stopy života

Vero­ni­ka Knytlo­vá s Tere­zou Ondro­vou v těch­to dnech osla­vu­jí deset let od chví­le, kdy spo­leč­ně zalo­ži­ly taneč­ní sku­pi­nu Ver­Te Dan­ce a pus­ti­ly se do divo­kých vod nezá­vis­lé­ho tan­ce.  Ura­zi­ly kus cesty.

Mají dnes na kon­tě deva­te­náct pro­jek­tů, vystu­po­va­ly v desít­kách zemí a jako jedi­ný sou­bor v Čes­ku zís­ka­ly tři­krát hlav­ní cenu Čes­ké taneč­ní plat­for­my To je úcty­hod­ná bilan­ce. Těch deset let je napl­ně­ných spous­tou prá­ce a hlav­ně – spo­lu­prá­ce.
Ver­Te půso­bí sko­ro neroz­luč­ně. V roz­ho­vo­rech se čas­to loa­jál­ně dopl­ňu­jí, vzá­jem­ně se sebou sou­hla­sí. Zají­ma­lo mě, ale jak rea­gu­jí kaž­dá zvlášť. Ale­spoň na začát­ku roz­ho­vo­ru je vyzpo­ví­dám sepa­rát­ně

Otáz­ky pro Veroniku

Jak se za těch deset let pro­mě­ni­la spo­lu­prá­ce s Tere­zou, a jak spo­lu dneska vychá­zí­te?
Mys­lím, že se toho změ­ni­lo doce­la hod­ně. Na začát­ku jsme byly jenom my dvě a děla­ly jsme samy úpl­ně všech­no od cho­re­o­gra­fie, přes inter­pre­ta­ci po pro­duk­ci, PR atd. …

To už nedě­lá­te?
Tere­za ješ­tě ano, ale já ne. Jed­nak mám dvě malé děti, tak­že pro­dukč­ní úko­ly nestí­hám, ale na dru­hou stra­nu je prav­da, že mi ani moc nejdou.  Nejsem dosta­teč­ně rych­lá a důklad­ná, jak by bylo tře­ba pro to, aby věci hlad­ce fungovaly. 

Kdy­si jsme zas tak čas­to nehrá­ly a všech­no jsme děla­ly čis­tě z rados­ti.  Stu­do­va­ly jsme, tanec nás ješ­tě neži­vil. Dnes je situ­a­ce hod­ně odliš­ná. Máme pro­dukč­ní, dokon­ce hned něko­lik, pro­to­že máme i víc pro­jek­tů a vět­ši­nu těch orga­ni­zač­ních věcí řeší Tere­za. Tím jsme se ale víc ote­vře­ly dal­ším lidem – a máme spo­lu­pra­cov­ní­ky jak taneč­ní­ky, tak cho­re­o­gra­fy i pro­dukč­ní.  A záro­veň jsme tro­chu uvol­ni­ly svo­je vzá­jem­né vaz­by. Tere­za ješ­tě dělá spous­tu pro­jek­tů, kte­ré se netý­ka­jí Ver­Te Dance.

A vám to neva­dí?
Kde­pak – já jsem ráda. Já bych taky ráda děla­la něja­ké pro­jek­ty, kte­ré by se netý­ka­ly Verte.

Co na vás na Tere­ze baví, co na ní oce­ňu­je­te?
Já si na ní cením spous­ty věcí. Ale váž­ně – je toho hroz­ně moc. V prv­ní řadě je výbor­ná inter­pret­ka. Jsme kaž­dá hod­ně jiná, oce­ňu­ji její klid a její pří­stup k věcem, kte­rý je v mno­ha situ­a­cích opač­ný, než ten můj.  Do jis­té míry je mým vzo­rem. A hlav­ně ji mám ráda jako člověka.

Čím vás vytá­čí?
Někdy tím samým… tím věč­ným, hod­ně vel­kým klidem.

Inspi­ru­je­te se pořád?
Já mys­lím, že jo. Je to vzá­jem­né. Pro mě je fakt hod­ně důle­ži­té, abychom spo­lu, kro­mě prá­ce a zkou­šek, zašly nor­mál­ně na pivo, na kon­cert, sešly se s kamarády.

A jde to?
No, je to potře­ba. Bez toho to nejde. Když si ten čas na sebe neu­dě­lá­me, je to znát.

Sta­lo se někdy, že jste se sobě nějak názo­ro­vě výraz­ně vzdá­li­ly?
Mož­ná nás tro­chu vzda­lu­je do jis­té míry fakt, že jsme kaž­dá v jiné osob­ní situ­a­ci. Záro­veň je to ale i zají­ma­vé a pří­nos­né. Ale vlast­ně jsme si pořád neu­vě­ři­tel­ně blíz­ko. Trá­ví­me spo­lu drti­vou vět­ši­nu času.

Teď otáz­ky pro Terezu

Jak dnes  s Vero­ni­kou vychá­zí­te a jak se pro­mě­ni­la za těch deset let kva­li­ta spo­lu­prá­ce?
Na začát­ku nás poji­lo oprav­do­vé přá­tel­ství, kdy jsme si říka­ly, že nás baví být spo­lu a až tolik nám nezá­le­ží na tom, co dělá­me, proč to dělá­me, nebo za jakým úče­lem to dělá­me.  Zkrát­ka nás to spo­lu bavi­lo. Postu­pem času jsme při­bí­ra­ly dal­ší spo­lu­pra­cov­ní­ky, sku­pi­na se na zákla­dě pro­jek­tů roz­ši­řo­va­la. Je prav­da, že v posled­ní době se nám to tro­chu zvrh­lo do tako­vé sku­teč­né pro­fe­si­o­na­li­ty. Musí­me se smí­řit s tím, že jsme pro­fe­si­o­nál­ní sou­bor, a tak musí­me být zod­po­věd­né za to, co dělá­me, zod­po­věd­né za všech­ny lidi, co s námi spo­lu­pra­cu­jí, a malič­ko  už se tam pro mě vytrá­cí to, co bylo původ­ně, totiž – že to všech­no dělá­me z čis­té rados­ti. Je to najed­nou vel­ký kolos, kte­rý nás zaměst­ná­vá na plné obrátky!

A jaké jsou vaše role v sou­bo­ru?
Mám tro­chu pocit, že jsem od začát­ku ten tahoun, kte­rý ty věci dotla­čí do kon­ce.  Spo­leč­ně pro­jek­ty ini­ciu­je­me. Mož­ná je to jenom něja­ká moje inter­pre­ta­ce, kte­rou jsem si vytvo­ři­la, asi i na zákla­dě toho, že Vero­ni­ka má rodi­nu a děti. Sna­žím se pak brát veš­ke­rou zod­po­věd­nost na sebe a nevím, jest­li je to dobře.

Tře­ba taky bude­te mít děti a ona už je bude mít vycho­va­né a zasta­ne, to co vy teď.
Mož­ná.

Čeho si na ní cení­te?
Máme za sebou deset let, což je doce­la dlou­há doba. Pro­ži­ly jsme spo­lu oprav­du hod­ně inten­ziv­ní­ho, kre­a­tiv­ní­ho a vlast­ně i přá­tel­ské­ho času a vzta­hu. I když je spous­ta věcí, kte­ré mě tře­ba štvou, nebo spíš mrzí, tak si pořád uvě­do­mu­ji, že je pro mě Vero­ni­ka důle­ži­tý part­ner – máme spo­leč­ný humor, este­tic­ké cítě­ní a něja­ký spo­leč­ný názor na svět.

Čím vás vytá­čí?
Vero­ni­ka se někdy pro­mě­ní v zuří­cí­ho býka, kte­rý funí a dupe, a v těch chví­lích je někdy těž­ké věci spo­leč­ně dotáh­nout do konce.

A teď zase společně

Tak jsme pře­kle­nu­li prv­ní část roz­ho­vo­ru a může­me pokro­čit na tu dru­hou, kte­rá už bude spo­leč­ná. Pro­to­že máte za sebou deset let, tak se nabí­zí otáz­ka, jak jste si na začát­ku před­sta­vo­va­ly budouc­nost Ver­Te?
Ver: Já jsem si to nedáv­no uvě­do­mi­la, že mě nikdy nena­padlo, že to dotáh­ne­me takhle „dale­ko“.  Jsem za to hroz­ně vděč­ná a při­pa­dá mi to neuvěřitelný.

A co jste si před­sta­vo­va­la?
Ver: Že budu archi­tekt­ka, že budu někde úpl­ně jinde.

Pro­to jste stu­do­va­la peda­go­gi­ku?
Ver:  Ješ­tě před peda­go­gi­kou jsem cho­di­la na architekturu.

A co vy, Tere­zo?
Te: Já tu naši osla­vu dese­ti­le­tí beru pře­de­vším jako spo­leč­né zasta­ve­ní, zamyš­le­ní se a ohléd­nu­tí. Pro mě je stá­le důle­ži­té to, co jsem cíti­la na začát­ku – to, že mě to baví. Pro mě není zas tak důle­ži­té, že jsme v kur­zu, že na před­sta­ve­ní cho­dí hod­ně lidí, že vydě­lá­vá­me pení­ze a poda­ři­lo se nám dostat se na pozi­ci, po kte­ré tou­ží kdekdo. A samo­zřej­mě jsem za to oprav­du vděč­ná, ale záro­veň je moje moti­va­ce stej­ná jako kdy­si. Musí mě to bavit. V momen­tě, kdy začnu něco dělat pro pení­ze a slá­vu, tak to pře­sta­ne fungovat.

Kolik vám bude za deset let?
Te: Čty­ři­cet tři. O tom je to zamyš­le­ní. Při pohle­du zpět se ptám, co bude dál. Vyho­vu­je nám, jak fun­gu­je­me? Chce­me pokra­čo­vat tak, jak jsme to děla­li doteď, nebo chce­me něja­ké změ­ny? Nebo nebu­de­me nic řešit a samo­vol­ně pokra­čo­vat dál??
Ver: Na deset let dopře­du vizi nemá­me. Tak na dva, na tři…

Když se samy podí­vá­te na prá­ci, kte­rá je za vámi, daly bys­te dohro­ma­dy něja­kou cha­rak­te­ris­ti­ku, něco, co vás odli­šu­je od jiných sou­bo­rů, co vás činí jedi­neč­ný­mi?
Ver: Já jsem měla vče­ra tako­vý smut­ný večer, kdy jsem si pro­hlí­že­la Face­book Ver­Te. Hroz­ně mě dojí­ma­lo, do jaké míry je veš­ke­rá prá­ce neod­dě­li­tel­ně spo­je­ná s mým kaž­do­den­ním živo­tem. Jako by to bylo sko­ro jed­no a totéž a při­pa­dá mi skvě­lé, že i naši spo­lu­pra­cov­ní­ci jsou naši blíz­cí přá­te­lé. To úpl­ně kaž­dý nemá. Já tu slož­ku osob­ní­ho spří­z­ně­ní a poro­zu­mě­ní pova­žu­ji za vel­ký dar.

Tak­že vy v tom reper­toá­ru vidí­te sto­py své­ho živo­ta.
Ver: Abso­lut­ně.
Te: A jsme u pre­mi­é­ry Tra­ces, nebo­li „sto­py živo­ta”. V rám­ci Ver­Te jsme začí­na­ly s komor­něj­ší­mi věc­mi a postup­ně se pro­pra­co­va­ly ke sku­pi­no­vým pro­jek­tům. Záro­veň mám pocit, že jsme začí­na­ly od abs­trak­ce a něja­ké „hod­ně vel­ké este­ti­ky“, pro­to­že nás pros­tě fas­ci­no­va­la krá­sa pohy­bu. Postup­ně jsme se dosta­ly k fyzič­těj­ší akci, kte­rou teď pova­žu­je­me za důle­ži­těj­ší. Z naše­ho vnitř­ní­ho úhlu pohle­du mám pocit, že si s kaž­dým pro­jek­tem sna­ží­me klást pře­káž­ky a hle­dat nový způ­sob prá­ce, abychom nečer­pa­ly jen samy ze sebe. Sna­ží­me se pořád moti­vo­vat a oslo­vo­vat nové lidi. Teď nás tře­ba hroz­ně baví spo­lu­pra­co­vat s diva­del­ní­mi reži­sé­ry a už del­ší čas se sna­ží­me pra­co­vat s živou hud­bou. Jde vesměs o čes­ké kape­ly, kte­ré nejsou úpl­ně main­stre­a­mo­vé. V tom je taky urči­tá jedi­neč­nost a cen­nost Verte.

Může­te je pro pořá­dek vyjme­no­vat?
Dva, Zrní, Cla­ri­net Factory

Vzpo­me­ne­te za těch deset let na nej­vět­ší kri­zo­vé obdo­bí?
Ver: Jako osobní?

Tvor­ba je váš život, tak se ptám na obo­jí. Mám ale na mys­li spí­še to pro­fe­si­o­nál­ní, kdy jste měly pocit, že to oprav­du už dál nepů­jde?
Te: Vždy, když jsem už nemoh­la, obje­vil se někdo, kdo mě z toho vytáh­nul. Šlo spí­še o ty orga­ni­zač­ní kom­pli­ka­ce, kte­ré nás zava­lo­va­ly. Pak se ale obje­vi­li lidé jako Mar­ké­ta Faus­to­vá a pak Karo­lí­na Hej­no­vá, obě pro mě byly sil­ným part­ne­rem a opo­rou! Moh­la jsem na ně pře­su­nout spous­tu prá­ce. Ale Karo­lí­na už pat­ří do užší­ho týmu a posou­vá sou­bor i umělecky.

