Centrem letošního festivalu 4+4 dny v pohybu bude Hybernská 2

Antoine Defoort L’ Amicale © Matthieu-Edet

Pět zahra­nič­ních a sedm čes­kých pre­mi­ér letos uve­de v rám­ci své­ho 29. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho umě­ní, 4+4 dny v pohy­bu. Jeho cen­t­rem dění, jak výtvar­ným, tak diva­del­ním, se sta­ne ten­to­krát budo­va Hybern­ská 2 na Pra­ze 1. Fes­ti­val, jehož ústřed­ním téma­tem je VNITRO, se v Pra­ze usku­teč­ní od 4. do 13. říj­na 2024 a dal­ší­mi fes­ti­va­lo­vý­mi mís­ty budou vršo­vic­ký Vzlet, diva­dlo Alfred ve dvo­ře a ARCHA+.

Loni, kdy se výtvar­ná a diva­del­ní část roz­dě­li­ly do dvou růz­ných obdo­bí roku, se fes­ti­val letos opět vra­cí k for­má­tu spo­leč­né­ho pod­zim­ní­ho uve­de­ní. V diva­del­ní čás­ti pro­gra­mu bude uve­de­no hned 7 čes­kých a 5 zahra­nič­ních pre­mi­ér. Sou­bor sou­čas­né­ho fyzic­ké­ho diva­dla Bur­ki­com uve­de svou novin­ku Slun­ce, kte­rá je apo­ka­lyp­tic­kou sci-fi o lid­skosti, obra­zem kon­ce, kte­rý si pře­je­me zažít. Pre­mi­é­ra od Collecti­ve Coller bude zce­la jiné­ho žán­ru. Sku­teč­ný pří­běh zapo­me­nu­té taneč­ni­ce Zde­ny Bro­nisla­wské Dey­lo­vé, člen­ky bale­tu Národ­ní­ho diva­dla, jejíž ces­ta ved­la přes tanec, balet, jógu, poezii, ale i výsle­chy StB až do Indie, kte­rá zásad­ně ovliv­ni­la její dal­ší život, ztvár­ní výraz­né osob­nos­ti katha­ku u nás, Iva­na a Anež­ka Hes­so­vy, v taneč­ní insce­na­ci Já, Zde­naJana Láta­lo­vá, Mar­ta Trpi­šov­ská, Lea Šve­jdo­vá při­pra­vu­jí insce­na­ci Sto­jí­me v pohnu­tí, kte­rá je pohy­bo­vě hudeb­ní expan­zí do svě­ta pohřeb­ních ritu­á­lů, tra­di­ce pla­ček a opla­ká­va­čů, v kon­tex­tu his­to­rie i sou­čas­nos­ti. Děti U je diva­del­ní multi­žán­ro­vý pro­jekt na pod­po­ru dět­ské pali­a­tiv­ní péče v podá­ní sou­bo­ru Tan­te­hor­se a ohle­dá­vá umě­lec­ké ucho­pe­ní téma­tu nadě­je na dob­rý život. Nej­vět­ší záha­du roz­hla­so­vé­ho vysí­lá­ní bude roz­plé­tat sou­bor VOSTO5Tragé­die Libli­ce je ampli­fi­ko­va­né mys­te­ri­óz­ní kri­mi,  ve kte­rém se spo­ju­je tra­dič­ní poe­ti­ka Vosto5 se špi­o­náž­ním thrille­rem Cos­ta-Gavra­sov­ské­ho raže­ní a pokleslou tele­viz­ní kri­mi­nál­kou. Posled­ní pre­mi­é­ra na pro­gra­mu pak bude od nezá­vis­lé umě­lec­ké sku­pi­ny 8lidí.

