Lenka Dřímalová: Musela jsem začít od nuly

Brzy se dovr­ší pět let, kdy je Len­ka Dří­ma­lo­vá šéf­kou ost­rav­ské­ho bale­tu. Je to její dru­há zku­še­nost s vede­ním balet­ní­ho sou­bo­ru. Před­tím půso­bi­la šest let v Brně. Dost důvo­dů se ohlédnout.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Igor Vejsada: Tanec je duchovní umění

Igor Vej­sa­da, dlou­ho­le­tý sólis­ta Stát­ní­ho diva­dla v Brně, člen Györi Ballet, Kibbu­tz Dan­ce Con­tem­po­ra­ry Com­pa­ny, Národ­ní­ho diva­dla v Man­nhe­i­mu, cho­re­o­graf a peda­gog, pro­žil osm­náct let jako šéf bale­tu Národ­ní­ho diva­dla morav­sko­slez­ské­ho v Ost­ra­vě. Z pod­ně­tu Pet­ra Zus­ky a vede­ní Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu byl v roce 2016 pově­řen vede­ním toho­to sou­bo­ru, kde v sou­čas­nos­ti půso­bí spo­leč­ně s Lin­dou Svidró jako balet­ní mis­tr a asi­s­tent cho­re­o­gra­fie. K roz­ho­vo­ru… Pokra­čo­vat ve čte­ní Igor Vej­sa­da: Tanec je duchov­ní umění

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Navrátit se, znamená jít tam, odkud jsme přišli

Jubi­lej­ní tři­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha zahá­ji­la insce­na­ce Jiří­ho Kyli­á­na East Sha­dow, kte­rý se něko­lik dní před tím stal čle­nem Fran­couz­ské aka­de­mie. V rám­ci výsta­vy Cele­bra­ting Kyli­án! bylo mož­né v budou­vě Národ­ní­ho diva­dla v Pra­ze shléd­nout uměl­co­vu retrospek­ti­vu. Svo­ji novou insce­na­ci Kyli­án – Mos­ty času před­sta­ví význam­ný cho­re­o­graf a taneč­ník na pod­zim na scé­ně ND. Mož­ná prá­vě pro­to se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Navrá­tit se, zna­me­ná jít tam, odkud jsme přišli

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

O La Mar s Danou Palou

Dana Pala, cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce, žijí­cí stří­da­vě v Pra­ze a ve Špa­něl­sku, při­pra­vu­je dal­ší taneč­ní pre­miéru se svým umělec­kým usku­pe­ním dana pala cre­a­ti­vi­ty. Pre­miéra se usku­teč­ní v sobo­tu 2. pro­sin­ce od 19:30 v Sale­siánském diva­dle na Koby­liském náměs­tí v Praze.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Petr Tyc: Tančím, tedy jsem

Roz­ho­vor s Petrem Tycem před pre­mi­é­rou jeho nové­ho před­sta­ve­ní Dokud neze­mře­li… v Diva­dle Ponec

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Losers jedou a nás to baví

Petr Hor­ní­ček zalo­žil v roce 2014 spo­lu se Zdeň­kem Morav­cem novo cir­ku­so­vou sku­pi­nu Losers Cirque Com­pa­ny. Z kama­rád­ské­ho pro­jek­tu je dnes pro­fe­si­o­nál­ní sou­bor, kte­rý hra­je v zahra­ni­čí a na jeden rok má naplá­no­vá­no hned něko­lik pre­mi­ér. Brzy budou Losers dokon­ce ote­ví­rat svůj vlast­ní diva­del­ní pro­stor v hole­šo­vic­kém Vni­t­rob­loc­ku. V létě je může­te vidět tra­dič­ně na Let­ní Let­né nebo na Let­ní scé­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Losers jedou a nás to baví

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Čtvrtstoletí Konzervatoře Duncan centre. „Nechceme vnímat věci jednoduše“

Na letoš­ní rok při­padla hned dvě jubi­lea. 140. výro­čí naro­ze­ní Isa­do­ry Dun­can a 25. výro­čí zalo­že­ní čes­ké ško­ly pro sou­čas­ný tanec, jež nese jmé­no po této ame­ric­ké taneč­ni­ci. Něko­lik dní před kon­cem škol­ní­ho roku, v obdo­bí klau­zur a tro­pic­kých veder, jsem se sešla s něko­li­ka osob­nost­mi, kte­ré se výraz­ně podí­lí či v minu­los­ti podí­le­ly na for­mo­vá­ní této insti­tu­ce. Od his­to­rie,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čtvrt­sto­le­tí Kon­zer­va­to­ře Dun­can cen­t­re. „Nechce­me vní­mat věci jednoduše“

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Krtysztof Garbaczewski: „Divadlo je mimořádně citlivá tkáň“

V nedě­li 11. červ­na do Brna zaví­tal jeden z nej­pro­gre­siv­něj­ších mla­dých pol­ských reži­sé­rů Krzysz­tof Gar­ba­c­zewski. V pro­sto­ru Pra­ha v Brně pro­bí­ha­la deba­ta a výmě­na názo­rů mezi Gar­ba­c­zewským a umě­lec­kou šéf­kou sku­pi­ny D´Epog Lucií Repaš­skou v rám­ci rezi­denč­ní­ho pro­jek­tu Gar­ba­CZ. Po této dis­ku­si jsme s Gar­ba­c­zewským pokra­čo­va­li na nádvo­ří a pro­bí­ra­li nejen jeho tvor­bu a „meto­du“, ale také aktu­ál­ní poli­­tic­­ko-kul­tur­­ní situ­a­ci v Pol­sku, , nad­še­ní pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Krtysz­tof Gar­ba­c­zewski: „Diva­dlo je mimo­řád­ně cit­li­vá tkáň“

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Guy Cools: Jako dramaturg nejsem žádný opravář problémů

Věhlas­ný taneč­ní dra­ma­turg Guy Cools byl v Pra­ze a vedl zde Workshop taneč­ní dra­ma­tur­gie pořá­da­ný Tan­cem Pra­ha. Mar­tin Machá­ček jej zasti­hl v hote­lo­vé lob­by. Hovo­ři­li spo­lu nejen o spe­ci­fi­kách taneč­ní dra­ma­tur­gie, pro­fes­ní eti­ce, jeho semi­ná­řích ale také špič­ko­vých cho­re­o­gra­fech, se kte­rý­mi Cools spolupracoval.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory