Teritoriální výzkum Hermanna Heisiga

Her­mann je jed­ním z per­for­me­rů, jehož tvor­bu pre­zen­tu­je dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu Dan­ce tran­sit. PRAHA.LEIPZIG.DRESDEN. V diva­dle Archa uve­de Her­mann spo­lu s Nuno Luca­sem cho­re­o­gra­fii Pon­go Land. Dří­ve, než se s Her­man­nem Hei­si­gem sezná­mí­te v Arše osob­ně je tu pár prů­zkum­ných otázek.

Co for­mo­va­lo váš cho­re­o­gra­fic­ký styl a názor a jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­val svo­ji sou­čas­nou tvor­bu?
Začal jsem se tan­cem a per­for­man­cí váž­ně­ji zabý­vat v roce 1997, kdy jsem se zúčast­nil sou­tě­že o nej­lep­ší němec­ké taneč­ní sólo, kte­rou pořá­dá fes­ti­val Euro Sce­ne Lei­p­zich.
Ješ­tě, když mi bylo pat­náct, byl pro mě tanec napros­to nezná­mým teri­to­ri­em. Ale intu­i­tiv­ně jsem tou­žil zjis­tit, co s mým dlou­hým a hube­ným tělem udě­lá, chtěl jsem zjis­tit, jest­li a jak můžu svo­je tělo pou­žít coby výra­zo­vý pro­stře­dek.
V násle­du­jí­cích letech jsem čas­to vystu­po­val na růz­ných under­groun­do­vých večí­r­cích a v gale­ri­ích, a začal jsem také cho­dit na taneč­ní lek­ce. Jak vidí­te, je to znač­ně „do it your­self“ pří­stup, což ale do té trans­for­mač­ní situ­a­ce 90. let přes­ně zapa­da­lo. V pro­ce­su osvo­jo­vá­ní si vlast­ní­ho umě­lec­ké­ho jazy­ka hrá­la znač­nou roli intu­i­ce a impro­vi­za­ce, což pro moji prá­ci pla­tí dodnes.

Per­for­man­ce Pon­go Land vznik­la v úzké spo­lu­prá­ci s Nuno Luca­sem, pro­to je z vel­ké čás­ti zalo­že­na na spe­ci­fic­kém setká­ní dvou těl, dvou růz­ných zku­še­nos­tí a este­tik. S Nunem jsme se sezná­mi­li v roce 2007 v Mont­pel­lier, v cho­re­o­gra­fic­kém cen­t­ru Mathil­de Mon­nier a Xavie­ra Le Roye. Mont­pel­lier­ská stu­dia byla pro nás oba maxi­mál­ně výživ­ná, pří­mo for­ma­tiv­ní, a když skon­či­la – já a Nuno jsme se roz­hod­li dál spo­leč­ně tvořit.

Nuno při­jel do Lip­ska v lis­to­pa­du 2007, kde jsme zača­li pra­co­vat v prázd­ný kan­ce­lář­ských pro­sto­rech pod bytem mojí mámy. Pro­to­že jsme na začát­ku nežá­da­li o žád­né pení­ze, tím pádem jsme nemu­se­li uspo­řá­dat pre­mi­é­ru k žád­né­mu závaz­né­mu datu, a moh­li jsme si dovo­lit absol­vo­vat oprav­du pořád­ný výzkum. Moh­li jsme si ově­řit a zažít všech­ny infor­ma­ce, kte­ré jsme si z Mont­pel­lier při­vez­li. Zakrát­ko jsme se roz­hod­li sou­stře­dit naši prá­ci na naše osob­ní setká­ní, na setká­ní našich těl, na naši pří­tom­nos­ti na jeviš­ti. Co je spo­leč­né, a co roz­díl­né? Zjis­ti­li jsme, že když se obje­ví­me před lid­mi, vždyc­ky se tro­chu smě­jí. Při­tom my nedě­lá­me kome­dii. Zača­li jsme se o ten­to efekt zají­mat a klást si otáz­ku? Co je „nor­mál­ní”? Co to zna­me­ná dívat se na jiné lidi? Co si má člo­věk počít s tím „dru­hým”, nezná­mým? Mohou se dvě těla slou­čit v jed­no? Co je „lid­ské” a co ne? Exis­tu­je tu něja­ká hranice?

