Jaký je PROGRES DORY HOŠTOVÉ

Taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ka Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá zau­ja­la před pěti lety dílem Pro­ces, kte­ré bavi­lo nejen milov­ní­ky tan­ce. Spo­lu s Janem Čtvrt­ní­kem se jí poda­ři­lo při­jít s humor­nou taneč­ní insce­na­cí, kte­rá si bra­la na paškál prá­vě tvůr­čí pro­ces taneč­ních kusů. Nyní je tady Pro­ces 2. Dora obo­ha­ti­la tvůr­čí tým o dva muže a roz­je­la Pro­gres reflek­tu­jí­cí s leh­kos­tí stav sou­čas­né­ho tan­ce. S Dorou… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jaký je PROGRES DORY HOŠTOVÉ

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Holektiv: Vždycky chceme nacházet nadhled

Sou­bor Holek­tiv, zalo­že­ný v roce 2016, tvo­ří stu­dent­ky HAMU, per­for­mer­ky a akro­bat­ky Eva Sta­rá, Karo­lí­na Kříž­ko­vá a Andrea Vyky­sa­lá. Kro­mě pro­po­jo­vá­ní tan­ce s akro­ba­tic­ký­mi dis­ci­plí­na­mi je pro ně cha­rak­te­ris­tic­ká u mla­dých uměl­ců, ne pří­liš čas­tá schop­nost nad­hle­du a sebe­i­ro­nie. O jejich tvor­bě i spo­lu­prá­ci se sou­bo­rem Brat­ři v tricku jsme si poví­da­ly v praž­ském CIRQUE­O­Nu, kde čás­teč­ně vzni­kal jejich posled­ní pro­jekt Lov.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Jan Mocek: Lidem od divadla praská hlava

S Hon­zou Mockem se zná­me ze stu­dií diva­del­ní vědy. Už teh­dy mě fas­ci­no­va­lo, jak se z tiché­ho inte­lek­tu­á­la doká­zal na jeviš­ti pro­mě­nit v razant­ní­ho tvůr­ce kan­to­rov­ské­ho typu. Sle­do­va­la jsem jeho este­tic­ké obra­ty a nechá­pa­la, jak se může vyví­jet tak dyna­mic­ky během krát­ké doby. Prů­běh byl vždy dost podob­ný, nový sou­bor, nový název, nové téma, nové postu­py a tech­no­lo­gie, jedi­nou… Pokra­čo­vat ve čte­ní Jan Mocek: Lidem od diva­dla praská hlava

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Viktor Černický: Mým partnerem je objekt

S per­for­me­rem Vik­to­rem Čer­nic­kým mne čás­teč­ně spo­ju­je alma mater. Zají­ma­lo mne, jaká je ces­ta per­for­me­ra dří­ve stu­du­jí­cí­ho diva­del­ní vědu. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Lenka Dřímalová: Musela jsem začít od nuly

Brzy se dovr­ší pět let, kdy je Len­ka Dří­ma­lo­vá šéf­kou ost­rav­ské­ho bale­tu. Je to její dru­há zku­še­nost s vede­ním balet­ní­ho sou­bo­ru. Před­tím půso­bi­la šest let v Brně. Dost důvo­dů se ohlédnout.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Igor Vejsada: Tanec je duchovní umění

Igor Vej­sa­da, dlou­ho­le­tý sólis­ta Stát­ní­ho diva­dla v Brně, člen Györi Ballet, Kibbu­tz Dan­ce Con­tem­po­ra­ry Com­pa­ny, Národ­ní­ho diva­dla v Man­nhe­i­mu, cho­re­o­graf a peda­gog, pro­žil osm­náct let jako šéf bale­tu Národ­ní­ho diva­dla morav­sko­slez­ské­ho v Ost­ra­vě. Z pod­ně­tu Pet­ra Zus­ky a vede­ní Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu byl v roce 2016 pově­řen vede­ním toho­to sou­bo­ru, kde v sou­čas­nos­ti půso­bí spo­leč­ně s Lin­dou Svidró jako balet­ní mis­tr a asi­s­tent cho­re­o­gra­fie. K roz­ho­vo­ru… Pokra­čo­vat ve čte­ní Igor Vej­sa­da: Tanec je duchov­ní umění

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Navrátit se, znamená jít tam, odkud jsme přišli

Jubi­lej­ní tři­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha zahá­ji­la insce­na­ce Jiří­ho Kyli­á­na East Sha­dow, kte­rý se něko­lik dní před tím stal čle­nem Fran­couz­ské aka­de­mie. V rám­ci výsta­vy Cele­bra­ting Kyli­án! bylo mož­né v budou­vě Národ­ní­ho diva­dla v Pra­ze shléd­nout uměl­co­vu retrospek­ti­vu. Svo­ji novou insce­na­ci Kyli­án – Mos­ty času před­sta­ví význam­ný cho­re­o­graf a taneč­ník na pod­zim na scé­ně ND. Mož­ná prá­vě pro­to se… Pokra­čo­vat ve čte­ní Navrá­tit se, zna­me­ná jít tam, odkud jsme přišli

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

O La Mar s Danou Palou

Dana Pala, cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce, žijí­cí stří­da­vě v Pra­ze a ve Špa­něl­sku, při­pra­vu­je dal­ší taneč­ní pre­miéru se svým umělec­kým usku­pe­ním dana pala cre­a­ti­vi­ty. Pre­miéra se usku­teč­ní v sobo­tu 2. pro­sin­ce od 19:30 v Sale­siánském diva­dle na Koby­liském náměs­tí v Praze.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Petr Tyc: Tančím, tedy jsem

Roz­ho­vor s Petrem Tycem před pre­mi­é­rou jeho nové­ho před­sta­ve­ní Dokud neze­mře­li… v Diva­dle Ponec

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Losers jedou a nás to baví

Petr Hor­ní­ček zalo­žil v roce 2014 spo­lu se Zdeň­kem Morav­cem novo cir­ku­so­vou sku­pi­nu Losers Cirque Com­pa­ny. Z kama­rád­ské­ho pro­jek­tu je dnes pro­fe­si­o­nál­ní sou­bor, kte­rý hra­je v zahra­ni­čí a na jeden rok má naplá­no­vá­no hned něko­lik pre­mi­ér. Brzy budou Losers dokon­ce ote­ví­rat svůj vlast­ní diva­del­ní pro­stor v hole­šo­vic­kém Vni­t­rob­loc­ku. V létě je může­te vidět tra­dič­ně na Let­ní Let­né nebo na Let­ní scé­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Losers jedou a nás to baví

Publikováno
V rubrikách Rozhovory