Marie Kinsky: Český tanec se v 90. letech podobal oceánu

foto: archiv Marie Kinsky

foto: archiv Marie Kinsky

Za její­mi slo­vy se skrý­vá vel­ké odhod­lá­ní, při­tom se v jed­nom kuse smě­je. Důvo­dů k rados­ti má Marie Kin­sky hned něko­lik. Dva­cet let od své­ho zalo­že­ní letos sla­ví Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.TA, desá­té naro­ze­ni­ny má fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce, jež před něko­li­ka lety pře­síd­lil do Žďá­ru nad Sázavou. 

Naro­di­la jste se a vystu­do­va­la ve Fran­cii. Jak na vás půso­bil zdej­ší kon­text, když jste do něho v roce 1997 vstou­pi­la?
Bylo to podi­vu­hod­né. Na zákla­dě mého setká­ní s čes­kým tan­cem o dva roky dří­ve jsem oče­ká­va­la sil­ný vliv bale­tu. Pře­kva­pi­lo mě, jaký vliv na něj měl folklor a fyzic­ké diva­dlo, kte­ré mě fas­ci­no­va­lo. Zatím­co čes­ké pohy­bo­vé diva­dlo neby­lo úpl­ně v plen­kách, sou­čas­ný tanec, i když exis­to­val mezi vál­ka­mi, tro­chu spal. Cíti­la jsem v něm mno­ho ener­gie, vel­kou tou­hu, ale malé know-how. Taneč­ní­ci měli hla­vu plnou snů, ale nevě­dě­li, jak je kon­kre­ti­zo­vat. Ve Fran­cii už exis­to­va­ly mecha­nismy, jas­ný sys­tém. Tady to byl oce­án, uměl­ci potře­bo­va­li vědět, jak pla­vat, ale také mít o co se opřít. Když jsem při­šla do Čech, měla jsem štěs­tí. Na fes­ti­val, kte­rý teh­dy orga­ni­zo­va­la Len­ka Flo­ry, při­jel můj pří­tel Jean-Chris­to­phe Paré. Po před­sta­ve­ní mě pozval na veče­ři, kte­ré se Len­ka také zúčast­ni­la. Poz­dě­ji jsem tan­či­la v její sku­pi­ně Déjà Don­né. S Len­kou Flo­ry jsme stá­le v úzkém kon­tak­tu, jeli­kož je nyní ředi­tel­kou pro zahra­nič­ní vzta­hy fes­ti­va­lu Kore­spon­Dan­ce. Díky setká­ní s Len­kou jsem navíc při­šla do kon­tak­tu i s lid­mi z Dun­can Cen­t­re, kte­ří mě fas­ci­no­va­li svo­jí kreativitou.

Jak se změ­ni­lo fran­couz­ské pově­do­mí o čes­kém sou­čas­ném tan­ci?
Díky rezi­den­cím a výmě­nám pově­do­mí o zdej­ší situ­a­ci vzrůs­tá. Řada domá­cích osob­nos­tí ve Fran­cii pra­co­va­la, něko­lik z nich tam pro­fes­ně zakot­vi­lo. Fran­couz­ský tanec dnes ovliv­ňu­jí i čeští taneč­ní­ci. Mezi­kul­tur­ní dia­log má vždy vel­ký vliv na roz­voj tan­ce v obou zemích. Inten­t­ziv­ně spo­lu­pra­cu­je­me i s jiný­mi země­ni, Fran­cie je už dnes pou­ze jed­na z řady.

Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.TA letos sla­ví dva­cet let, co vás ved­lo k jeho zalo­že­ní?
Čes­ký tanec měl teh­dy vel­mi malou pod­po­ru, což jsem zaži­la na vlast­ní kůži. Gran­to­vý sys­tém byl v počát­cích, nee­xis­to­va­la diva­dla, v nichž by se dal sou­čas­ný tanec pro­vo­zo­vat. Chtě­la jsem umož­nit lokál­ním uměl­cům dal­ší roz­voj v obo­ru. Setka­la jsem se s nový­mi myš­len­ka­mi, novou kul­tu­rou, do níž jsem nechtě­la vnést svůj vkus, ale vytvo­řit nástro­je, na zákla­dě kte­rých si zdej­ší taneč­ní­ci sami vybe­rou, co a jak tvo­řit. Nešlo mi o novou insti­tu­ci, ale spíš o networ­king, síť, kde se budou potká­vat a dále vzdě­lá­vat lidé z již exis­tu­jí­cích insti­tu­cí. Zís­ka­la jsem pod­po­ru od Fran­couz­ské­ho insti­tu­tu a Open Soci­e­ty Fund a pozva­la do Čes­ka ty, od kte­rých jsem se sama nej­víc nau­či­la, jako napří­klad zmí­ně­né­ho taneč­ní­ka, pro­du­cen­ta a inte­lek­tu­á­la Jea­na-Chris­to­pha Paré. Na začát­ku byla řada worksho­pů, kte­ré jsme postup­ně pro­mě­ňo­va­li v sys­tém pře­dá­vá­ní know-how a zna­los­tí mezi profesionály.

Byla jste při zalo­že­ní Cen­t­ra cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je inspi­ro­vá­na již exis­tu­jí­cí orga­ni­za­cí nebo vize­mi zave­de­ných zahra­nič­ních insti­tu­cí?
Všech­no vznik­lo jako reak­ce na potře­by obo­ru. Prav­dou je, že když jsem vidě­la objem čin­nos­tí, kte­ré zajiš­ťu­je­me, zjis­ti­la jsem, že je ana­lo­gic­ký s tím, co dělá Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je ve Fran­cii. Stej­né orga­ni­za­ce exis­tu­jí také v Ang­lii a Němec­ku, i když nejde o totož­nou značku.

Dnes Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je zajiš­ťu­je celou řadu akti­vit od cho­re­o­gra­fic­ké­ho kou­čin­ku až po roz­voj pub­li­ka. Co si mám pod tím­to ter­mí­nem před­sta­vit?
Nejde o to, abychom zís­ká­va­li stá­le více divá­ků, ale aby lidé pocho­pi­li, že je tanec důle­ži­tý pro jejich vlast­ní osob­ní roz­voj. Orga­ni­zu­je­me cyk­lus Tanec v gale­rii, půso­bí­me ve ško­lách, ve veřej­ném pro­sto­ru, pro­du­ku­je­me umě­lec­ké komu­nit­ní cho­re­o­gra­fie. Spo­lu­pra­cu­je­me také s lid­mi z růz­ných věd­ních obo­rů. Věd­ci jsou totiž stej­ně kre­a­tiv­ní jako uměl­ci a tanec samot­ný záro­veň mění pohled na jejich pro­fe­si. V rám­ci prá­ce s pub­li­kem nyní orga­ni­zu­je­me dět­ské tábo­ry, letos jsme nemu­se­li dělat ani pro­pa­ga­ci, již o Váno­cích byly plné kapa­ci­ty. Chuť je, sta­čí lidi oslo­vit. Tanec má ohrom­ný poten­ci­ál, což doka­zu­je něko­li­ka­ti­sí­co­vá návštěv­nost loň­ské­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu Kore­spon­Dan­ce ve Žďá­ru nad Sázavou.

Kdy­si jste pro­hlá­si­la, že tan­čit může kaž­dý.
Je to tak, ale má to svá ale. Kaž­dý se nemů­že stát taneč­ní­kem. Tanec vyža­du­je urči­tou prá­ci, pohy­bo­vou záměr­nost a kva­li­tu pohy­bu, kte­rá vede pub­li­kum k myš­len­ce a poe­ti­ce dané­ho díla. Pama­tu­ji ovšem na Kazuo Onu, kte­rý tan­čil ve svých osm­de­sá­ti letech, a to přes­to­že seděl v křes­le. Ote­vřel mi teh­dy nezná­mé svě­ty díky mini­ma­lis­tic­kým pohybům.

Vy ale už pro­fe­si­o­nál­ně netan­čí­te, nyní vystu­pu­je­te pře­de­vším jako kul­tur­ní mana­žer­ka.
Kro­mě akti­vi­ty v Cen­t­ru cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je se sta­rám o kul­tur­ní akti­vi­ty na zám­ku ve Žďá­ru nad Sáza­vou, nemám čas se věno­vat pohy­bu. Napo­sle­dy jsem stá­la na jeviš­ti v rám­ci insce­na­ce Kro­ni­ka kos­ti v Diva­dle Archa v roce 2004. Už tedy nejsem taneč­ni­ce, ale občas učím Fel­den­krai­so­vu metodu.

Žďár nad Sáza­vou pro­sla­vi­la pře­de­vším San­ti­ni­ho barok­ní goti­ka. Jakou roli hra­je toto mís­to ve vašem živo­tě, ovliv­ni­lo vás?
V živo­tě by mě nena­padlo, že bych se jed­nou sta­ra­la o tako­vý are­ál, navíc památ­ko­vě chrá­ně­ný. Když jsem stu­do­va­la his­to­rii na Sor­bon­ně, nej­lep­ší tam­ní pro­fe­so­ři se věno­va­li baro­ku. Poz­dě­ji jsem se sblí­ži­la s lid­mi, kte­ří se zabý­va­li his­to­ric­ký­mi tan­ci – rene­sanč­ní­mi a barok­ní­mi. Má pří­tel­ky­ně Béa­t­ri­ce Mas­sin je spe­ci­a­list­ka na baro­ko a hle­dá jeho pře­sa­hy do sou­čas­nos­ti. Otáz­ky, kte­ré jsme si spo­lu kladly, ješ­tě než jsem se dosta­la do Žďá­ru, jsou iden­tic­ké s těmi, kte­ré si nyní kla­du v sou­vis­los­ti se zám­kem a jeho oko­lím. Mlu­ví se o jeho geniu loci, ale co to zna­me­ná? Žďár­ský genius loci pro mě repre­zen­tu­je lid­ská kre­a­ti­vi­ta, kte­rá zde má kon­ti­nu­i­tu od 13. sto­le­tí do sou­čas­nos­ti. Z toho důvo­du zde pořá­dá­me umě­lec­ké rezi­den­ce a růz­né taneč­ní pro­jek­ty včet­ně fes­ti­va­lu KoresponDance.

Mlu­ví­te o kon­ti­nu­i­tě a tra­di­ci, vy i váš man­žel jste aris­to­kra­té, vyčle­ňu­je vás to nějak z čes­ké spo­leč­nos­ti, nebo dnes šlech­ta niko­ho neza­jí­má?
Jsou lidé, kte­ří si mys­lí, že aris­to­kra­cie nemá v sou­čas­ném svě­tě mís­to, domní­va­jí se, že jsme jim ukrad­li něja­ký maje­tek, kte­rý čty­ři­cet pět let pat­řil stá­tu. Jejich poci­ty respek­tu­ji a do jis­té míry chá­pu. Na dru­hé stra­ně exis­tu­jí vli­vy pozi­tiv­ní. Respekt k tomu, co ve Žďá­ru nad Sáza­vou dělá­me, nám při­ná­ší ener­gii k dal­ší prá­ci. Obec­ně ale pla­tí, že je v Čes­ku vět­ší respekt k aris­to­kra­cii než ve Francii.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Marcela Magdová

Vystudovala divadelní vědu a historii na Filozofické fakultě UK. Doktorát získala na DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Spolupracuje s Divadelními novinami, kulturním čtrnáctideníkem A2, Českým rozhlasem a dalšími médii. Působí na Katedře germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity, na Vyšší odborné škole herecké, externě na Katedře teorie a kritiky DAMU.