – žád­ný strach – a to pod vede­ním Chris­to­phe­ra Roma­na, kte­rý mu spo­lušéfu­je už dva roky. For­sy­the nyní odchá­zí do Paří­že, aby nové­mu šéfo­vi bale­tu paříž­ské Ope­ry Beja­mi­nu Mille­pie­do­vi pomohl s reper­toá­rem, a záro­veň zpát­ky do Ame­ri­ky učit na USC Glo­rya Kau­f­man Uni­ver­si­ty v LA.

Zvo­lit jako roz­lou­če­ní cha­o­tic­kou cho­re­o­gra­fii Yes We Can’t poklá­dám za akt sym­pa­tic­ké sebe­i­ro­nie spo­je­né s pro­vo­ka­cí. Je v ní (zdán­li­vě) popře­no všech­no, co tvo­ří pomy­sl­ný for­sy­te­ov­ský kánon – ať už je to mate­ma­tic­ká přes­nost pohy­bu a kom­bi­na­to­ri­ky cho­re­o­gra­fic­kých vzor­ců, emble­ma­tic­ká tech­ni­ka slo­ži­tých koor­di­na­cí, inte­lek­tu­ál­ní abs­trak­ce… atd.

Yes We Can’t je zma­teč­ná show, plná hor­li­vos­ti a nedo­ko­na­los­ti. Je o chy­bách, selhá­ních a mar­né sna­ze o nápra­vu. Tak­že o životě.

Kaž­dý ze šest­nác­ti taneč­ní­ků se chce před­vést – derou se dych­ti­vě jeden za dru­hým k mik­ro­fo­nům, kři­čí, zpí­va­jí, vola­jí… jako o život, jako by to bylo napo­sle­dy. Jeviš­tě je v jed­nu chví­li plné bláz­ni­vých figu­rek, simul­tán­ních dějů vzá­jem­ně se „surre­a­li­zu­jí­cích“. Za pár oka­mži­ků zeje roz­pa­či­tou prázd­no­tou. Výje­vy bizar­nos­ti, kari­ka­tu­ry, kýče (ano, něko­li­krát i sně­ží) v jed­nom kot­li s exklu­ziv­ní­mi výko­ny, kte­ré ale nema­jí nic spo­leč­né­ho z cize­lo­va­ným for­sy­the­ov­ským taneč­ním slov­ní­kem. Jsou to arte­fak­ty z kar­ne­va­lu: Výraz­ně zabo­du­je moder­ní gym­nasta se stu­hou, ste­pař­ka v dře­váč­cích a někde za nimi se motá trio s joga­mat­kou a „tes­tu­je“ limi­ty své blbos­ti. Dva­krát se poku­sí taneč­ník David Kern o pro­slov, jímž by tu totál­ní ent­ro­pii omlu­vil, čímž jenom roz­ší­ří spek­trum ver­bál­ních komic­kých výstu­pů. Nad tím vším se kle­ne hudeb­ní dopro­vod „kore­pe­tu­jí­cí­ho“ skla­da­te­le Davi­da Morrowa, kte­rý se jako pia­nis­ta při pře­střel­ce v salo­o­nu sna­ží udr­žet celé zále­ži­tos­ti deko­rum a jakousi umě­lec­kou fazonu.

Mys­lím, že se For­sy­the nemohl roz­lou­čit lépe. Pomys­le­la jsem maně na Pinu Bausch, jejíž sou­bor dospěl k podob­né plas­ti­ci­tě jako má dnes tato com­pa­ny – tvo­ří ji lidé růz­né­ho věku, bac­kgroun­du, etni­ci­ty, lidé růz­ně sta­ří, růz­ně vyso­cí či malí. Kaž­dý ale zvlášt­ní, jedi­neč­ný, při­taž­li­vý, jevišt­ně pou­ta­vý. A jako geni­ál­ní Bauscho­vá, dává i For­sy­the pro­stor ener­gii a per­for­mač­ní síle svých taneč­ní­ků. A sám v ní s úsmě­vem, pokor­ně mizí.

Pře­čte si také recen­zi Mar­kéty Faus­to­vé, kte­rou nalez­ne­te ZDE!

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.