Halka Třešňáková: K vlastenectví cítím odpor

Uměl­cům a teo­re­ti­kům v oblas­ti tan­ce a per­for­ming art chy­bí výzkum. Život od gran­tu ke gran­tu všech­ny tla­čí k hoto­vým insce­na­cím. A pro roz­voj tvor­by i teo­re­tic­ké­ho myš­le­ní je tře­ba mož­nost zkoumat.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

5 otázek pro Danu Pala, choreografku tanečního site specific Materia

11. a 12. 4. 2014 ve 20 hodin budou v kos­te­le Nej­svě­těj­ší­ho Srd­ce Páně na náměs­tí Jiří­ho z Poděbrad v Pra­ze uve­de­ny dvě reprí­zy taneč­ní­ho site  spe­ci­fic před­sta­ve­ní Mate­ria. Veřej­nost má po něko­li­ka měsí­cích opět jedi­neč­nou pří­le­ži­tost nově nahléd­nout a zpro­střed­ko­va­ně pro­žít tvor­bu slo­vin­ské­ho archi­tek­ta Josi­pha Pleč­ni­ka a pro­stor jeho pro­slu­lé praž­ské sakrál­ní stavby.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

SVĚT POTŘEBUJE PRAKTICKÝ IDEALISMUS

Ten­to roz­ho­vor vzni­kl týden před pre­mi­é­rou nové­ho pro­jek­tu sou­bo­ru Far­ma v jes­ky­ni. V rádiu šly zprá­vy o obsa­zo­vá­ní zákla­den na Kry­mu a pře­dem pře­po­klá­da­ných výsled­cích tam­ní­ho refe­ren­da. Ven­ku se po mno­ha týd­nech schy­lo­va­lo k deš­ti. Napě­tí všu­de kolem.  Na drá­ze mezi Buben­čí a Hole­šo­vi­ce­mi to jis­kři­lo ješ­tě o tro­chu víc. To se reži­sér Vili­am Dočo­lo­man­ský pře­mís­ťo­val ze zku­šeb­ní­ho záze­mí, kte­ré má Far­ma… Pokra­čo­vat ve čte­ní SVĚT POTŘEBUJE PRAKTICKÝ IDEALISMUS

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Pot, krev a kupa emocí

V pátek a v sobo­tu 21. 3. a 22. 3. 2014 zažil sál taneč­ní­ho stu­dia Dan­ce Per­fect to, co ješ­tě nikdy před­tím. Konal se tu totiž kon­kurz na nové před­sta­ve­ní sou­bo­ru DOT504 a při­je­lo na něj sto taneč­ní­ků z celé­ho světa.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

O zlaté éře DOT504 a blanických rytířích

DOT pat­řil k naší taneč­ní špič­ce. Repre­zen­to­val čes­ký sou­čas­ný tanec v zahra­ni­čí. A to vel­mi úspěš­ně. Pak se ale tahle znač­ka poma­lu zača­la vytrá­cet ze scé­ny a najed­nou neví­me, co si pod ní vůbec máme před­sta­vit. Zani­ká nebo jí čeká obro­da? Roz­ho­vor s  umě­lec­kou ředi­tel­kou DOT504 Len­kou Otto­vou osvět­lí nejen blíz­kou budouc­nost sou­bo­ru, ale ujis­tí nás o jed­né nezvrat­né sku­teč­nos­ti… Pokra­čo­vat ve čte­ní O zla­té éře DOT504 a bla­nic­kých rytířích

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Megan Lawson — štěstí přeje připraveným

Kolik čes­kých taneč­ní­ků čeká, aby je někdo obje­vil? Aby jed­no­ho dne při­šel email, nebo zprá­va přes Face­book, že si někdo pro­hlé­dl jejich video a tou­ží je anga­žo­vat do skvě­lé­ho pro­jek­tu, kte­rý jim změ­ní život?

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Jiří Havelka: Já prostě vyžaduju divadelní zážitek!

Jiří Havel­ka je nesku­teč­ně vytí­že­ný člo­věk – reží­ru­je nespo­čet insce­na­cí v nej­růz­něj­ších diva­dlech, šéfu­je Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU, účin­ku­je ve sku­pi­ně VOSTO 5, mode­ru­je a občas jen tak mimo­cho­dem vydá knihu.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Jsme ojedinělí

V těch­to dnech vrcho­lí Malá Inven­tu­ra – fes­ti­val tzv. nové­ho diva­dla. Po tis­ko­vé kon­fe­ren­ci jsem se sešla s jeho ředi­tel­kou Adri­a­nou Svět­lí­ko­vou, kte­rá fun­gu­je spo­lu s Dag­mar Kan­tor­ko­vou, i v roli kurá­tor­ky fes­ti­va­lo­vé­ho programu.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Rychlý proces s Novou scénou

Je to stej­ně tak neu­vě­ři­tel­né, jako byl konec Diva­dla Kome­die.  K prv­ní­mu led­nu je odvo­lán šéf Nové scé­ny Ště­pán Kubiš­ta, kte­rý se svým týmem vybu­do­val ze zatuh­lé, neo­sob­ní a umě­lec­ky leta nepod­stat­né Nové scé­ny pro­stor sou­čas­ný, tvo­ři­vý, spo­le­čen­sky relevantní.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory