Zpětné zrcátko — listopad

Nevím, čím si to lis­to­pad zaslou­žil, že se stal měsí­cem his­to­ric­kých udá­los­tí. I ten nedáv­no uply­nu­lý byl plný oslav, piet­ních aktů, ale také osob­ních vzpo­mí­nek, sfouk­nu­tých naro­ze­ni­no­vých sví­ček a dár­ků vše­ho druhu.

Sou­bo­ry Ver­Te a NANOHACH v lis­to­pa­du sla­vi­ly dese­ti­le­tí, Praž­ský komor­ní balet pade­sá­ti­ny a naše dra­há vlast 25 let demo­kra­cie. Do his­to­rie se nej­spíš také zapí­še vel­ko­le­pý ope­ning Jatek 78 v Hole­šo­vic­ké trž­ni­ci. Jejich nový pro­vo­zo­va­tel Cirk La Puty­ka pozval kole­gy a divá­ky k osla­vě pro­sto­ru pro nové diva­dlo, k osla­vě nové pří­le­ži­tos­ti. Chvá­lí­me, jak se La Puty­ka vyrov­na­la s řez­nic­kou minu­los­tí jatek tím, že necha­la odslou­žit mši za duše pobi­tých zví­řat. Jat­ka 78 v prů­bě­hu měsí­ce doka­zo­va­la, že nejsou jen tren­dy pro­sto­rem s atmo­sfé­rou, ale i diva­dlem, kde kou­pě líst­ku nejsou vyho­ze­né pení­ze. Pojízd­né bio fran­couz­ské­ho stři­hu při­vez­la do Pra­hy spo­leč­nost SE.S.TA. Zadar­mo se pro­mí­ta­ly taneč­ní fil­my v Kou­zel­ném kara­va­nu zapar­ko­va­ném před Veletrž­ním palá­cem. Při­stát bez­peč­ně z vesmí­ru se poda­ři­lo na malém jeviš­ti diva­dla NoD bytos­ti z jiné gala­xie – Electře v těle Jany Vrá­ny. V okol­ních pro­sto­rách se v kli­du kšef­to­va­lo s taneč­ní a diva­del­ní lite­ra­tu­rou na malém veletr­hu Book Me. Osla­vy dese­ti­le­tých Ver­Te Dan­ce zahr­no­va­ly pre­mi­é­ru Tra­ces, kte­rá se moc nepo­ved­la, něko­lik zda­ři­lých repríz z reper­toá­ru sku­pi­ny a na závěr večí­rek vti­pu, srdeč­nos­ti a pře­kva­pe­ní, kte­rý se vyda­řil náram­ně. Pak pro­běh­la noc diva­del. Kaž­dé­ho 17. v měsí­ci tan­čí Berrak Yed­dek v diva­dle Kam­pa svůj sou­kro­mý ritu­ál – sólo Woman And (Her) Waves upro­střed kru­hu pla­nou­cích sví­ček. Ve Stát­ní ope­ře se popr­vé od své­ho prv­ní­ho uve­de­ní  v roce 1877 roz­tan­či­la Baja­dé­ra.  Cho­re­o­graf  José Torrés milu­je Indii, a pro­to dělal co mohl, aby z té sláta­ni­ny s nehezkou hud­bou udě­lal hez­ký večer. Taneč­ní­ci hod­ně pomá­ha­li, např. Jiří Vin­klát jako neza­po­me­nu­tel­ný Šiva je adep­tem na výkon roku. Svou deká­du při­po­mně­li i NANOHACH – děla­li to prů­běž­ně už od říj­na. V našem měsí­ci oslav­ně roz­tan­či­la Lea Čap­ko­vá M(m)ezipatra v Lucer­ně půvab­nou sólo­vou kre­a­cí Citoyen. „Co jsme za tu dobu zaži­li? Jak jsme se měli? Co jsme ztra­ti­li a co nao­pak zís­ka­li? Kam jsme se posu­nu­li? Kam se posu­nul svět oko­lo nás? Jaké jsme měli sny? Jaké sny se vypl­ni­ly a jaké nao­pak ne?“ —  pta­li se dych­ti­vě NANOHACH v bilanč­ní cho­re­o­gra­fii Vero­ni­ky Švá­bo­vé Move On. Na Baráč­nic­kou rych­tu se koneč­ně vrá­ti­la Dechovka.

 

15.12. 2014

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.