Co tedy chys­tá­te na ty svo­je slav­né osla­vy s medi­ta­tiv­ním zasta­ve­ním? Mlu­vím o tom pro­gra­mu dese­ti­le­tí…
Te: Chtě­ly bychom pro­po­jit všech­ny tři pro­sto­ry, ve kte­rých půso­bí­me – což je Ponec, Archa, Alta. Roz­hod­li jsme se, že uve­de­me naše nej­ú­spěš­něj­ší insce­na­ce, což jsou Simu­lan­te Ban­de, Korek­ce a Kolik váží vaše tou­ha? Uve­de­me také pre­mi­é­ru nové cho­re­o­gra­fie s Char­lot­tou Öfver­holm Tra­ces a v jed­nom veče­ru také její sólo Luc­ky.
Ver: A na závěr uspo­řá­dá­me v Altě nefor­mál­ní večí­rek pro kama­rá­dy a spo­lu­pra­cov­ní­ky. Chce­me si to spo­leč­ně pořád­ně užít.

Ješ­tě se vrať­me k pre­mi­é­ře. Proč jste zno­vu oslo­vi­ly ke spo­lu­prá­ci Char­lot­tu a jak jste obje­vi­ly cho­re­o­gra­fa Jose­pha Tmi­ma? 
Te: Char­lo­ta je osob­nost, je to hroz­ně zají­ma­vá žen­ská, hod­ně jsme se od ní nau­či­ly.  Ten­to­krát jsme si řek­ly, že bychom rády zku­si­ly být spo­leč­ně na jeviš­ti jako inter­pret­ky a pozva­ly něja­ké­ho cho­re­o­gra­fa. Ten nápad byl více­mé­ně spo­leč­ný. Necha­ly jsme na Char­lot­tě, aby vybra­la něko­ho, s kým by chtě­la pra­co­vat. A ona při­ved­la Jose­pha Tmima. 

A může­te jej tro­chu před­sta­vit a říct, jak se vám s ním pra­cu­je?
Te: Jose­ph půso­bil v 90. letech v Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny, a ten izra­el­ský, hod­ně fyzic­ký, živel­ný styl neza­pře. Je to pro nás zvlášt­ní setká­ní, v dob­rém slo­va smys­lu „retro“. Jestli­že chys­tá­me pre­mi­é­ru k osla­vám, kte­ré mají být ohléd­nu­tím se zpět, tak se dá ten jeho pohy­bo­vý slov­ník deva­de­sá­tek brát jako médi­um na ces­tu pro­ti prou­du času.
Ver: Je to pro nás pouč­né a sna­ží­me se dát jeho vidě­ní náš osob­ní punc sou­čas­né­ho pohy­bu. Jestli­že máme v Korek­ci pade­sát minut při­bi­té nohy k pod­la­ze, tak tady to je pra­vý opak.

Já mám posled­ní otáz­ku, a tu si pořád­ně roz­mys­le­te. Jaké je vaše naro­ze­ni­no­vé přá­ní?
Ver: To je fakt těž­ká otáz­ka. Moje naro­ze­ni­no­vé přá­ní je, aby to takhle fun­go­va­lo dál. Já jsem hroz­ně spo­ko­je­ná, kam jsme se dosta­ly a budu hroz­ně ráda, když to bude pokra­čo­vat dál a bude to dál někam růst.

Te: My jsme si vytvo­ři­ly svůj sys­tém, kte­rý fun­gu­je, vytvo­ři­ly jsme si pod­mín­ky, kte­ré fun­gu­jí. Něko­li­krát jsme uva­žo­va­ly o tom, že bychom si našly něja­ký svůj vlast­ní pro­stor, ale my na to nemá­me kapa­ci­tu. Tak­že si pro­na­jí­má­me Altu, což je pro­stor, kte­rý máme rádi, a vyho­vu­je nám. Máme tady dal­ší pro­sto­ry, kde může­me hrát a kde nás chtě­jí a dáva­jí nám dob­ré pod­mín­ky, tak­že jsem spokojena.

Ver: Taky se mi líbí, že se pořád zvět­šu­je divác­ká obec a že je plno i o reprí­zách. Jsme rádi, že se dá hrát v Čes­ku i v zahra­ni­čí, že nás to pořád baví. 

Tak ať to trvá věčně!

 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.