Divocí muži Wima Vandekeybuse

foto: Eugen Hrabíno

foto: Eugen Hrabíno

Vlám­ský sou­bor Ulti­ma Vez je hos­tem diva­dla Archa pra­vi­del­ně kaž­dý rok na pod­zim. I letos se cho­re­o­graf Wim Van­de­key­bus se svou sku­pi­nou před­sta­vil čes­ké­mu pub­li­ku v něko­li­ka veče­rech v rám­ci fes­ti­va­lu Akcent, kte­rý v Arše pro­bí­hal od 10. do 27. lis­to­pa­du. Ten­to­krát se jed­na­lo tro­chu o večer pro pamět­ní­ky — Ulti­ma při­je­la s pře­ob­sa­ze­nou insce­na­cí In Spi­te of Wishing and Wan­ting, kte­rá měla pre­mi­é­ru v roce 1999. Kdo ovšem nevi­děl původ­ní ver­zi v době její­ho vzni­ku, nemá šan­ci poznat, že se jed­ná o cho­re­o­gra­fii sedm­náct let sta­rou. Půso­bí totiž dale­ko sou­čas­ně­ji než vět­ši­na naší domá­cí produkce.

Van­de­key­bus do své cho­re­o­gra­fie obsa­dil pou­ze muže, nejed­ná se ale o dal­ší z řady pojed­ná­ní na téma „posta­ve­ní a role muže v dneš­ní spo­leč­nos­ti”, tato otáz­ka zřej­mě ani neby­la před sedm­nác­ti lety tolik v kur­zu. Přes­to­že se v insce­na­ci obje­vu­jí téma­ta, kte­rá bychom moh­li pova­žo­vat za muž­ská (fyzic­ká síla, moc…), pohla­ví taneč­ní­ků vůbec nemu­sí být smě­ro­dat­né pro její vyzně­ní. Absen­ce žen způ­so­bu­je pou­ze to, že nena­hlí­ží­me na vzta­hy mezi per­for­me­ry a pri­o­ri jako na milost­né. Van­de­key­bus mnoh­dy vytvá­ří vel­mi intim­ní situ­a­ce, zda jde o muže či ženy ale nehra­je roli.

V čem se cho­re­o­graf vyží­vá a co jeho taneč­ní­kům zjev­ně sed­ne jsou scé­ny, ve kte­rých mohou uplat­nit svou živo­čiš­nost a dra­vost. Pří­le­ži­tost k tomu dosta­nou hned za začát­ku insce­na­ce, kdy s rolá­ky jako udi­dly v ústech funí, dupou a poska­ku­jí jako spla­še­né koně nebo býci, kte­ří se sna­ží dostat z ohra­dy. Tu názna­kem tvo­ří pro­vaz, nata­že­ný mezi dvě­ma muži, kte­ří ho drží mezi zuby. Sna­ží se mlu­vit, ale pro­vaz jim v tom brá­ní. Upro­střed toho­to cha­o­su se pohy­bu­je „kro­ti­tel” s bičem v ruce. Van­de­key­bus otví­rá insce­na­ci téma­tem svo­bo­dy poměr­ně expli­cit­ně a zost­ra. Náh­le ale obra­cí a mění divo­kou sku­pi­nu mužů v klu­ky, kte­ří vzpo­mí­na­jí, čím chtě­li být jako malí, což ústí v hloupou haš­te­ři­vou hád­ku. Prá­vě náh­lé a čas­té pře­cho­dy v nála­dách a atmo­sfé­rách vytvá­ře­jí dyna­mic­kou insce­na­ci. Nejed­ná se při­tom o zce­la od sebe oddě­le­né obra­zy. Všich­ni Van­de­key­bu­so­vi taneč­ní­ci jsou veli­ce výraz­ní a něčím spe­ci­fič­tí, pro­vo­ku­jí divá­ky k tomu, aby mezi nimi hle­da­li svo­je favority.

Dal­ším výraz­ným téma­tem je strach, dohna­ný do extré­mu. Taneč­ní­ka, navíc nahé­ho a tudíž „vyda­né­ho všanc”, musí v jeho hys­te­rii mír­nit celá sku­pi­na. Trhá bale­ti­zol a scho­vá­vá se pod něj a nako­nec vbí­há mezi divá­ky. Uklid­ní se opět veli­ce náh­le, sta­čí mu k tomu obléct se do stej­né suk­ně, ve kte­rých při­chá­ze­jí ostat­ní, a sply­nout s nimi. Sku­pi­na polo­na­hých taneč­ní­ků v „antic­ky” ladě­ných kos­tý­mech pak ote­ví­rá dal­ší téma, kte­rým je krá­sa těla, obse­se vlast­ním tělem a potře­ba ho vysta­vo­vat. Vidí­me sku­pi­nu Adó­ni­sů, kte­ří se nasta­vu­jí do lad­ných pozic ve sty­lu řec­kých soch. Klid­nou scé­nu zavr­šu­je ritu­ál s pře­dá­vá­ním svět­la a ener­gie se vzá­pě­tí opět otá­čí o 180 stup­ňů do scé­ny zdi­vo­če­lých mužů, kte­ré ovlád­la davo­vá psychóza.

V insce­na­ci se obje­vu­jí i čás­ti s lehce filo­zo­fic­kým pod­tex­tem, hlav­ním výra­zo­vým pro­střed­kem je při nich vět­ši­nou slo­vo a čas­to jsou hned iro­ni­zo­vá­ny. Jeden z mužů napří­klad hovo­ří o tom, že až zemře, dá svůj nos pso­vi a tak pořád ucí­tí a podob­ně roz­dá všech­ny čás­ti své­ho těla. Do jeho mono­lo­gu se zapo­ju­je dru­hý taneč­ník, přou se o to, kdo to řekl prv­ní, kdo si slo­va kou­pil a jsou pro­to jeho. Na v úvo­du zmi­ňo­va­né milost­né vzta­hy také dojde, Van­de­key­bus k nim při­stou­pil s jed­no­du­chos­tí: taneč­ní­ci při­chá­ze­jí na scé­nu s půl­kou pome­ran­če a hle­da­jí tu dru­hou. Pár, kte­rý se najde, pak spo­lu tan­čí plou­žák. Taneč­ní­ci mají na sobě v této scé­ně čer­né oble­ky, tedy kos­tým jas­ně defi­nu­jí­cí pohla­ví postav. Nahuš­tě­né emo­ce ale ten­to fakt zce­la potla­čí a jak už bylo řeče­no, zda se jed­ná o muže nebo ženy je druhořadé.

Pro Ulti­mu Vez je typic­ká syro­vost, kte­rou zpra­vi­dla pod­tr­há­vá jen vel­mi úspor­nou scé­no­gra­fií. V tom­to pří­pa­dě od ní upouš­tí úpl­ně, nao­pak odha­lu­je i to, co je běž­ně skry­té za šálou, kabe­ly, vypí­na­če, dve­ře. Tma­vé a industri­ál­ní pro­stře­dí pod­po­ru­je řev taneč­ní­ků, kte­ří své hla­siv­ky pou­ží­va­jí sko­ro stej­ně inten­ziv­ně jako ostat­ní sva­ly. V prů­bě­hu insce­na­ce jsou na plát­no upro­střed scé­ny pro­mí­tá­ny dva krát­ké fil­my, kte­ré čás­teč­ně nava­zu­jí na sebe a také na scé­nu, ve kte­ré se taneč­ní­ci háda­jí o kupo­vá­ní slov. Svo­ji atmo­sfé­rou ale do cel­ku pří­liš neza­pa­da­jí a jsou spíš vyru­še­ním, bez kte­ré­ho bychom se moh­li obe­jít. Ulti­ma Vez má naštěs­tí dosta­tek cha­risma­tic­kých per­for­me­rů, kte­ří rych­le při­táh­nou pozor­nost zpát­ky k sobě. Wim Van­de­key­bus má při výbě­ru taneč­ní­ků šťast­nou ruku, volí si osob­nos­ti, kte­ří přes­ně odpo­ví­da­jí natu­re­lu jeho cho­re­o­gra­fií — jsou divo­cí, kře­hcí a se smys­lem pro humor. O tech­nic­ké vyba­ve­nos­ti nemluvě. Obá­vám se, že Van­de­key­bu­so­va cho­re­o­gra­fie bude i za dal­ších sedm­náct let o něko­lik kro­ků napřed.

Režie, cho­re­o­gra­fie, scé­na: Wim Van­de­key­bus
Hud­ba a zvu­ko­vý design: David Byr­ne
„FUZZY FREAKY” REMIX DJ Food
Svět­la: Fran­cis Gahi­de, Davy Des­chep­per
Účin­ku­jí: Rob Hay­den, Eddie Oroyan, Yas­sin Mrab­ti­fi, Guilhem Cha­tir, Gré­go­i­re Malan­da­in, Luke Jes­sop, Luke Mur­phy, Fla­vio D’An­drea, Knut Vikström Precht, Cheng-An Wu, Bal­do Ruiz

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.