Holektiv: Vždycky chceme nacházet nadhled

Holektiv (foto: Vojtěch Brtnický)

Holektiv (foto: Vojtěch Brtnický)

Sou­bor Holek­tiv, zalo­že­ný v roce 2016, tvo­ří stu­dent­ky HAMU, per­for­mer­ky a akro­bat­ky Eva Sta­rá, Karo­lí­na Kříž­ko­vá a Andrea Vyky­sa­lá. Kro­mě pro­po­jo­vá­ní tan­ce s akro­ba­tic­ký­mi dis­ci­plí­na­mi je pro ně cha­rak­te­ris­tic­ká u mla­dých uměl­ců, ne pří­liš čas­tá schop­nost nad­hle­du a sebe­i­ro­nie. O jejich tvor­bě i spo­lu­prá­ci se sou­bo­rem Brat­ři v tricku jsme si poví­da­ly v praž­ském CIRQUE­O­Nu, kde čás­teč­ně vzni­kal jejich posled­ní pro­jekt Lov.

Eva s Karo­lí­nou stu­du­jí na Katedře pan­to­mi­my HAMU, Andrea na Katedře tan­ce. Jak jste se daly dohro­ma­dy? Sešly jste se na prv­ním spo­leč­ném pro­jek­tu Stu­dy a až pak vytvo­ři­ly sou­bor?
Eva: Vědě­ly jsme, že je mož­nost let­ní rezi­den­ce v Altě, tam vzni­kl mate­ri­ál a poté jsme Stu­dy poja­ly jako spo­leč­nou baka­lář­skou práci.

Andrea: Pak při­šla nabíd­ka z La Fab­ri­ky, před­sta­ve­ní jsme kom­plet­ně dokon­či­ly a až potom vzni­kl ofi­ci­ál­ní spo­lek, pro­to­že nás ta spo­lu­prá­ce bavi­la a fungovala.

Andreo, mělas před tím něja­ké zku­še­nos­ti s akro­ba­cií?
A: Ne, dokon­ce ani jako dítě jsem nepro­šla žád­nou gym­nastic­kou průpravou.

Chtě­ly jste pra­co­vat s tím, že dvě z vás jsou pře­de­vším akro­bat­ky a tře­tí taneč­ni­ce?
Karo­lí­na: Vychá­ze­ly jsme hlav­ně z toho, jaké jsou naše spo­leč­né možnosti.

A: Bylo pro nás důle­ži­té pře­de­vším to, aby jaký­ko­liv pohy­bo­vý mate­ri­ál měl svo­je mís­to a svůj smysl.

E: My s Karo­lí­nou jsme se necí­ti­ly jako něja­ká vel­ká akro­ba­tic­ká jed­not­ka. I tím, že jsme obě s Andre­ou vystu­do­va­ly Dun­can cen­t­re, se naše zamě­ře­ní prolínají.

Zají­má mě, kde bere­te námě­ty pro svo­je insce­na­ce. Na téma Stu­dů jste při­šly až v prů­bě­hu rezi­den­ce?
A: To téma vznik­lo už před tím, na rezi­den­ci jsme se muse­ly hlá­sit s při­pra­ve­ným projektem.

Mám z před­sta­ve­ní dojem, že jde hlav­ně o stud na scé­ně, před divá­ky. Nebo jde o stud obec­ně?
K: Ano, je pro nás zásad­ní stud na jeviš­ti, nebo spíš před tím, než člo­věk na jeviš­tě vstou­pí. Kaž­dá z nás pro­ží­vá ten­to stud jinak a v odliš­ných intenzitách.

A: Ve Stu­dech se ale obje­vu­je i stud za naše fyzic­ké před­po­kla­dy. My s Karo­lí­nou jsme men­ší, Eva vět­ší… Já jsem z toho dlou­ho měla min­d­rák, ale prá­vě i to nám při­šlo zají­ma­vé zpracovat.

Tak­že jste muse­ly při tvor­bě pře­ko­nat i to, že ač jste na svo­je pro­por­ce nechtě­ly moc pou­ka­zo­vat, nako­nec vám nic jiné­ho nezby­lo?
K: Musí­me to brát v potaz, pro­to­že to pořád hra­je, i kdy­bychom na to nechtě­ly upozorňovat.

E: Urči­tě. Boju­ješ s tím a najed­nou i min­d­rák může mít uplatnění…

K: Stu­dy obec­ně vychá­zí hod­ně z nás.

Ve vaší dru­hé insce­na­ci Kaf­fe­eklat­sch už se tyto polo­hy (malé — vel­ká, akro­bat­ky — taneč­ni­ce) dale­ko víc stí­ra­jí, půso­bí­te kom­pakt­ně­ji. Záro­veň na mě ale před­sta­ve­ní půso­bi­lo sta­tič­těj­ším dojmem.
E: Kaf­fe­eklat­sch je úpl­ně jiná prá­ce než Stu­dy. Od začát­ku jsme se cíle­ně sna­ži­ly při­stu­po­vat jinak i k pro­ce­su tvor­by, u Stu­dů jsme zača­ly pohy­bem, u Kaf­fe­eklat­sche dra­ma­tur­gic­kou lin­kou. Původ­ně jsme chtě­ly udě­lat před­sta­ve­ní hod­ně dyna­mic­ké, jenomže kavár­na je pros­tě sta­tic­ká, u kafíč­ka se sedí, poví­dá a nic moc se nedě­je. Hlav­ní moti­va­cí k pohy­bu je sna­ha zís­kat kávu.

K: Ve Stu­dech byla jenom šála a jinak vol­ný pro­stor, to nám dáva­lo i vět­ší vol­nost. Tady máme pro­stře­dí kavár­ny a pro­stře­dí kolem kávo­va­ru, mezi kte­rý­mi se pohy­bu­je­me, pro­to to mož­ná může půso­bit statičtěji.

Ome­zo­va­lo vás při prá­ci, že jste měly jas­ně vyhra­ně­ný pro­stor, nebo nao­pak?
E: Nao­pak. Mys­lím, že jaké­ko­li limi­ty nebo zadá­ní spíš pomáhají.

K: Od začát­ku jsme vědě­ly, že když bude­me dělat před­sta­ve­ní o kávě, musí­me mít něja­kou kavár­nu. Záměr­ně pou­ží­vá­me dře­vě­né bedýn­ky, kte­ré jsou vari­a­bil­ní a záro­veň jsou pro nás pro­to­ty­pem dneš­ních hips­ter kaváren.

Tře­tí a zatím posled­ní insce­na­ci Lov jste vytvo­ři­ly ve spo­lu­prá­ci se žong­lér­ským duem Brat­ři v tricku a reži­sér­kou Vero­ni­kou Pol­dauf Riedl­bau­cho­vou. Proč prá­vě s nimi?

K: Shod­ly jsme se na tom, že by pro nás bylo inspi­ra­tiv­ní navá­zat spo­lu­prá­ci s jiným souborem.

E: A Brat­ři mají podob­nou poe­ti­ku a podob­ný humor…

A: Zají­ma­la nás spo­lu­prá­ce s reži­sé­rem a prá­ci Vero­ni­ky sle­du­je­me dlouho.

Jak to fun­go­va­lo?
A: Opro­ti naší před­cho­zí zku­še­nos­ti se super­vi­zí s námi Vero­ni­ka pra­co­va­la prak­tic­ky od začát­ku. Už před začát­kem zkou­še­ní měla jas­no, jaké situ­a­ce ji na téma­tu zají­ma­jí a spo­leč­ně jsme poté hle­da­li materiál.

Jak jste se při­pra­vo­va­ly na zví­ře­cí role? Vaše pohy­by i zvu­ky, kte­ré v před­sta­ve­ní vydá­vá­te, se mi zda­jí hod­ně přes­né.
K: Hod­ně jsme to zkou­ma­ly, díva­ly se na videa a Vero­ni­ka oslo­vi­la mys­liv­ce, kte­rý nám pomohl, aby byly jed­not­li­vé situ­a­ce co nejautentičtější.

A: Uka­zo­val nám, jak se při­jí­má mla­dý mys­li­vec mezi star­ší, vysvět­lo­val eti­ku lovu, uka­zo­val váb­nič­ky, učil nás zvu­ky zvěře…

A koho vlast­ně téma Lovu napadlo?
A: Asi Karolínu.

K: Zají­ma­la mě tema­ti­ka mys­li­vos­ti, lesa. Baví mě este­ti­ka mys­liv­ců a Brat­ři do ní skvě­le sedí.

E: Taky nás zají­ma­la dua­li­ta žena-zvíře.

Stu­dy jsou z vašich před­sta­ve­ní nejabs­trakt­něj­ší, není to těž­ší prá­ce?
A: Pro mě je to nao­pak svo­bod­něj­ší a jed­no­duš­ší, než pra­co­vat s kon­krét­ním téma­tem, pro­to­že si o něm potře­bu­ju co nej­víc nastu­do­vat a být si v něm jistá.

Umí­te si před­sta­vit, že bys­te udě­la­ly váž­né před­sta­ve­ní?
E: Pro nás je důle­ži­té nezů­stat jenom v naší bez­peč­né zóně, abychom se neo­pa­ko­va­ly a při­tom respek­to­va­ly svou poe­ti­ku. Chce­me vždyc­ky nachá­zet nad­hled, je to pro nás hod­no­ta. Takhle nás to baví a máme pocit, že to pak baví i diváky.

K: Je to sou­část nás samot­ných, tako­vé jsme a je při­ro­ze­né, že tak spo­lu tvoříme.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Eva Orcígrová

Vystudovala divadelní vědu na FF UK, absolvovala několik seminářů taneční kritiky v Praze i v zahraničí. Věnuje se public relations a copywritingu, pracuje pro CIRQUEON a festival francouzského divadla Sněz tu žábu, spolupracuje se vzdělávací platformou culturematters. Deset let se věnovala současnému tanci na ZUŠ, je instruktorkou zumby a lektorkou pohybových kurzů pro děti v organizaci Pohyb dětem.