Ewan McLaren’s Energy Pathways

The seven­th edi­ti­on Baza­ar Fes­ti­val is just star­ting. Its the­me this year, We the Land­s­ca­pe, marks a defi­ni­ti­ve shift towards envi­ron­men­tal issu­es. I spo­ke to its dra­ma­turg and “spi­ri­tu­al father” Ewan McLa­ren about the land­s­ca­pe of the fes­ti­val today.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Cesta energiemi Ewana McLarena

Začí­ná sed­mý roč­ník Baza­ar fes­ti­va­lu. Letos se s podti­tu­lem „Jsme kra­ji­na“ posou­vá k výraz­ně envi­ron­men­tál­ním otáz­kám. Jakou kra­ji­nou je fes­ti­val aktu­ál­ně jsem se ptal jeho dra­ma­tur­ga a „duchov­ní­ho otce“ Ewa­na McLarena.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Do nitra tanečního gamingu

NINCS je taneč­ní film, či přes­ně­ji taneč­ní fil­mo­vá video­hra, kte­rá vychá­zí ze stej­no­jmen­né insce­na­ce a adap­tu­je her­ní prin­ci­py na scé­ně. Na otáz­ky odpo­ví­dá Dana Pala, autor­ka celé­ho kon­cep­tu, cho­re­o­gra­f­ka i performerka.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

BuranTeatr: Můžeme být dokonalí, ale bude to pořád málo

V Brně je občas fakt hnus­ně. Mís­ty je na trič­ko, mís­ty sně­ží, a když se dívám z okna, mívám čas­to pocit, že kul­tu­ra nadob­ro vza­la roha a už se tady snad ani nic nedě­je. S domněn­kou, že jedi­né, o čem lze v Brně v sou­vis­los­ti s pohy­bo­vým a taneč­ním diva­dlem psát, je balet NdB jsem se posled­ních pár let zce­la bez­o­styš­ně vypra­vo­va­la za tan­cem do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Buran­Te­a­tr: Může­me být doko­na­lí, ale bude to pořád málo

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Radim Vizváry: Laternu magiku vnímám především jako multižánrové divadlo

Radim Vizvá­ry se stal od 1.1.2021 umě­lec­kým šéfem Later­ny Magi­ky. Radim Vizvá­ry je mim, autor, reži­sér, cho­re­o­graf a peda­gog. Pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší mezi­ná­rod­ně uzná­va­né osob­nos­ti sou­čas­né­ho mimic­ké­ho diva­dla v Evro­pě. Je absol­ven­tem Hudeb­ní a taneč­ní fakul­ty AMU v Pra­ze, kde dosá­hl nej­vyš­ší­ho, dok­tor­ské­ho vzdě­lá­ní, titu­lu Ph.D. Je drži­te­lem Ceny Thá­lie 2016 v kate­go­rii Balet, pan­to­mi­ma nebo jiný taneč­ně dra­ma­tic­ký žánr… Pokra­čo­vat ve čte­ní Radim Vizvá­ry: Later­nu magi­ku vní­mám pře­de­vším jako multi­žánro­vé divadlo

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Honza Malík: Nejsilnější je intuice

Již sedm let se na pro­gra­mu fes­ti­va­lu Pra­gue Pri­de obje­vu­je večer věno­va­ný sou­čas­né­mu tan­ci. Kro­mě zahra­nič­ních sku­pin před­sta­vil i domá­cí respek­to­va­né tvůr­ce. Duchov­ním otcem a kurá­to­rem této pro­gra­mo­vé sek­ce je taneč­ník, peda­gog a pří­le­ži­tost­ný cho­re­o­graf Hon­za Malík. O tom, jak vůbec došlo na tanec v rám­ci Pri­du a jaký bude letoš­ní (post)pandemický roč­ník jsme spo­lu hovo­ři­li během jed­no­ho čer­ven­co­vé­ho odpoledne.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

TANEC PRAHA (PO)PANDEMICKÝ

32. roč­ník fes­ti­va­lu Tan­ce Pra­ha pro­bě­hl v popan­de­mic­ké podo­bě. Dlou­hé pří­pra­vy naru­šil virus. Wil­li­am For­sy­the a řada dal­ších taneč­ních es zůsta­la doma. Přes­to orga­ni­zá­to­ři fes­ti­val neza­ba­li­li. Jak si se situ­a­cí pora­di­li? Co se při nou­zo­vém sta­vu nau­či­li? Co chys­ta­jí dál? Při­ná­ší­me bilanč­ní roz­ho­vor s ředi­tel­kou Tan­ce Pra­ha Yvo­nou Kreuzmannovou.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Lucia Kašiarová: Dřít držkou o beton

Jak vzpo­mí­náš na Ban­sko­bystric­kou kon­zer­va­toř, a to i v kon­tex­tu čer­stvé kni­hy Miřen­ky Čecho­vé Balet­ky, ve kte­ré se ohlí­ží za stu­di­em na praž­ské kon­zer­va­to­ři.K Ban­ské Bys­tri­ci mám stá­le sil­ný vztah, je to moje rod­né měs­to, milu­ji pří­ro­du kolem, a navíc Zuza­na Háj­ko­vá, kte­rá na Kon­zer­va­tó­riu J. L. Bellu ved­la taneč­ní obor mi zpřístup­ni­la svět sou­čas­né­ho tan­ce, kri­tic­ké­ho myš­le­ní,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lucia Kaši­a­ro­vá: Dřít drž­kou o beton

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Tereza Lenerová: Musím dát tělu pohov

„Někte­rá setká­ní mají svůj čas, i když chce­me mít neu­stá­le všech­no pod kon­t­ro­lou“, jak říká Tere­za Lene­ro­vá Hra­dil­ko­vá. Náš roz­ho­vor byl plá­no­ván na pod­zim loň­ské­ho roku, ale ne, a ne se domlu­vit a sejít. Nako­nec jsme se potka­li až v brz­kém před­ja­ří a jak se uká­za­lo v době zásad­ní­ho Tere­zi­na roz­hod­nu­tí a zva­žo­vá­ní nových kari­ér­ních výzev. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Milan Odstrčil: Když na mě přišla autorita, tak jsem se s ní popral

Učit tanec nikdy nechtěl. Když však před 10 lety při Nové scé­ně ND ini­ci­o­val vznik kur­zů con­tem­po­ra­ry pro veřej­nost, aby divá­ko­vi při­blí­žil sou­čas­ný tanec, na posled­ní chví­li odpad­li domlu­ve­ní lek­to­ři. Z vynu­ce­né­ho zásko­ku na sále vznik­la na prá­ci s ama­tér­ský­mi taneč­ní­ky leh­ká závis­lost. Polo­a­ma­tér­ský sou­bor The Directi­on Pro­ject, kte­rý vykrys­ta­li­zo­val z návštěv­ní­ků kur­zů, má za sebou čtvr­tou pre­mi­é­ru.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Milan Odstr­čil: Když na mě při­šla auto­ri­ta, tak jsem se s ní popral

Publikováno
V rubrikách Rozhovory