Zbloudilé stopy

Svo­ji výroč­ní cho­re­o­gra­fii svě­ři­la čer­s­tvě dese­ti­le­tá sku­pi­na Ver­Te Dan­ce do rukou izra­el­ské­ho cho­re­o­gra­fa Jose­pha Tmi­ma. Toho­to tvůr­ce při­ved­la Char­lot­ta Öfver­holm, švéd­ská taneč­ni­ce s význam­ným vli­vem na čes­kou taneč­ní scénu.

Před­cho­zí spo­lu­prá­ce s Ver­Te na pitva­vé rodin­ně-kon­ste­lač­ní taneč­ní gro­tes­ce Found and Lost, se znač­ně vyda­ři­la a roz­kry­la poten­ci­ál obou pro­ta­go­nis­tek sou­bo­ru smě­rem k herec­ké expre­si­vi­tě a výra­zo­vé kari­ka­tu­ře. Důvě­řo­vat Char­lot­tě ve výbě­ru cho­re­o­gra­fa a trouf­nout si s ní stoup­nout na jed­no jeviš­tě to jsou však dvě vel­ká roz­hod­nu­tí, kaž­dé – jak se uká­za­lo – pro­ble­ma­tic­ké z jiné­ho důvodu.

U Ver­Te Dan­ce jsme zvyklí, že se jejich pro­jek­ty este­tic­ky i žánro­vě jeden od dru­hé dosti liší, a pro­to není snad­né defi­no­vat jejich poe­ti­ku či „styl“, není také mož­né coko­li před­jí­mat. V pří­pa­dech, kdy spo­lé­ha­ly jenom na své síly, se jim to vesměs vypla­ti­lo, ale pár­krát pře­vez­ly pochy­bo­va­če i pro­jek­ty, kte­ré svě­ři­ly jiným auto­rům. Viz např. Korek­ce, ať necho­dí­me daleko. 

Co jim do reper­toá­ru vlo­žil Jose­ph Tmim, je pro mě tro­chu záha­dou. Zvlášt­ní, sépi­o­vě nos­tal­gic­ky tóno­va­né trio Tra­ces pro­mí­lá téma kon­struk­ce a dekon­struk­ce, budo­vá­ní a boře­ní, záni­ku a obno­vy sem a tam. Úvod­ní obraz: Vero­ni­ka sou­stře­dě­ně pře­ná­ší z mís­ta na mís­to bílé bal­va­ny, Char­lot­tě na shr­be­ná záda sype Tere­za kýble hlí­ny, na jeviš­ti stůl, židle a cih­ly – rekvi­zi­ty diva­del­ní alter­na­ti­vy  90. let. V tom­to smys­lu se Tmim vydá­vá po sto­pách zpět a plní urči­té zadá­ní retrospek­tiv­ní­ho pohle­du, kte­rý bychom v sou­vis­los­ti s dovr­še­ným dese­ti­le­tí Ver­Te oče­ká­va­li. I taneč­ní pasá­že odka­zu­jí do doby, kdy „con­tem­po­ra­ry“  pat­ři­lo k novým pojmům. Ved­le nej­růz­něj­ších due­tic­kých ata­ků s prv­ky mani­pu­la­ce, pře­bí­je­ní jed­né dru­hou, jsou tu syn­chro­ni­zo­va­ná tria tu a tam roz­vol­ně­ná záměr­nou nepra­vi­del­nou sek­ven­cí. Vidí­me v nich vel­kou dáv­ku ener­gie a urput­nos­ti. Ale hlav­ně otáz­ku, jaký je jejich smy­sl? Jedi­né, co kon­zis­tent­ně fun­gu­je bez otaz­ní­ku, je Char­lot­ta. Hrne se nad­še­ně a domi­nant­ně cho­re­o­gra­fií vpřed a pod­ři­zu­je si všech­no kolem. Alter­na­tiv­ní diva­dlo  90.let se v závě­ru mění na sar­do­nic­kou gro­tes­ku s balón­ky a fli­t­ry, kte­rá je záro­veň jakým­si pito­resk­ním pohřbem Vero­ni­ky. Char­lot­ta zau­jí­má její mís­to a po boku Tere­zy „sla­ví“. Na svě­tě je nový duet, nová dvo­ji­ce! Vero­ni­ka není, ať žije Char­lot­ta! Je tím­to sku­teč­ně tes­to­vá­na pova­ha neroz­luč­ných dvo­jic? Je nám před­lo­že­no k úva­ze téma semknu­tí a naru­še­ní? Bůh suď.

Ener­gie na jeviš­ti je od začát­ku dishar­mo­nic­ká. Öfver­holm před­sta­vu­je sil­ný typ vyhra­ně­né fyzič­nos­ti a mimic­ké expre­se. Je to sólist­ka, k níž se posta­vit na jeviš­tě zna­me­ná urči­tým způ­so­bem zmi­zet. I jako divák potvr­zu­ji náma­hu, s níž jsem se sna­ži­la sle­do­vat jem­něj­ší pro­je­vy ostat­ních dvou taneč­nic. Char­lot­ta jako zlo­bi­vé dítě, pořád vyža­do­va­la moji pozor­nost, můj dohled. S aku­mu­lo­va­nou ener­gií z prv­ní půl­ky veče­ra, kdy uved­la své sólo Luc­ky, do znač­né míry jen pokra­čo­va­la s asi­s­ten­cí Tere­zy a Vero­ni­ky. Co se těm dvě­ma honi­lo v hla­vě, bych moc ráda vědě­la. Tře­ba to na nich neza­ne­chá žád­né stopy. 

27.11.2014

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.