Petr Tyc: Tančím, tedy jsem

Roz­ho­vor s Petrem Tycem před pre­mi­é­rou jeho nové­ho před­sta­ve­ní Dokud neze­mře­li… v Diva­dle Ponec

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Losers jedou a nás to baví

Petr Hor­ní­ček zalo­žil v roce 2014 spo­lu se Zdeň­kem Morav­cem novo cir­ku­so­vou sku­pi­nu Losers Cirque Com­pa­ny. Z kama­rád­ské­ho pro­jek­tu je dnes pro­fe­si­o­nál­ní sou­bor, kte­rý hra­je v zahra­ni­čí a na jeden rok má naplá­no­vá­no hned něko­lik pre­mi­ér. Brzy budou Losers dokon­ce ote­ví­rat svůj vlast­ní diva­del­ní pro­stor v hole­šo­vic­kém Vni­t­rob­loc­ku. V létě je může­te vidět tra­dič­ně na Let­ní Let­né nebo na Let­ní scé­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Losers jedou a nás to baví

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Čtvrtstoletí Konzervatoře Duncan centre. „Nechceme vnímat věci jednoduše“

Na letoš­ní rok při­padla hned dvě jubi­lea. 140. výro­čí naro­ze­ní Isa­do­ry Dun­can a 25. výro­čí zalo­že­ní čes­ké ško­ly pro sou­čas­ný tanec, jež nese jmé­no po této ame­ric­ké taneč­ni­ci. Něko­lik dní před kon­cem škol­ní­ho roku, v obdo­bí klau­zur a tro­pic­kých veder, jsem se sešla s něko­li­ka osob­nost­mi, kte­ré se výraz­ně podí­lí či v minu­los­ti podí­le­ly na for­mo­vá­ní této insti­tu­ce. Od his­to­rie,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čtvrt­sto­le­tí Kon­zer­va­to­ře Dun­can cen­t­re. „Nechce­me vní­mat věci jednoduše“

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Krtysztof Garbaczewski: „Divadlo je mimořádně citlivá tkáň“

V nedě­li 11. červ­na do Brna zaví­tal jeden z nej­pro­gre­siv­něj­ších mla­dých pol­ských reži­sé­rů Krzysz­tof Gar­ba­c­zewski. V pro­sto­ru Pra­ha v Brně pro­bí­ha­la deba­ta a výmě­na názo­rů mezi Gar­ba­c­zewským a umě­lec­kou šéf­kou sku­pi­ny D´Epog Lucií Repaš­skou v rám­ci rezi­denč­ní­ho pro­jek­tu Gar­ba­CZ. Po této dis­ku­si jsme s Gar­ba­c­zewským pokra­čo­va­li na nádvo­ří a pro­bí­ra­li nejen jeho tvor­bu a „meto­du“, ale také aktu­ál­ní poli­­tic­­ko-kul­tur­­ní situ­a­ci v Pol­sku, , nad­še­ní pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Krtysz­tof Gar­ba­c­zewski: „Diva­dlo je mimo­řád­ně cit­li­vá tkáň“

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Guy Cools: Jako dramaturg nejsem žádný opravář problémů

Věhlas­ný taneč­ní dra­ma­turg Guy Cools byl v Pra­ze a vedl zde Workshop taneč­ní dra­ma­tur­gie pořá­da­ný Tan­cem Pra­ha. Mar­tin Machá­ček jej zasti­hl v hote­lo­vé lob­by. Hovo­ři­li spo­lu nejen o spe­ci­fi­kách taneč­ní dra­ma­tur­gie, pro­fes­ní eti­ce, jeho semi­ná­řích ale také špič­ko­vých cho­re­o­gra­fech, se kte­rý­mi Cools spolupracoval.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Tomáš Procházka: Pohyb je voda, z ktorej sa už nevynorím

Nezá­vis­lá diva­del­ná scé­na na Slo­ven­sku v posled­nom obdo­bí vidi­teľ­ne oži­la. Zrej­me je to i vďaka prí­le­vu nových výraz­ných osob­nos­tí, kto­ré majú chuť tvo­riť a expe­ri­men­to­vať. Jed­ným z nich je i reži­sér Tomáš Pro­cház­ka, kto­rý kon­com minu­lé­ho roka odpre­mi­é­ro­val imer­zív­ny site spe­ci­fic pro­jekt Ľudia.Levy.Orly.Jarabice. v legen­dár­nom bra­ti­slav­skom Subclu­be. Do kon­ca sezó­ny však toho chys­tá ešte oveľa viac a zdá sa, že o expe­ri­men­ty nebu­de núdza.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Rád svádím všechny diváky

Roz­ho­vor s „Nahá­čem”, jak si pražští divá­ci pře­jme­no­va­li insce­na­ci Anec­kxan­der ješ­tě před jejím začát­kem, o vol­bách v cir­ku­so­vé dra­ma­tur­gii, nové pre­mi­é­ře, dal­ších plá­nech a hote­lo­vých pokojích.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Michal Pěchouček: Čím je divadlo bizarnější, tím víc mě naplňuje

Prá­ci Micha­la Pěchouč­ka sle­du­ju od prvo­po­čát­ku, vždyc­ky mě zají­ma­lo, proč se uzná­va­ný výtvar­ník navíc drži­tel Ceny Jin­dři­cha Cha­lu­pec­ké­ho, roz­ho­dl dělat diva­dlo. Před­sta­vil se jako autor, reži­sér a v posled­ní pre­mi­é­ře Stu­dia Hrdi­nů, jeho domov­ské scé­ny, i jako herec. Mimo dik­ta­fon mi pro­zra­dil, že šlo o pro­voz­ní záskok, jeli­kož herec­tví ho vůbec neza­jí­má. Mlu­vil nao­pak ote­vře­ně o tlus­té čáře, kte­rou… Pokra­čo­vat ve čte­ní Michal Pěchou­ček: Čím je diva­dlo bizar­něj­ší, tím víc mě naplňuje

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Tanec školám se letos přiblíží veřejnosti o další kroky

Dlou­há léta trva­lo pro­sa­dit Taneč­ní a pohy­bo­vou výcho­vu do škol. I přes­to, že je uzna­ná od roku 2010, je stá­le málo škol a rodi­čů, kte­ré o tom­to pro­gra­mu pro roz­voj kre­a­ti­vi­ty žáků pro­střed­nic­tvím pohy­bu ví. O pro­jek­tu Tanec Ško­lám jsem si poví­da­la s taneč­ni­cí, cho­re­o­gra­f­kou a lek­tor­kou Bar­bo­rou Láta­lo­vou, koor­di­ná­tor­kou pro­jek­tu Tanec ško­lám Mar­ti­nou Fili­no­vou, a s koor­di­ná­tor­kou pro­jek­tu Tanec dětem Luci­ou Račkovou.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory