Konec mise Jany Návratové

A je tu ta chví­le, přá­te­lé, – lou­čím se. Po více než dese­ti letech, kdy jsem měla tu čest a potě­še­ní jako šéf­re­dak­tor­ka řídit jedi­neč­ný časo­pis Taneč­ní zóna a poz­dě­ji jeho webo­vé strán­ky – prv­ní taneč­ní por­tál u nás – pře­dá­vám s důvě­rou ten­to post novým kole­gům. Už loni funk­ci šéf­re­dak­to­ra tiš­te­né ver­ze pře­vzal zku­še­ný Vla­di­mír Hulec, a nyní se říze­ní webu ujme mla­dý talen­to­va­ný Mar­tin Macháček.

Chtě­la bych samo­zřej­mě podě­ko­vat všem spo­lu­pra­cov­ní­kům – auto­rům, redakč­ním kole­gy­ním – Janě Bohutín­ské, Mar­kétě Faus­to­vé, Olze Frai­to­vé, Nině Van­ge­li, gra­fic­kým desig­né­rům – Babe­tě Ondro­vé, Rad­ko­vi Mál­ko­vi, s nimiž jsem deset let úzce spo­lu­pra­co­va­la, všem foto­gra­fům, kte­ří skr­ze naše tiš­tě­né a inter­ne­to­vé strán­ky šíři­li do svě­ta krá­su a sílu tan­ce. Děku­ji také PR kole­gy­ním a kole­gům sou­bo­rů, diva­del a fes­ti­va­lů, s nimiž jsem spo­lu­pra­co­va­la na tom, aby se infor­ma­ce o taneč­ních pro­jek­tech dosta­ly ke čte­ná­řům. Děku­ji tedy hlav­ně vám, milí čte­ná­ři, za zájem, pří­zeň a pozornost.

Když se zahle­dím do zpět­né­ho zrcát­ka dale­ko­hle­dem, vidím Janu Drdác­kou, jak vstu­pu­je v pun­tí­ko­va­ných šatech na obál­ku mého prv­ní­ho čís­la. Píše se jaro 2005 a je to moc hezká vzpo­mín­ka. Stej­ně jako pak na kaž­dé dal­ší čís­lo, člá­nek, obál­ku, co jich bylo za těch uply­nu­lých deset let.

Nedáv­no jsem v tex­tu Jany Bohutín­ské čet­la větu, že „odchá­ze­ní“ je u nás obec­ně nezvlád­nu­tá zále­ži­tost. Tak dou­fám, že to zvlád­nu. Je mys­lím chy­ba, když se ve vede­ní insti­tu­cí a pro­jek­tů dlou­ho nestří­dá. Všech­no to pak nějak div­ně tuh­ne. Změ­na je pohyb, a pohyb je život! A pro mě prá­vě nastal čas „to move on“. 

Pocit, s nímž se lou­čím, nedo­ká­žu for­mu­lo­vat, ale naštěs­tí je tu oblí­be­né video týd­ne, kte­ré to řek­ne za mě!

Good luck, přátelé!

Vaše, Jana Návrat.

 

Horri­ble His­to­ries RAF song from Julia Gib­son on Vimeo.

 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.