Holektiv: Vždycky chceme nacházet nadhled

Sou­bor Holek­tiv, zalo­že­ný v roce 2016, tvo­ří stu­dent­ky HAMU, per­for­mer­ky a akro­bat­ky Eva Sta­rá, Karo­lí­na Kříž­ko­vá a Andrea Vyky­sa­lá. Kro­mě pro­po­jo­vá­ní tan­ce s akro­ba­tic­ký­mi dis­ci­plí­na­mi je pro ně cha­rak­te­ris­tic­ká u mla­dých uměl­ců, ne pří­liš čas­tá schop­nost nad­hle­du a sebe­i­ro­nie. O jejich tvor­bě i spo­lu­prá­ci se sou­bo­rem Brat­ři v tricku jsme si poví­da­ly v praž­ském CIRQUE­O­Nu, kde čás­teč­ně vzni­kal jejich posled­ní pro­jekt Lov.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Co čekáte od striptýzu?

Co si před­sta­ví­te, když se řek­ne striptýz? Mno­ho mož­nos­tí není. Divák stripshow zpra­vi­dla přes­ně ví, co může oče­ká­vat (na roz­díl od diva­dla, kde bývá před­ví­da­tel­nost spí­še na ško­du). Nako­nec i s před­sta­va­mi a oče­ká­vá­ní­mi divá­ků si pohrál špa­něl­ský taneč­ník Pere Fau­ra, téměř na závě­ru fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha. Svo­je dílo nazval pros­tě: Striptease.

Výlet do historie na Tanci Praha

Mary Wig­man, Kurt Jooss, Dore Hoyer, Pina Bausch, Wil­li­am For­sy­the — to jsou jmé­na, kte­rá prav­dě­po­dob­ně už někdy sly­šel kaž­dý taneč­ní nad­še­nec a roz­hod­ně všich­ni pro­fe­si­o­ná­lo­vé. Jejich tvor­ba se nás stá­le dotý­ká a ovliv­ňu­je řadu sou­čas­ných cho­re­o­gra­fů, peda­go­gů i inter­pre­tů, ať už na vědo­mé nebo nevě­do­mé úrov­ni. Ač už o všech těch­to osob­nos­tech bylo napsá­no mno­ho, němec­ké taneč­ni­ce Chris­ti­na Ciup­ke a Anna… Pokra­čo­vat ve čte­ní Výlet do his­to­rie na Tan­ci Praha

Vandekeybus za hranicemi světů (a žánrů)

Insce­na­ce vlám­ské­ho sou­bo­ru Ulti­ma Vez už by se dal téměř pova­žo­vat za sta­bil­ní sou­část reper­toá­ru Diva­dla Archa. Do Pra­hy se pra­vi­del­ně vra­cí už více než dva­cet let, čas­to i něko­li­krát za sezo­nu. Zatím­co v lis­to­pa­du 2016 jsme moh­li vidět sedm­náct let sta­rou cho­re­o­gra­fii In Spi­te of Wishing and Wan­ting, na kon­ci květ­na cho­re­o­graf Wim Van­de­key­bus v Arše před­sta­vil… Pokra­čo­vat ve čte­ní Van­de­key­bus za hra­ni­ce­mi svě­tů (a žánrů)

Publikováno
V rubrikách Recenze

Martinsova dramatická skládačka

Čes­ký sou­bor ME-SA a bra­zil­ský cho­re­o­graf Renan Mar­tins je spo­je­ní, kte­ré fun­gu­je. Jejich prv­ní spo­leč­ná prá­ce Let Me Die In My Foot­ste­ps byla dokon­ce zařa­ze­na na pres­tiž­ní seznam dva­ce­ti evrop­ských pri­o­rit­ních před­sta­ve­ní sítě Aerowa­ves. Letos v dub­nu se spo­ji­li podru­hé, aby spo­leč­ně vytvo­ři­li REPLAY, insce­na­ci o oče­ká­vá­ní a zkla­má­ní, o pro­pas­ti mezi akcí a reakcí.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Valentýnská párty se 420PEOPLE

