Zpětné zrcátko — leden

Prv­ní emai­ly nové­ho roku se týka­ly štěs­tí a slev. Obo­jí dobrý.

Prv­ní mezi­ná­rod­ní zprá­vy led­na se týka­ly masa­k­ru v redak­ci Char­lie Heb­do. Dost špat­ný. V Era svě­tě vysta­vo­val Voj­těch Brt­nic­ký kolek­ci Only Good Light a na ver­ni­sá­ži mu zatan­či­li NANOHACH. Vel­ko­le­pým pro­gra­mem odkry­la Plzeň svou identi­tu coby Evrop­ské­ho měs­ta kul­tu­ry 2015 — zně­ly zvo­ny, hud­ba a archi­tek­tu­ra náměs­tí Repub­li­ky se změ­ni­la na gale­rii nej­vět­ší­ho video­map­pin­gu. Teda v Čes­ku. Funk­ce šéfa bale­tu nej­star­ší balet­ní com­pa­ny svě­ta – bale­tu paříž­ské Ope­ry – se ujal Ben­ja­min Mille­pied; – má svě­to­vé reno­mé, kon­tak­ty, spous­tu ener­gie a za man­žel­ku holly­wo­od­skou star Nata­lii Portman. Na fes­ti­va­lu Specta­cu­la­re v praž­ském Palá­ci Akro­po­lis vystou­pi­la Lin­da Kape­ta­nea se sólem W Memo­ra­bi­lia (Pha­edra­’s Labo­ra­to­ry) inspi­ro­va­ným tra­gic­ký­mi řec­ký­mi antic­ký­mi hrdin­ka­mi. V kině Lucer­na dáva­li Labu­tí jeze­ro se Svět­la­nou Zacha­ro­vo­vou. S funk­cí šéf­re­dak­tor­ky toho­to webu se roz­lou­či­la Jana Návra­to­vá. V Národ­ním diva­dle měl po dese­ti letech der­ni­é­ru Lous­ká­ček a ve stu­diu Stage pre­mi­é­ru film Moving Pra­gue.

 

16.2.2015

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.