Valentýnská párty se 420PEOPLE

foto: Michal Hančovský

foto: Michal Hančovský

Před­ní čes­ký taneč­ní sou­bor 420PEOPLE letos sla­ví 10 let na scé­ně. Po dvou led­no­vých gala před­sta­ve­ních při­pra­vil na únor kom­po­no­va­ný večer „Best of”, ke kte­ré­mu si při­zval hudeb­ní­ky z kape­ly Ple­a­se the Tre­es. Živá hud­ba na jeviš­ti není v pří­pa­dě toho­to sou­bo­ru nic nové­ho, ten­to­krát se ale nejed­na­lo o původ­ní hud­bu vytvo­ře­nou ke kon­krét­ní cho­re­o­gra­fii, ale spí­še o kon­cert, při kte­rém měli muzi­kan­ti stej­ně důle­ži­tou roli jako taneč­ní­ci.  Šéf sou­bo­ru Vác­lav Kuneš vybral pro ten­to večer ukáz­ky z cho­re­o­gra­fií REEN, Wind-up, MirageSacre­bleau a divá­kům je se svý­mi taneč­ní­ky před­sta­vil 14. úno­ra v pro­sto­ru Jatek 78.

Po stra­nách mini­ma­lis­tic­ké scé­ny jsou roze­sta­vě­né pou­ze basy od piva (pře­vza­té z cho­re­o­gra­fie Mirage) a v zad­ním plá­nu ved­le kape­ly je vysta­vě­ná kon­struk­ce z palet (ty najde­me ve Wind-up). Všech­ny tyto před­mě­ty slou­ží jako odpo­čin­ko­vá zóna, sedí na nich ti, kte­ří prá­vě netan­čí. V před­sta­ve­ní se stří­da­jí sóla, due­ty i sku­pi­no­vé kre­a­ce; taneč­ní­ci, kte­ří prá­vě netan­čí, se zájmem sle­du­jí své kole­gy. Nad nimi vše­mi bdí Vác­lav Kuneš, kte­rý sou­stře­dě­ně kon­t­ro­lu­je pro­ve­de­ní cho­re­o­gra­fií, ale záro­veň neskrý­vá radost ze svých taneč­ní­ků. Díky uvol­ně­né atmo­sfé­ře a „vol­né­mu reži­mu” půso­bí celé dění spíš jako tré­nink nebo přá­tel­ské setká­ní, při kte­rém per­for­me­ři tan­čí pro sebe navzá­jem. Kvů­li absen­ci původ­ních kos­tý­mů a hud­by prak­tic­ky nelze roze­znat, kte­rá část pat­ří ke kte­ré insce­na­ci, snad jen s výjim­kou REEN, jehož hlav­ní moti­vy jsou výraz­né a dob­ře zapa­ma­to­va­tel­né (pře­de­vším poma­lé otá­če­ní kolem vlast­ní osy s jed­nou rukou zved­nu­tou). Před­sta­ve­ní tak není rozkous­ko­va­né, záro­veň ale mizí obsah. Někdy se také opro­ti původ­ním dílům lehce mění dyna­mi­ka a ryt­mus, kte­rý udá­vá kape­la a taneč­ní­ci se jí přizpůsobují.

Nový zábav­ný roz­měr insce­na­ci dodá­vá širo­ká věko­vá šká­la taneč­ní­ků, kte­ří by klid­ně moh­li vytvo­řit dvě samo­stat­né gene­rač­ní sku­pi­ny, jako je tomu v Neder­lands Dans The­a­ter (s nímž konec­kon­ců Kuneš dlou­ho spo­lu­pra­co­val jako inter­pret). Mla­dí taneč­ní­ci jsou bez výjim­ky vel­mi nada­ní, je ale znát, že jim chy­bí zku­še­nost a výraz. Někte­ří z nich mož­ná v době zalo­že­ní sou­bo­ru tepr­ve pře­mýš­le­li, čím budou, až vyros­tou. Je na nich znát úcta ke star­ším kole­gům a čis­tá radost z toho, že s nimi sdí­le­jí jeviš­tě. Star­ší gene­ra­ci a původ­ní 420PEOPLE zastu­pu­je Zuza­na Heré­ny­i­o­vá a samo­zřej­mě Kuneš. Pře­de­vším Heré­ny­i­o­vá je krá­lov­nou par­ke­tu, je ve skvě­lé for­mě, vystu­pu­je sebe­vě­do­mě a kaž­dý moment na scé­ně si sto­pro­cent­ně uží­vá. Její duet s Kune­šem najed­nou vyzdvih­ne celou show ješ­tě o něko­lik úrov­ní výš.

Kdo váhal, zda jít na valen­týn­ské ran­de do diva­dla, na tanec nebo na kon­cert, na Jat­kách 78 se mu dosta­lo od vše­ho tro­chu. Výběr z cho­re­o­gra­fií REEN, Wind-up, MirageSacre­bleau byl ale spí­še pro fajnšme­k­ry, kte­ří sou­bor zna­jí a mohou si tak užít čás­ti jejich děl (mnoh­dy doslo­va) v novém svět­le. Z jed­not­li­vých cho­re­o­gra­fií se kro­mě kro­ko­vých vari­a­cí ztra­ti­lo prak­tic­ky všech­no. Účel kom­po­no­va­né­ho veče­ra byl ale jiný — sla­vit, vzpo­mí­nat, reka­pi­tu­lo­vat a hlav­ně se bavit.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.