Centrem letošního festivalu 4+4 dny v pohybu bude Hybernská 2

Pět zahra­nič­ních a sedm čes­kých pre­mi­ér letos uve­de v rám­ci své­ho 29. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho umě­ní, 4+4 dny v pohy­bu. Jeho cen­t­rem dění, jak výtvar­ným, tak diva­del­ním, se sta­ne ten­to­krát budo­va Hybern­ská 2 na Pra­ze 1. Fes­ti­val, jehož ústřed­ním téma­tem je VNITRO, se v Pra­ze usku­teč­ní od 4. do 13. říj­na 2024 a dal­ší­mi fes­ti­va­lo­vý­mi mís­ty budou vršo­vic­ký Vzlet, diva­dlo… Pokra­čo­vat ve čte­ní Cen­t­rem letoš­ní­ho fes­ti­va­lu 4+4 dny v pohy­bu bude Hybern­ská 2