Mezinárodní den tance popáté a ve velkém

29. duben se už od roku 1982 sla­ví jako Mezi­ná­rod­ní den tan­ce po celém svě­tě a poma­lu se začí­ná stá­vat tra­di­cí i u nás. Piaz­ze­ta Národ­ní­ho diva­dla se roz­tan­či­la už popáté a letos se k osla­vám při­po­ji­lo dal­ších 20 čes­kých měst. Kaž­dý rok někte­rá z vel­kých osob­nos­tí taneč­ní­ho svě­ta při­pra­ví posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce, pro rok 2015 je jeho auto­rem… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mezi­ná­rod­ní den tan­ce popáté a ve velkém

Publikováno
V rubrikách Recenze

Angažovaná pracovna

Dru­hou sérii debat Mluv­me o tan­ci, kte­rá pro­bí­ha­la o říj­no­vých čtvrt­cích v žiž­kov­ské Pra­cov­ně, zakon­čil 23. 10. večer s titu­lem Tanec jako anga­žo­va­né umění.

Publikováno
V rubrikách Recenze

chtěly být baletkami

Ve čtvr­tek 2. říj­na uved­la Miřen­ka Čecho­vá a Tan­te­hor­se v Pon­ci reprí­zu insce­na­ce Fai­th. Miřen­ka je autor­kou kon­cep­tu a video­pro­jek­cí i reži­sér­kou, k cho­re­o­gra­fii a inter­pre­ta­ci při­zva­la taneč­ni­ci Andreu Miltnerovou.

Publikováno
V rubrikách Recenze

O tanci v Pracovně

V říj­nu pokra­ču­je již dru­há série debat Mluv­me o tan­ci, orga­ni­zo­va­ná Janou Novo­ry­to­vou a Hon­zou Malí­kem, ten­to­krát v žiž­kov­ské Pracovně.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Mýty a válka na Divadelní Odysee

V polo­vi­ně léta skon­čil dese­ti­den­ní fes­ti­val Diva­del­ní Ody­sea, vel­ký mezi­ná­rod­ní pro­jekt, kte­rý bude až do roku 2017 puto­vat Evro­pou. Vět­ši­na praž­ské­ho pro­gra­mu pat­ři­la míst­ním uměl­cům, orga­ni­zá­to­ři ale při­ví­ta­li i něko­lik návštěv ze zahraničí.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Mám spoustu materiálu…

V diva­dle Hyber­nia v rám­ci fes­ti­va­lu Diva­del­ní Ody­sea pro­běh­la 28. čer­ven­ce pre­mi­é­ra insce­na­ce Len­ky Vag­ne­ro­vé Sor­ce­rer. Cho­re­o­gra­fie, kte­rá se zabý­vá téma­tem stra­chu jako nej­sil­něj­ší lid­ské emo­ce, čaro­děj­nic­tvím a magií, vznik­la v kopro­duk­ci s němec­kým cho­re­o­gra­fem Feli­xem Lan­de­re­rem. S Len­kou jsme si poví­da­ly o vzni­ku nové­ho před­sta­ve­ní i o nej­bliž­ších plá­nech její company.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Divadelní Odyssea

Posled­ních deset dní v čer­ven­ci, tedy od 20. do 30. 7., bude Pra­ha hos­tit čes­kou část nové diva­del­ní pře­hlíd­ky Diva­del­ní Ody­sea, kte­rá je sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní­ho čtyř­le­té­ho pro­jek­tu Mee­ting the Odys­sey. Účast­ní se ho 15 part­ne­rů z 11 zemí. Jed­ná se o putov­ní pře­hlíd­ku, jejíž prv­ní část pro­běh­la loni ve Fin­sku, Dán­sku a Rus­ku, dru­há zača­la minu­lou sobo­tu v pol­ské Opo­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní Diva­del­ní Odyssea

Publikováno
V rubrikách Aktuality

made in HAMU

Dru­hý květ­no­vý týden pat­řil v Pon­ci taneč­ní katedře HAMU, kte­rá ve třech veče­rech před­sta­vi­la tvor­bu svých stu­den­tů na tra­dič­ním Tan­ci HAMU. Co si na nás stu­den­ti přichystali?

Publikováno
V rubrikách Recenze

Protančeno

29. duben je kaž­do­roč­ně zasvě­cen osla­vám Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce. V Pra­ze se osla­vo­va­lo už popáté. Na roz­díl od minu­lých roč­ní­ků orga­ni­zá­to­ři nezvo­li­li mot­to „den, kdy se bude tan­čit všu­de“, kte­ré evo­ku­je budo­va­tel­ský film z 50. let. Letos šlo o „den, kte­rý je tře­ba protančit“.

Publikováno
V rubrikách Recenze