dobře nastavený proces

Zázra­ky se dějí, pomys­le­la jsem si po něko­li­ka minu­tách sle­do­vá­ní Pro­ce­su Dory Sulžen­ko Hoš­to­vé a Jana Čtvrt­ní­ka v Nodu. Co scé­na, to pře­kva­pe­ní. Skvě­lí a neo­kou­ka­ní pro­ta­go­nis­té, živý, aktiv­ní sound (Johan­ka Švar­co­vá), cho­re­o­gra­fie s mini­mem ste­re­o­ty­pů, nepřed­ví­da­tel­ná struk­tu­ra a ošid­ně for­mu­lo­va­tel­né téma.

Poklo­nu kaž­dé­mu v týmu, ale stej­ně si mys­lím, že kouz­lo této svě­ží zále­ži­tos­ti hod­ně pod­po­ři­la dra­ma­tur­gic­ká inte­li­gen­ce a nápa­di­tost Mar­ty Ljub­ko­vé. Dra­ma­tur­gie je totiž ten zázrak, díky němuž je Pro­ces pou­ta­vý, zábav­ný, chyt­rý od prv­ní­ho dupnu­tí až po finál­ní poli­bek v dešti.

Pojď­me si to tro­chu roze­brat. O čem tedy Pro­ces Hoš­to­vé a Čtvrt­ní­ka vlast­ně je? Pro mě osob­ně o napří­klad tom, že pořád něco před­po­klá­dá­me, že se pořád domní­vá­me a vlast­ně vidí­me, co vidět chce­me. A ono to může být všech­no úpl­ně jinak.

Už před­vo­jo­vé PR hlá­sa­lo, že Pro­ces nesou­vi­sí s Kaf­kou, což mno­zí před­po­klá­da­li, nýbrž s umě­lec­kým pro­ce­sem jako tako­vým; s tím, jak spo­lu Dora s Janem k dílu dospě­li, jak jej orga­ni­zo­va­li, zkou­še­li, hle­da­li. Tako­vých už bylo, řek­ne si mno­hý zku­še­ný „the­a­t­re­goer“, to už jsme vidě­li moc­krát a vět­ši­nou to byla zába­va jenom pro ty, kdož byli na jevišti.

Jen­že v Pro­ce­su je to jiné – doslov­nost tu stří­dá meta­fo­ru, k níž je při­lo­žen vysvět­lu­jí­cí manu­ál; záhad­né význa­my pohy­bo­vé expre­se jsou, jak se pro­va­lí, vyztu­že­ny poměr­ně banál­ní­mi obsa­hy – jenom se hroz­ně důle­ži­tě „tvá­ří“. Iro­nií je Pro­ces pro­tkán jako patchwork deka.

Pro­ces ros­te ve vrst­vách, v obra­zech, kte­ré se po čase zopa­ku­jí v pozvě­ně­né podo­bě. Je úlev­né sle­do­vat např. rekri­mi­na­ci zápa­si­vých due­tů se slov­ní legen­dou, kdy per­for­me­ři kaž­dý pohy­bo­vý seg­ment dopro­vo­dí repli­kou: běž, nechoď, fac­ka, nechci… I když se ten­to prin­cip během veče­ra zopa­ku­je v jiném kon­tex­tu, je demas­ko­vá­ní pseu­doin­te­lek­tu­ál­ní aury sou­čas­né­ho tan­ce opa­ko­va­ně zábavné.

Tvůr­čí pro­ces jsou samo­zřej­mě i kri­ze. Insce­na­ce jich nabí­zí něko­lik, včet­ně něko­li­ka růz­ných řeše­ní. Napří­klad, když Dora odmít­ne násle­do­vat Jana a „dup­nout“, pro­to­že k tomu nemá vnitř­ní moti­va­ci.  Půso­bí to upro­střed vypro­da­né­ho veče­ra absurd­ně, roz­maz­le­ně, dětin­sky, ale takhle to pros­tě v umě­ní cho­dí. Musí se vyho­vět intu­i­ci a nikdy nesle­vo­vat, nabí­zet víc a s vět­ší inten­zi­tou. „Dva je málo,“ zakři­čí Jan a scé­nu postup­ně zalid­ní dal­ší posta­vy – je to tro­chu jako když na divo­kém zápa­dě při­sta­nou mimo­zemš­ťa­ni. Duet a má sbo­ro­vou scé­nu! Zno­vu doplá­cím na svou pre­dik­ci. Dosta­li mě!

A pak je tu ješ­tě pohy­bo­vá strán­ka věci. Hoš­to­vá je stá­le ve for­mě, její pohyb je stej­ně měk­ký, žen­sky obě­ta­vý, jako akro­ba­tic­ký a bojov­ný. Vždyc­ky obsa­ho­val urči­tý nádech fata­li­ty a pato­su. To fun­gu­je stá­le a prá­vě v kom­bi­na­ci s věc­nos­tí a „zci­ze­ním“, s dekon­tex­tu­a­li­za­cí toho emo­ci­o­nál­ní­ho vlně­ní, kte­rou doká­že svý­mi švi­hy a záklo­ny spo­leh­li­vě vyvo­lá­vat, se jako per­for­mer­ka posu­nu­la za osob­ní hra­ni­ci, kde má šan­ci se dále rozvíjet.

Jan Čtvrt­ník je bohem obda­ře­ný talent, kte­rý jako­by ve všem kon­tras­to­val se sofis­ti­ko­va­ným, vymaz­le­ným tech­nic­kým fun­du­sem Hoš­to­vé, ale sta­čí mu boha­tě a doko­na­le zpří­to­m­ňu­je muž­skou ener­gii v síle, agre­si, nechá­pa­vos­ti, lea­der­shi­pu, stej­ně jako tu part­ner­skou, mile­nec­kou a hráčskou.

Insce­na­ce má něko­lik skvost­ných scén a zvra­tů a ústí do per­siflá­že hap­pyen­du s kou­řem, deš­těm a dlou­hým polib­kem. Mož­ná že si auto­ři nevě­dě­li rady, jak jinak svůj Pro­ces ukon­čit. Ano, zvo­li­li sebe­vraž­du, ale parádní.

Jestli­že jsme v minu­lém roce kon­sta­to­va­li význam­ný a neza­dr­ži­tel­ný vliv diva­del­ní režie na sou­čas­nou čes­kou taneč­ní scé­nu, tak letos toto taže­ní úspěš­ně pokra­ču­je. Sil­ná záře v tom­to smys­lu vychá­zí z alter­na­tiv­ní vět­ve DAMU, s níž je spja­tý i tým Pro­ce­su.  Evi­dent­ně si tam s tan­cem coby médi­em inte­li­gent­ní výpo­vě­di vědí rady.

Námět a cho­re­o­gra­fie
Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá
Spo­lu­prá­ce
Jan Čtvrt­ník
Hra­jí, tan­čí
Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá
Jan Čtvrt­ník
Dra­ma­tur­gie
Mar­ta Ljub­ko­vá
Hud­ba
Joha­na Švar­co­vá
Jiří Kon­va­lin­ka
Light Design
Fran­ti­šek Fabi­án
Kos­týmy
Vla­di­mí­ra Fomí­no­vá
Pre­mi­é­ra 17.12.2014
Psá­no z reprí­zy 22.1.2015

 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.