Sláva Daubnerová: Sóla zostali mojim prístavom

Foto: Veronika Verešová

Foto: Veronika Verešová

Na slo­ven­skej pro­fe­si­o­nál­nej diva­del­nej scé­ne sa etablo­va­la svo­ji­mi sólo per­for­man­ci­a­mi o sil­ných ženách a výraz­ných umel­ky­ni­ach. Dnes je jed­nou z nich. Pro­stre­die nezá­vis­lé­ho ume­nia aktu­ál­ne vyme­ni­la za veľ­ké diva­del­né scé­ny ako Slo­ven­ské národ­né diva­dlo, Národ­ní diva­dlo Pra­ha či nemec­ké Badisches Sta­a­tsthe­a­ter v Karl­sru­he. Per­for­mer­ka, reži­sér­ka, hereč­ka, autor­ka scé­no­gra­fie a kos­tý­mov, kto­rá sa nebo­jí posúvať hra­ni­ce žánrov, ume­lec­kých dru­hov i samej seba. 

Patríš do okru­hu tzv. self-made tvor­cov. Nemáš za sebou kla­sic­ké diva­del­né štúdi­um, ale odbor Kul­tu­ro­ló­gie na Uni­ver­zi­te Komen­ské­ho. Neskôr – už ako tvor­kyňa – si absol­vo­va­la dok­to­rand­ské štúdi­um na Kated­re diva­del­ných štúdií VŠMU. Ako sa ten­to kon­text odzr­kad­lil v tvo­jej tvor­be?
Aj keď moja ume­lec­ká ces­ta bola bez kla­sic­ké­ho štúdia mož­no omno­ho dlh­šia, vždy som to vní­ma­la skôr ako výho­du. Menej mi to zvä­zu­je ruky, najmä v pre­mý­šľa­ní o diva­dle. Nikdy som nema­la návo­dy, ako by som čo mala robiť a tým pádom ani žia­d­ne hra­ni­ce. Člo­vek záro­veň neustr­nie v per­so­nál­nom vákuu. Jed­not­li­vé ume­lec­ké dis­ci­plí­ny sú u nás v aka­de­mic­kom pro­stre­dí len veľ­mi málo popre­pá­ja­né – výtvar­ní­ci, diva­del­ní­ci, taneč­ní­ci, zväč­ša fun­gujú vo vlast­nej bub­li­ne. Cíti­la som sa omno­ho slo­bod­nej­šie mimo tých­to kru­hov. Nikdy som sa ani nesna­ži­la nikam patriť, skôr si mi bolo bliž­šie „plá­vať“ po svo­jom. Mož­no aj pre­to cítim oveľa men­šiu spúta­nosť aj pri tvor­be v kamen­ný divadlách. Sna­žím sa zacho­vať si svoj ruko­pis a neprispô­so­bo­vať sa.

Poči­at­ky tvo­jej tvor­by sia­hajú do ume­lec­kých pred­ne­sov a ama­tér­ske­ho diva­del­né­ho súbo­ru v malej obci Kani­an­ka. V tom obdo­bí, na kon­ci 90. rokov, naša nezá­vis­lá ume­lec­ká scé­na výraz­ne oži­la a zača­li sa na nej obja­vo­vať prá­ve rôz­ne med­zi­dru­ho­vé ume­lec­ké spo­lu­prá­ce, multi­žánro­vé, inter­me­di­ál­ne die­la. Vní­ma­la si túto ume­lec­kú scé­nu, čer­pa­la si z nej už vte­dy inšpi­rá­cie pre svo­ju poe­ti­ku?
Poprav­de sme v Kani­an­ke nema­li cel­kom prehľad o tom, čo sa deje v Bra­ti­sla­ve, tak­že také­to inšpi­rá­cie boli len mini­mál­ne. Nebo­la som v kon­tak­te s diva­del­nom scé­nou, netu­ši­la som naprí­klad, že exis­tu­je neja­ký Jozef Vlk a podob­ne. Inšpi­rá­cie sme skôr čer­pa­li z fil­mov ale­bo zázna­mov tvor­by DV8 či Tea­tr Novo­go Fron­ta, cho­di­li sme na rôz­ne alter­na­tív­ne hudob­né fes­ti­va­ly. Až počas štúdia v Bra­ti­sla­ve som zača­la túto scé­nu viac spo­zná­vať. Pra­vi­del­ne sme so spo­luži­akmi cho­di­li do Sto­ky, kto­rá bola vte­dy mek­kou nezá­vis­lé­ho alter­na­tív­ne­ho diva­dla. Veľa som cho­di­la aj na rôz­ne worksho­py, naprí­klad let­né taneč­né ško­ly, kto­ré orga­ni­zo­va­la Pet­ra For­na­y­o­vá v Lip­tov­skom Miku­láši. Tam som sa zasa zozná­mi­la s taneč­nou komu­ni­tou. Bavi­la ma vte­dy poé­zia, hud­ba, fil­my… Vždy som sa zame­ria­va­la na všet­ko mož­né, len nie na kla­sic­kú diva­del­nú scénu.

Multi­žánro­vosť a inter­dis­ci­pli­na­ri­ta sa napo­kon výraz­ne preja­vujú aj v tvo­jej tvor­be, rov­na­ko ako prí­klon k prin­cí­pom per­for­man­cie. Prá­ve téma per­for­manč­ných ten­den­cií v súčas­nom diva­dle bola ústred­nou témou tvo­jej dizer­tačnej prá­ce. Vychá­d­za­lo to z tvo­jej potre­by seba­de­fi­no­va­nia?
Na zači­at­ku bolo všet­ko v mojej tvor­be veľ­mi intu­i­tív­ne a prá­ve to sa pre mňa aj sta­lo moti­vá­ci­ou pre dok­to­rand­ské štúdi­um. Chce­la som si pome­no­vať a teo­re­tic­ky zade­fi­no­vať prin­cí­py, kto­rý­mi tvorím. Súčas­ne som si vte­dy zača­la vyhľa­dá­vať rôz­ne šti­pen­dij­né pro­gra­my. Jeden zame­ra­ný prá­ve na per­for­man­ce art som absol­vo­va­la v Ber­lí­ne počas fes­ti­va­lu The­a­ter­tre­f­fen, kde som mala mož­nosť zozná­miť sa s tým, čo sa deje vo sve­te. Dis­ku­to­vať o tom, ako per­for­man­cia zača­la prestu­po­vať aj do kla­sic­kých fori­em diva­dla, do ofi­ci­ál­nych štruktúr.

Na našej pro­fe­si­o­nál­nej scé­ne si sa etablo­va­la autor­ský­mi sólo per­for­man­ci­a­mi, za M.H.L. aj Untit­led si bola dokon­ca oce­ne­ná v anke­te DOSKY. Nezá­vislú scé­nu si postup­ne zača­la strie­dať s inšti­tu­ci­o­na­li­zo­va­ným pro­stre­dím čino­hry aj ope­ry.
Sóla boli pre mňa istou ces­tou vývoja. V istom momen­te som však zača­la cítiť, že ak budem pokra­čo­vať iba v tej­to tvor­be, začnem stag­no­vať. Sóla sú pre mňa najin­tím­nej­šou for­mou seba­vy­ja­dre­nia, ale nedá sa neu­stá­le čer­pať zo seba. Osob­nosť Mag­dy Husá­ko­vej-Lok­ven­co­vej, ktorú som spra­co­vá­va­la v die­le M.H.L., ma inšpi­ro­va­la v ambí­cii ísť ďalej, stať sa reži­sér­kou a ja som cíti­la, že na to mám. Postup­ne by som mala potre­bu zao­be­rať sa aj iný­mi, spo­lo­čen­sky anga­žo­va­nej­ší­mi téma­mi, a vte­dy vznik­lo Solo lamen­to­so. V tej chví­li som už mala za sebou aj prax z oper­né­ho sve­ta, kto­rá sa v sóle preja­vi­la. Všet­ky moje skú­se­nos­ti sa zača­li para­lel­ne vyva­žo­vať – to, čo som nado­bud­la ako per­for­mer­ka, viem zúro­čiť v prá­ci s čino­her­ca­mi aj oper­ný­mi her­ca­mi, a zasa nao­pak z tej­to scé­ny doká­žem veľa vecí do seba nasať pre vlast­nú tvor­bu. Sóla pre mňa záro­veň zosta­li tým pri­vát­nym mies­tom, prísta­vom, kam sa môžem vrá­tiť a vylí­zať si rany, kto­ré utŕ­žim v boji na veľ­kých diva­del­ných scé­na­ch. Napriek tomu, že je to spô­sob tvor­by, kedy člo­vek ide na dreň, cez seba a to je to naj­ťaž­šie, nie­ke­dy až nebezpečné.

