Beach Boy(s) ve stojatých vodách

Fes­ti­val Let­ní Let­ná je úspěš­ně za námi, svůj posled­ní diva­del­ní počin na ní úspěš­ně odpre­mi­é­ro­val sou­bor The Losers Cirque Com­pa­ny. Po loň­ském vyda­ře­ném Walls and Han­dbags v režii SKU­T­Ru se akro­ba­té pře­su­nu­li na pláž a před­sta­vi­li pro­jekt Beach Boy(s) v režii Jiří­ho Havel­ky. Oče­ká­vá­ní byla velká.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Maťovo hledání a nalézání

Jaké je dnes mís­to muže ve spo­leč­nos­ti? Jak se z chlap­ce stá­vá muž v dneš­ní post­mo­der­ní spo­leč­nos­ti? Tyto otáz­ky si kla­de Mar­tin Tala­ga ve své insce­na­ci BOI, kte­rá je fúzí sou­čas­né­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho diva­dla a slo­ven­ské­ho folklóru.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Den tance zkouší propojovat žánry

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se 29. dub­na sla­ví už 34 let. Čes­ká repub­li­ka se k osla­vám díky Národ­ní­mu diva­dlu a orga­ni­za­ci Vize tan­ce zapo­ji­la letos pošes­té. Nej­růz­něj­ší akce, per­for­man­ce a hap­pe­nin­gy pro­bí­ha­ly po celé repub­li­ce a na mno­ha mís­tech v Pra­ze, epi­cen­t­rum dění bylo tra­dič­ně na piaz­ze­tě u Národ­ní­ho diva­dla. Orga­ni­zá­to­ři nene­chá­va­jí nic náho­dě a akce je rok od roku více pro­maka­ná. V pauzách… Pokra­čo­vat ve čte­ní Den tan­ce zkou­ší pro­po­jo­vat žánry

Publikováno
V rubrikách Recenze

Ufftenživot trápí jejich vlastní existence, ale nic si z toho nedělají

Přes­to­že spo­lu Sára Arn­stein a Jiří Šimek tvo­ří už tři roky, je o nich – ale­spoň v rám­ci taneč­ní­ho svě­ta – sly­šet až posled­ní dobou. Oba jsou absol­ven­ti Kated­ry alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla DAMU a mezi tvá­ře­mi čes­kých taneč­ní­ků, kte­ří se v růz­ných per­so­nál­ních obmě­nách stá­le doko­la obje­vu­jí ve vět­ši­ně praž­ských taneč­ních pro­jek­tů, jsou pří­jem­ně neo­kou­ka­ní. Svou umě­lec­kou sku­pi­nu pojme­no­va­li Uff­ten­ži­vot,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Uff­ten­ži­vot trá­pí jejich vlast­ní exis­ten­ce, ale nic si z toho nedělají

Publikováno
V rubrikách Recenze

Study se nemají za co stydět

Tři stu­dent­ky HAMU – Karo­lí­na Kříž­ko­vá a Eva Sta­rá z pan­to­mi­my a Andrea Vyky­sa­lá z kated­ry tan­ce – spo­ji­ly své síly. Vytvo­ři­ly insce­na­ci Stu­dy, kte­rá vznik­la i díky rezi­den­cím ve Stu­diu Alta a olo­mouc­kém Diva­dle na cuc­ky. Stu­dy byly v prů­bě­hu zkou­še­ní něko­li­krát před­sta­ve­ny jako work in pro­gress, výsled­ný tvar jsme pak moh­li vidět v pre­mi­é­ře 10. břez­na ve stu­dia ALTA.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Namlouvací rituály Ultimy Vez

Vlám­ský taneč­ní sou­bor Ulti­ma Vez je pra­vi­del­ným hos­tem Diva­dla Archa, tak­že už jsme poměr­ně zvyklí, že cho­re­o­graf Wim Van­de­key­bus před­sta­vu­je novin­ky téměř záhy po pre­mi­é­ře. Přes­to se pokaž­dé jed­ná o vel­kou udá­lost, kte­rou si málo­kdo nechá ujít. V polo­vi­ně úno­ra sou­bor při­jel s insce­na­cí Spe­ak low if you spe­ak love…, kte­rá měla pre­mi­é­ru v čer­ven­ci 2015. Čty­ři vypro­da­ná před­sta­ve­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Namlou­va­cí ritu­á­ly Ulti­my Vez

Publikováno
V rubrikách Recenze

Intimní experimentování s Tantehorse

Sou­bor Tan­te­hor­se tvo­ří pře­de­vším Miřen­ka Čecho­vá a Radim Vizvá­ry, v někte­rých pro­jek­tech vystu­pu­jí spo­lu, někdy kaž­dý zvlášť, jin­dy s při­spě­ním růz­ných hos­tů. Pro svou nej­no­věj­ší insce­na­ci zamí­cha­li per­so­nál­ním slo­že­ním nezvyk­le­ji než obvykle – Radim Vizvá­ry  se obje­vil tra­dič­ně jako per­for­mer, Miřen­ka Čecho­vá ten­to­krát jako reži­sér­ka. Jako cho­re­o­gra­fa si při­zva­li Jiří­ho Bar­to­van­ce. Ovšem high­li­gh­tem a nej­vět­ším láka­dlem je beze­spo­ru pří­tom­nost… Pokra­čo­vat ve čte­ní Intim­ní expe­ri­men­to­vá­ní s Tantehorse

Publikováno
V rubrikách Recenze

Ohad Naharin za naše představy neručí

Fes­ti­val Tanec Pra­ha úspěš­ně dospěl ke kon­ci. Na závěr si pořa­da­te­lé při­pra­vi­li oprav­do­vou per­lič­ku – 24. a 25. červ­na v kar­lín­ském diva­dle uved­li jeden z nej­vý­znam­něj­ších taneč­ních sou­bo­rů, izra­el­ský Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny. Jeho umě­lec­ký ředi­tel a cho­re­o­graf Ohad Naha­rin své dílo nazval Last work. S Oha­dem Naha­ri­nem se praž­ské pub­li­kum potka­lo před pár týd­ny – jeho deca­dan­ce úspěš­ně uvá­dí sou­bor… Pokra­čo­vat ve čte­ní Ohad Naha­rin za naše před­sta­vy neručí

Publikováno
V rubrikách Recenze

Obrazy Sashy Waltz

Prá­vě pro­bí­ha­jí­cí fes­ti­val Tanec Pra­ha je už za polo­vi­nou své­ho 27. roč­ní­ku. Jako kaž­dý rok ho odstar­to­val „pro­log“ Tanec Pra­ha dětem, kte­rý nabí­dl nejmen­ším divá­kům pohy­bo­vé díl­ny a vystou­pe­ní dět­ských taneč­ních sku­pin. Slav­nost­ní zahá­je­ní hlav­ní­ho pro­gra­mu pak pro­běh­lo 3. červ­na v Hudeb­ním diva­dle v Kar­lí­ně. Pořa­da­te­lům se poda­ři­lo do Pra­hy při­vézt dílo uzná­va­né němec­ké cho­re­o­gra­f­ky Sashy Waltz, kte­ré… Pokra­čo­vat ve čte­ní Obra­zy Sashy Waltz

Publikováno
V rubrikách Recenze

Taneční obsese Kateřiny Stupecké

Kate­ři­na Stu­pec­ká, stu­dent­ka kated­ry cho­re­o­gra­fie HAMU (lau­re­át­ka Ceny Jar­mi­ly Jeřáb­ko­vé z roku 2008; o rok poz­dě­ji jako „objev v tan­ci“ zís­ka­la Cenu Saz­ky a v roce 2011 byla její cho­re­o­gra­fie Sunya­ta na fes­ti­va­lu Čes­ká taneč­ní plat­for­ma nomi­no­va­ná na „Nej­lep­ší insce­na­ci roku“). Ve Stu­diu ALTA uved­la 20. dub­na svo­ji absol­vent­skou prá­ci Obse­se. Na jeviš­tě sved­la poměr­ně růz­no­ro­dou sku­pi­nu čtyř taneč­ní­ků… Pokra­čo­vat ve čte­ní Taneč­ní obse­se Kate­ři­ny Stupecké

Publikováno
V rubrikách Recenze