Před­ní čes­ký taneč­ní sou­bor 420PEOPLE letos sla­ví 10 let na scé­ně. Po dvou led­no­vých gala před­sta­ve­ních při­pra­vil na únor kom­po­no­va­ný večer „Best of”, ke kte­ré­mu si při­zval hudeb­ní­ky z kape­ly Ple­a­se the Tre­es. Živá hud­ba na jeviš­ti není v pří­pa­dě toho­to sou­bo­ru nic nové­ho, ten­to­krát se ale nejed­na­lo o původ­ní hud­bu vytvo­ře­nou ke kon­krét­ní cho­re­o­gra­fii, ale spí­še o kon­cert,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Valen­týn­ská pár­ty se 420PEOPLE

Publikováno
V rubrikách Recenze

Divocí muži Wima Vandekeybuse

Vlám­ský sou­bor Ulti­ma Vez je hos­tem diva­dla Archa pra­vi­del­ně kaž­dý rok na pod­zim. I letos se cho­re­o­graf Wim Van­de­key­bus se svou sku­pi­nou před­sta­vil čes­ké­mu pub­li­ku v něko­li­ka veče­rech v rám­ci fes­ti­va­lu Akcent, kte­rý v Arše pro­bí­hal od 10. do 27. lis­to­pa­du. Ten­to­krát se jed­na­lo tro­chu o večer pro pamět­ní­ky — Ulti­ma při­je­la s pře­ob­sa­ze­nou insce­na­cí In Spi­te of Wishing and Wan­ting, kte­rá měla… Pokra­čo­vat ve čte­ní Divo­cí muži Wima Vandekeybuse

Publikováno
V rubrikách Recenze

Krepsko potřetí: Síla v křehkosti

Diva­dlo Alfred ve dvo­ře letos osla­vi­lo 15 let a při té pří­le­ži­tos­ti zde 3. lis­to­pa­du pro­běh­la osla­va nazva­ná „Fragi­le par­ty”. Název si orga­ni­zá­to­ři vypůj­či­li od čes­­ko-fin­ské­­ho diva­del­ní­ho sou­bo­ru Krep­sko, kte­rý zde uve­dl svou insce­na­ci Fragi­le. Ten­to kus nebyl vybra­ný náhod­ně — i Krep­sko letos osla­vi­lo pat­nác­ti­le­té výro­čí a Fragi­le mělo před 13 lety pre­mi­é­ru prá­vě v Alfre­du ve dvo­ře. Díky své… Pokra­čo­vat ve čte­ní Krep­sko potře­tí: Síla v křehkosti

Publikováno
V rubrikách Recenze

Krepsko podruhé: Bláznivé ženy napříč abecedou

Čes­­ko-fin­ský sou­bor Krep­sko, pohy­bu­jí­cí se na hra­ni­cích diva­del­ních žánrů, byl se svou insce­na­cí Anna Bertha Ceci­lia sou­čás­tí pro­gra­mu letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Mime Fest. Pan­to­mi­ma a čás­teč­ně i leh­ká akro­ba­cie pat­ří mezi jejich hlav­ní výra­zo­vé pro­střed­ky. Insce­na­ci, kte­rá měla svě­to­vou pre­mi­é­ru v říj­nu 2016, v Palá­ci Akro­po­lis před­ved­li 1. listopadu.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Krepsko poprvé: Ze světa za zrcadlem

Mezi­ná­rod­ní diva­del­ní sou­bor Krep­sko má svou základ­nu ve Fin­sku, zalo­že­ný byl ale před pat­nác­ti lety v Čes­ké repub­li­ce a pra­vi­del­ně se sem vra­cí. V loň­ském roce zde Krep­sko absol­vo­va­lo celé tur­né, na sklon­ku léta a na pod­zim 2016 jsme měli mož­nost v Pra­ze vidět tři jejich insce­na­ce. Jejich styl je neza­mě­ni­tel­ný a roz­po­zna­tel­ný v kuse tři roky i tři­náct let starém.

Publikováno
V rubrikách Recenze