Tie­to tvo­je sólo­vé per­for­man­cie sú inšpi­ro­va­né život­mi výraz­ných žien-umel­kýň, v Celách je to Louis Bur­ge­o­is, v Untit­led Fran­ce­s­ca Wood­man a v M.H.L. prvá slo­ven­ská reži­sér­ka Mag­da Husá­ko­vá-Lok­ven­co­vá. Solo lamen­to­so zob­ra­zu­je boj jed­nej ženy pro­ti spo­lo­čen­stvu, kto­ré ju kvô­li jej ina­kos­ti nikdy nepri­ja­lo. Aj keď viem, že ti pôvod­ne nešlo o skú­ma­nie rodo­vých tém, ich esen­cie sa v tvo­jej tvor­be pred­sa obja­vujú. Ako to vní­maš s odstupom času?
Môj pohľad na tie­to témy sa výraz­ne zme­nil, odke­dy som zača­la pôso­biť ako reži­sér­ka aj v kamen­ných divadlách. Pred­tým som sa necí­ti­la neja­ko deter­mi­no­va­ná, nevní­ma­la som obmed­ze­nia. Pri­már­ne som rie­ši­la vlast­nú identi­tu a vlast­ný spô­sob seba­vy­ja­dre­nia. A to, že som si vybe­ra­la prá­ve žen­ské umel­ky­ne, bolo veľ­mi intu­i­tív­ne. Postup­ne som si však zača­la vší­mať, že nasta­ve­nie ofi­ci­ál­nych štruk­t­úr je nao­zaj veľ­mi patri­ar­chál­ne, v pra­xi fun­gu­je len málo žen­ských reži­sé­rok, rov­na­ko to, akým spô­so­bom je žena vní­ma­ná… Spät­ne mi v mojich sólach zača­lo dochá­d­zať veľa súvis­los­tí aj s rodo­vou tema­ti­kou. M.H.L. som hra­la desať rokov a cel­kom inak som to pre­ží­va­la na zači­at­ku ako na kon­ci. Doslo­va som do toho sóla dorást­la ako do maminho saka. Dnes po všet­kých skú­se­nos­ti­ach už viem cel­kom inak pre­cí­tiť kaž­dú jed­nu vetu a pocho­piť, ako to nao­zaj Mag­da Husá­ko­vá-Lok­ven­co­vá myslela.

M.H.L. (foto: archiv Slávy Daubnerové)

V per­for­man­ci­ách čas­to vyu­ží­vaš telo ako nástroj, ako vyja­dro­va­cí pro­strie­dok a špe­ci­fic­ky pra­cu­ješ aj s pohy­bom. K spo­lu­prá­cam si pri tom pri­zý­vaš výraz­ne osob­nos­ti slo­ven­skej tanečnej scé­ny. Ako sa menil tvoj pohľad na tanec, teles­nosť počas tých­to spo­lu­prác?
Pohyb bola pre mňa for­ma, kto­rou som sa chce­la vždy vyja­dro­vať a kto­rá mi umož­ňo­va­la v sebe skú­mať veci, kto­ré mi text nedo­voľo­val. Text vní­mam veľ­mi raci­o­nál­ne a vždy mi prišlo absurd­né sa doňho emo­ci­o­nál­ne vkla­dať. Niekde som si však potre­bo­va­la vyna­hra­diť túto strán­ku, hovo­riť o vnútor­ných poci­toch, ale cez iné médi­um a tým sa pre mňa sta­lo prá­ve telo. Tanec samot­ný ma však ako inter­pret­ku nikdy neza­u­jí­mal, skôr mi išlo o hľa­da­nie výra­zu, emó­cie. Ku kaž­dé­mu sólu som si cie­le pri­zý­va­la kon­krét­ne­ho cho­re­o­gra­fa, cho­re­o­gra­f­ku. Kaž­dý z nich má špe­ci­fic­ký prístup k pohy­bu, vlast­ný diva­del­ný slovník.

