zpětné zrcátko — prosinec

Čes­ko zali­la ledo­vá lazu­ra a odpo­ji­la ho od důle­ži­tých drá­tů. V tech­nic­ké knihov­ně pro­běh­la kon­fe­ren­ce Kul­tu­ra 360°, kte­rá po celý den dia­gnos­ti­ko­va­la pro­blémy čes­ké kul­tu­ry. Klid­ně moh­la trvat týden, pořád by bylo co řešit. V pří­spěv­cích a dis­ku­sích se zalesk­ly nejen slzy stes­ků, ale i paprsky nadě­jí. Hlav­ní prak­tic­ký kon­fe­renč­ní závěr: uměl­ci zor­ga­ni­zuj­te se!

Dán­sko-fran­couz­sko-špa­něl­ské usku­pe­ní Sis­ters s nor­ským light desig­né­rem to pro­ved­lo, za úče­lem vzni­ku show „Cloc­kwork“, kte­rá je celá o přes­nos­ti, síle a spo­lu­prá­ci; byla uve­de­na s vel­kým úspě­chem na Jat­kách 78. U poklad­ny bylo mož­né pozo­ro­vat dlou­hou fron­tu pro­ka­za­tel­ně pla­tí­cích divá­ků! V NODu se hrá­la napo­sle­dy kul­tov­ní Čekár­na Far­my v jes­ky­ni – ode­šla v plné síle,  širo­ké šká­le tónů, barev a význa­mů. Vzpo­mí­ná­me. Hod­ně se toho pro­mí­ta­lo v kinech – např.  Baja­dé­ra z Pet­ro­hra­du, Alen­ka v říši divů z Krá­lov­ské­ho bale­tu v Lon­dýně, pro­mo­to­va­ná coby abso­lut­ní špič­ka v před­sta­ve­ních rodin­né­ho typu, a pak také běžel povin­ný vánoč­ní Lous­ká­ček z Vel­ké­ho diva­dla v Mosk­vě s „rejem tan­čí­cích sně­ho­vých vlo­ček“. Do lochu, pas­ťá­ku i gay sau­ny nás vzal John — žád­né balá­bi­le, žád­ná meta­fo­ra, ale drs­né doc diva­dlo o cháp­ko­vi, kte­ré­mu se nějak zvrt­nul život už na začát­ku… Lloyd New­son a DV8 je stá­le ta nemi­lo­srd­ná, fyzic­ká znač­ka, pomys­le­li si mno­zí po pře­no­su insce­na­ce z Národ­ní­ho diva­dla v Lon­dýně. Vlám­ská cho­re­o­gra­f­ka Ann van den Bro­ek uká­za­la v díle Phra­sing the Pain 420PEOPLE  v novém svět­le, ve svět­le selek­tiv­ní­ho psy­cho­lo­gis­mu říz­nu­té­ho mini­ma­lis­mem a por­trétis­mem. 420people už nikdy nebu­dou jako dřív. Tanec Pra­ha odtaj­nil hvězdy 27. roč­ní­ku fes­ti­va­lu – při­je­de Sasha Waltz & Guests z Ber­lí­na a Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny z Tel Avi­vu.  Dora Hoš­to­vá uved­la Pro­ces s Janem Čtvrt­ní­kem – jdou o tom dob­ré zvěs­ti. Celý pro­si­nec a ješ­tě kou­sek pro­bí­ha­la zim­ní Led­ní Let­ná – je snad jas­né, o co šlo. Při­šel Ježí­šek a nastal klid. Ode­šel sta­rý rok a při­šel nový. A je zase po klidu!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.