A kde vlast­ně leží Pon­go Land?
Náš výzkum nás při­ve­dl otáz­ce, zda se těla sama pre­zen­tu­jí, nebo zda jsou pre­zen­to­vá­na. Veli­ce nás zají­má, jak roz­díl­ně se to dá pojmout, napří­klad když si vez­me­te obludári­um, fre­ak show – tam je to to vel­mi jas­ně teri­to­ri­ál­ně roz­dě­le­no: na jed­né stra­ně my – nor­mál­ní pub­li­kum, na stra­ně dru­hé, abnor­mál­ní těla, zví­řa­ta, mon­stra, ne-lid­ské. Tothle téma nás při­ved­lo do lip­ské zoo­lo­gic­ké zahra­dy, kde pozo­ru­je­me zví­řa­ta v pod­sta­tě v per­for­ma­tiv­ní situ­a­ci. V lip­ské ZOO je mís­to, kte­ré se jme­nu­je Pon­go Land – je to jaký­si veli­ký dům pro antro­po­i­dy – gori­ly, šim­pan­ze, oran­gu­ta­ny. Insti­tut evo­luč­ní antro­po­lo­gie Maxe Planc­ka tady pro­vá­dí výzkum, kte­rý mohou ale sle­do­vat i návštěv­ní­ci. Je to vel­mi zábav­né – skr­ze obrov­ské vit­rí­ny mohou lidé pozo­ro­vat zví­řa­ta, ale zví­řa­ta záro­veň pozo­ru­jí lidi. Tak­že když jsme hle­da­li titul naší per­for­man­ce s ohle­dem na naše téma teri­to­ri­ál­ní­ho poje­tí, zvo­li­li jsme Pon­go Land.

Vede­te i worksho­py – čemu jsou věno­vá­ny a komu jsou urče­ny?
Vždyc­ky zále­ží na kon­tex­tu. Učil jsme mla­dé taneč­ní­ky v Argen­ti­ně, tři­nác­ti­le­té děti v ber­lín­ské čtvr­ti Kre­u­tzberg, stu­den­ty vizu­ál­ní­ho umě­ní v Halle a nedáv­no ženy střed­ní­ho věku v Aar­hu­su v Dán­sku. Ne vždy měli tito účast­ní­ci zku­še­nost s tan­cem. Obec­ně nemám zájem učit něja­ké spe­ci­fic­ké doved­nos­ti, kte­ré by po mě někdo opa­ko­val. Není to o mis­trov­ském zvlád­nu­tí urči­té­ho pohy­bu, spíš jde o vytvo­ře­ní situ­a­ce, v níž si může­me něco navzá­jem sdě­lit, vymě­nit. Během worksho­pu mě zají­má jedi­neč­nost těla, zku­še­nos­ti, kte­ré sebou lidé při­ná­še­jí. Jde mi o to pře­dat jim nástro­je, aby doká­za­li najít vlast­ní způ­sob sebevyjádření.

Repre­zen­tu­je­te lip­skou taneč­ní scé­nu – co je pro ni cha­rak­te­ris­tic­ké, co je na ní domi­nant­ní?
Lip­sko je obec­ně veli­ce zají­ma­vé mís­to. Dodnes tu najde­te veli­ce lev­né prázd­né pro­sto­ry, kte­ré při­ta­hu­jí spous­tu mla­dých lidí. Nicmé­ně, per­for­ming arts, a zvláš­tě sou­čas­ný tanec, nemá ve měs­tě, kde je tak obrov­ské dědic­tví kla­sic­ké hud­by (sbor Sv. Tomá­še, kon­cert­ní hala Gewand­haus, ope­ra), lite­ra­tu­ry (kniž­ní veletrh, národ­ní knihov­na, žije tu spous­ta spi­so­va­te­lů) a výtvar­né­ho umě­ní (HGB aka­de­mie, Lip­ská malíř­ská ško­la, umě­lec­ké cen­t­rum Spin­ne­rei) tak sil­nou pozici.

Exis­tu­je tu balet spja­tý s Lip­skou ope­rou a na začát­ku 90. let tady fun­go­va­lo taneč­ní diva­dlo, kte­ré mělo vazbu na měst­ské diva­dlo a ved­la ho Iri­na Pau­lus. Bylo doce­la úspěš­né, ale pak nedo­sta­lo dota­ci a skon­či­lo. Kaž­dý rok v lis­to­pa­du se v Lip­sku koná pře­hlíd­ka sou­čas­né­ho evrop­ské­ho tan­ce Euro Sce­ne Lei­p­zig, jedi­ná své­ho dru­hu ve východ­ní Evro­pě, mimo Ber­lí­na. Je tu také Lip­ský taneč­ní archiv spja­tý s uni­ver­zi­tou, což je jeden z nej­vý­znam­něj­ších taneč­ních archi­vů vůbec – obsa­hu­je napří­klad spi­sy Rudol­fa von Laba­na, či Mary Wigman).

Z hle­dis­ka este­ti­ky si nemys­lím, že se dá for­mu­lo­vat něco spe­ci­fic­ky „lip­ské­ho”. Ale půso­bí tu řada cho­re­o­gra­fic­kých osob­nos­tí, jako napří­klad Hei­ke Hen­nig, kte­rá pre­zen­tu­je svo­ji tvor­bu na domá­cích i zahra­nič­ních scé­nách. Jsou tu diva­dla, jako Schaubüh­ne Lin­den­fels, kde čas­to sám vystu­pu­ji, dále Lofft , kte­rý je vel­mi aktiv­ní v pro­pa­ga­ci per­for­ming arts. Tato diva­dla ale potře­bu­jí dale­ko víc pro­střed­ků, aby moh­la fun­go­vat lépe a roz­ví­jet lip­skou taneč­ní pro­duk­ci. Pro­du­ko­vat v Lip­sku sou­čas­ný tanec není vůbec snad­né. To má za násle­dek, že dří­ve nebo poz­dě­ji uměl­ci, kte­ří v Lip­sku začí­na­li, odchá­zí, neboť se tu nedo­ká­ží sku­teč­ně vyví­jet. Vlast­ně si mys­lím, že je v Lip­sku vel­ký poten­ci­ál – je to vel­mi živé měs­to se spous­tou umě­ní a zvě­da­vým pub­li­kem, a pořád je tu dost mís­ta, kde se dá byd­let a pra­co­vat. Ale k tomu, aby tu vznik­lo sku­teč­ně vhod­né pro­stře­dí pro roz­voj sou­čas­né­ho tan­ce, by muse­lo měs­to zvý­šit pod­po­ru nezá­vis­lým scénám.

Měl jste pří­le­ži­tost někdy pra­co­vat v Čes­ku, zná­te míst­ní uměl­ce?
Napo­sle­dy jsem pra­co­val v Čes­ké repub­li­ce v roce 2013. Podí­lel jsme se na výsta­vě v brněn­ském Domě umě­ní. Vytvo­řil jsme jaký­si manu­ál jak se ztra­tit ve měs­tě za pomo­ci tram­va­jo­vé dopra­vy. Kaž­dý hráč dostal parti­tu­ru s čís­ly. Nastou­pil do náhod­né tram­va­je před Domem umě­ní a čís­la určo­va­la kolik zastá­vek má ujet než nastou­pí do dal­ší náhod­né tram­va­je, a taky, kdy má změ­nit směr. Během této prá­ce jsem se sezná­mil s Mar­ti­nem Zet, čes­kým vizu­ál­ním uměl­cem, což je hroz­ně fajn!

 

Více o Her­man­no­vě prá­ci najde­te zde: http://www.hermannheisig.net/

 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.