Pri Untit­led som zača­la spo­lu­pra­co­vať so Stan­kou Vlče­ko­vou. Páči sa mi spô­sob, akým sa hýbe, nejde o čis­tý tanec, ale skôr o hľa­da­nie fyzic­ké­ho výra­zu, neja­kej expre­sie. Nesmier­ne mi vyho­vu­je ten­to jej diva­del­ný pre­sah. A keď­že bolo pre mňa dôle­ži­té zacho­vať si svoj ruko­pis, prin­cíp prá­ce s telom a pohy­bom aj v tvor­be pre čino­hru či ope­ru, zača­la som si Stan­ku pri­zý­va­la aj na tie­to pro­jek­ty. Pri Solo lamen­to­so som chce­la ísť ces­tou abs­trakt­nej­šie­ho výra­zu, bliž­šie­ho k tan­cu, a to sme hľa­da­li s Rena­tou Pta­čin. V pri­pra­vo­va­nom pro­jek­te o krí­ze vyho­re­nia je pre mňa zasa dôle­ži­té naku­mu­lo­vať obrov­skú dyna­mi­ku. Pre­to som oslo­vi­la Andreja Pet­ro­vi­ča, kto­rý je v prá­ci s pohy­bom veľ­mi ener­gic­ký. Záro­veň som chce­la vysk­ú­šať aj spo­lu­prácu s muž­skou energiou.

Výtvar­no a vizu­a­li­ta je ďal­ší z výraz­ných aspek­tov tvo­jej poe­ti­ky. Sama si robíš scé­no­gra­fiu, kos­týmy, v CeláchUntit­led si výtvar­no dokon­ca tema­ti­zo­va­la. Neho­vo­ri­ac o tom, že tvo­je sóla miesta­mi viac ako diva­dlo pôso­bia skôr ako roz­po­hy­bo­va­né inšta­lá­cie. Aké mies­to má výtvar­ný prin­cíp v samot­nom tvo­ri­vom pro­ce­se?
Nie­ke­dy je na zači­at­ku pro­ce­su prá­ve obraz, dokon­ca skôr ako téma. Som aso­ci­a­tív­ny typ, vidím nie­čo v galé­rii, kni­he, časo­pi­se a doká­že to vo mne spus­tiť pro­ces uva­žo­va­nia nad témou. Ino­ke­dy je prvá téma, na ktorú sa postup­ne naba­ľu­je vizu­ál­na komu­ni­ká­cia. V Celách aj Untit­led sa die­la spra­co­vá­va­ných umel­kýň sta­li komu­ni­ká­to­rom, sú posúva­né ďalej ako mate­ri­ál, kto­rý sa roz­kla­dá a spá­ja do nových význa­mov. V Untit­led som z foto­gra­fií Fran­ce­scy Wood­man vyskla­da­la obra­zo­vú mapu, z kto­rej sme so Stan­kou Vlče­ko­vou vychá­d­za­li pri hľa­da­ní pohy­bo­vé­ho mate­ri­á­lu. Čas­to sa k tej­to metó­de obra­zo­vej mapy vra­ci­am. V Celách telo ako médi­um pri­a­mo vstu­pu­je do neži­vej výtvar­nej inšta­lá­cie. A tým, že sa oci­tá v kon­krét­nej kom­po­zí­cii, mení význa­my. V tom­to ma inšpi­ro­va­la prá­ve Louis Bour­ge­o­is, kto­rá ako jed­na z prvých zača­la pra­co­vať s médi­om inšta­lá­cie. K nej a jej tvor­be sa neu­stá­le vra­ci­am, inšpi­ru­je ma v pro­jek­toch sólo­vých, v čino­hre aj v ope­re. Takis­to sa vra­ci­am k Mag­de Husá­ko­vej-Lok­ven­co­vej, k jej život­nej ces­te a k prá­ci reži­sér­ky. Všet­ky tie­to žen­ské umel­ky­ne sú dote­raz pre mňa istou for­mou Biblie.

 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Katarína Cvečkova

Divadelná kritička. Doktorandka na Katedre divadelných štúdii na Vysokej škole múzických umení, kde sa venuje prienikom medzi divadlom, performanciou a tancom v rámci súčasnej slovenskej nezávislej scény. Päť rokov pôsobila v časopise kød – konkrétne o divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a šéfredaktorkou internetového magazínu o divadle a kultúre mloki.sk. Okrem týchto dvoch platforiem pravidelne prispieva do ďalších médií a vedie rôzne festivalové spravodaje. Posledné roky sa venovala aj výberu inscenácií pre divadelné festivaly (Nová dráma, Dotyky a spojenia Divadelná Nitra).