Ze zahra­nič­ních tvůr­ců se čes­ké­mu pub­li­ku před­sta­ví napří­klad Fran­couz Anto­i­ne Defo­ort. Insce­na­ce Elles vivent (Ony žijí) je dle plát­ku Libé­rati­on jedi­ným diva­del­ním před­sta­ve­ním o poli­ti­ce, na kte­ré by se divá­ci v této době měli jít podí­vat. Mexi­čan­ka Cris­ti­na Mal­do­nado zve na své imer­ziv­ní dílo Infi­ni­te Game, vytvo­ře­né z pří­bě­hů a zku­še­nos­tí lidí z růz­ných zemí svě­ta. U spo­leč­né­ho sto­lu vyzý­vá k medi­ta­ci nad kaž­do­den­ní­mi prak­ti­ka­mi sou­vi­se­jí­cí­mi s pamě­tí, trva­los­tí, kon­ti­nu­i­tou a mate­ri­ál­ní­mi vzta­hy mezi živý­mi a mrt­vý­mi. Kolek­tiv­ní paměť je pak téma­tem insce­na­ce Kono ata­ri no doko­ka fran­couz­ské cho­re­o­gra­f­ky Mar­ti­ne Pisa­ni a japon­sko-rakous­ké­ho per­for­me­ra Michi­ka­zu Mat­su­ne, kte­rá měla svě­to­vou pre­mi­é­ru v loň­ském roce na fes­ti­va­lu v Avig­no­nu. Roz­ší­ře­ný fil­mo­vý záži­tek, kon­cert i před­sta­ve­ní při­ne­se nor­ský mul­ti-umě­lec­ký kolek­tiv VERDENSTEATRET, bel­gic­ký ansám­bl Voetvolk pak ohro­mí výbuš­nou a akč­ní malíř­skou per­for­man­ce WASCO!, kte­rá z pohle­du dětí a dospí­va­jí­cí mlá­de­že odha­lí to, jak by vypa­da­la svo­bo­da, kdy­by měla tvar.

„Zahra­nič­ní insce­na­ce i čes­ké pre­mi­é­ry zpra­co­vá­va­jí doku­men­tár­ní i fik­tiv­ní for­mou ori­gi­nál­ní pří­běhy, kte­ré podá­va­jí zprá­vu o sou­čas­ném svě­tě a reflek­tu­jí otáz­ky lid­ské exis­ten­ce a spo­le­čen­ských změn,” říká k diva­del­ní­mu pro­gra­mu jeho dra­ma­turg Pavel Štorek.

Spo­leč­ně s diva­del­ní čás­tí se v pro­sto­rách Hybern­ské 2 usku­teč­ní výtvar­ný výstav­ní pro­jekt Mís­ta činu, a to pod kurá­tor­ským vede­ním Kris­tý­ny Háj­ko­vé a Rad­ka Wohl­mu­tha. Sou­čás­tí toho­to pro­gra­mu budou komen­to­va­né pro­hlíd­ky,  dis­ku­ze a dal­ší dopro­vod­ný program.


O FESTIVALU | 4+4 DNY V POHYBU | 4. – 13. 10. 2024

Fes­ti­val se koná od roku 1996 s cílem pre­zen­to­vat sou­čas­né ino­va­tiv­ní umě­lec­ké pro­jek­ty, kaž­do­roč­ně na fes­ti­va­lu vystou­pí zhru­ba 20 sou­bo­rů z celé­ho svě­ta. Spe­ci­fi­kum toho­to fes­ti­va­lu spo­čí­vá pře­de­vším v oži­vo­vá­ní objek­tů praž­ské archi­tek­tu­ry diva­dlem a v pre­zen­ta­ci mezi­ná­rod­ních pro­jek­tů, na nichž se sdru­že­ní pro­dukč­ně spolupodílí.

Pro­jek­ty fes­ti­va­lu zahr­nu­jí všech­ny dru­hy sou­čas­né­ho umě­ní (diva­dlo, tanec, hud­ba, výtvar­né umě­ní, film, video art). Kaž­dý roč­ník fes­ti­va­lu má své spe­ci­fic­ké téma – leit­mo­tiv. Letos je tím­to téma­tem VNITRO. Dva­cá­tý devá­tý roč­ník fes­ti­va­lu se usku­teč­ní od 4. do 13. říj­na v budo­vě Hybern­ská 997/2 na Pra­ze 1, vršo­vic­kém Vzle­tu, Alfre­du ve dvo­ře a ARŠE+.

WEB| www.ctyridny.cz

FACEBOOK| www.facebook.com/festival4dny

INSTAGRAM| www.instagram.com/ctyridny

Kon­takt pro média: Micha­e­la Siko­ro­vá, festival.ctyridny@gmail.com, 776 712 858

Od Tomáš Kubart

Vystudoval teatrologii na KDS FF MU v Brně, obhájil disertační práci na téma vídeňského akcionismu (2021), publikoval několik studií na téže téma (Theatralia, Arte Acta, Acta Universitatis Carolinae), podílel se na vydání sborníku českého surrealistického dramatu České surrealistické drama (nakl. Academia, 2023), editoval speciální číslo Taneční zóny, věnované tvorbě Hermanna Nitsche (2023). Zabývá se performativitou, akčním uměním, vídeňským akcionismem, současnou německojazyčnou dramatikou a scénografií. Je členem dramaturgické rady PerformCzech, tajemníkem Teatrologické společnosti, členem ČOSDAT/OISTAT a Sdružení českých divadelních kritiků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *