Letící pozdrav krásy

Prv­ní video nové­ho roku bylo nato­če­no nad stře­cha­mi Paří­že. Zce­la kon­krét­ně na stře­še palá­ce Gar­nier, kde síd­lí nej­star­ší balet svě­ta — balet paříž­ské Opery.

Jeho nový šéf, pod­ni­ka­vý vizi­o­nář Ben­ja­min Mille­pied, se hod­ně anga­žu­je v multi­žán­ro­vých mega­pro­jek­tech (L.A. Dan­ce Pro­ject) a také ve fil­mu (Black Swan a jiné). Říká, že hod­lá do paříž­ské Ope­ry při­vést vizu­ál­ní uměl­ce, fil­ma­ře, auto­ry komik­sů, mód­ní návr­há­ře, aby spo­leč­ně tvo­ři­li nový obra­zo­vý jazyk. „Chci mít jis­to­tu, že pou­ze netan­čí­me ty nej­lep­ší bale­ty, jaké exis­tu­jí, ale také posu­nu­je­me balet smě­rem kupře­du tím, že kla­sic­ký slov­ník pou­ži­je­me s citem pro sou­čas­nou dobu.” — To zní jako kon­cep­ce, nemyslíte?

Do nové­ho roku pře­je­me všem taneč­ním vizi­o­ná­řům napl­ně­ní snů a spous­tu krá­sy k tomu!

 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.