3 — 2 otázky pro Petra Zusku

Foto: Jakub Fulín

Nedáv­no byl zvo­len komi­se­mi Národ­ní­ho diva­dla – (jed­nou Garanč­ní a jed­nou obo­ro­vou) Filip Baran­kiewicz, sólis­ta Stutt­gart­ské­ho bale­tu, nástup­cem Pet­ra Zus­ky na postu šéfa bale­tu Národ­ní­ho divadla.

Při­pusť­me, že to bylo cel­kem pře­kva­pe­ní, kte­ré vzbu­di­lo řadu otá­zek. Jed­na z nich se týká kon­cep­ce, jíž budou­cí šéf bale­tu pře­svěd­čil komi­si, že je nej­lep­ším kan­di­dá­tem na ten­to význam­ný post. Prý bude vbrzku pub­li­ko­vá­na na webu ND. Než bude­me mít pří­le­ži­tost hovo­řit s Fili­pem Baran­kiewic­zem, polo­ži­li jsme tři otáz­ky stá­va­jí­cí­mu šéfo­vi bale­tu. Odpo­vě­děl na dvě. Za tře­tí se bude­me muset vydat výš!

S jakým poci­tem opouš­tí­te post šéfa bale­tu? Co pova­žu­je­te za svůj nej­vět­ší úspěch a co cítí­te, že bys­te udě­lal jinak. 

Na to, s jakým poci­tem opouš­tím post šéfa Bale­tu, se mne zeptej­te až v červ­nu 2017. Do té doby mám před sebou ješ­tě dva a půl roku, což je stá­le poměr­ně dlou­há doba. Nicmé­ně se mohu zmí­nit o svém sou­čas­ném poci­tu, kte­rý mne mimo­cho­dem při­měl uči­nit roz­hod­nu­tí, že po 15 letech šéfo­vá­ní ukon­čím. Během fes­ti­va­lu Petr Zuska Gala X v roce 2012 jsem popr­vé začal pře­mí­tat o tom, kdy a komu bych sou­bor rád pře­dal. Teh­dy jsem měl za sebou 10 let s „původ­ním“ Bale­tem Národ­ní­ho diva­dla a před sebou dal­ší výzvu – při­po­je­ní Stát­ní ope­ry a nový vel­ký sou­bor – Čes­ký národ­ní balet. Dal­ších pět let v jeho čele mi při­jde tak přes­ně ako­rát. Poma­lu nastá­vá čas na závan nové­ho, čer­stvé­ho vět­ru a to jak pro sou­bor, tak i pro mne samot­né­ho. Cítím, že se chci věno­vat více sobě samé­mu a své tvor­bě, jejíž výseč bych rád roz­ší­řil i do neba­let­ních umě­lec­kých sfér…

A nej­vět­ší úspěch? No, podí­vej­te se na to, jak sou­bor dnes vypa­dá, na jeho svě­to­vý reper­toár, na jeho dlou­ho­le­tou prů­měr­nou návštěv­nost, na výčet jeho zájez­do­vých destinací…

Jinak a „lépe“ bych dnes zpět­ně dělal jis­tě nejed­nu věc. Ale­spoň mám ten pocit. Jen­že, je to nesmy­sl. Žád­né „kdy­by“ nee­xis­tu­je. Zaplať pánbůh, bylo to tak, jak to bylo a snad to tak ješ­tě těch 30 měsí­ců vydrží.

Pod­le zpráv z médií jste své­ho nástup­ce dopo­ru­čil vy — s jaký­mi argumenty?

Ano, to je prav­da. Zhru­ba před rokem, kdy jsme zača­li s ředi­te­lem Buri­a­nem řešit budouc­nost Bale­tu ND, byl jsem to já, kdo mu před­sta­vil t.č. prv­ní­ho sólis­tu Stutt­gart­ské­ho bale­tu Fili­pa Baran­kiewic­ze. Filip se nyní s kari­é­rou taneč­ní­ka pozvol­na lou­čí, je skvě­lým peda­go­gem pra­cu­jí­cím již s mno­ha svě­to­vý­mi sou­bo­ry a nemé­ně význam­ným kou­čem, kte­rý nastu­do­vá­vá díla Joh­na Cran­ka. To však neby­lo zda­le­ka mou hlav­ní moti­va­cí. Fili­pa znám dob­ře už více než 10 let. Vel­mi si ho vážím umě­lec­ky, lid­sky i osob­ně. Je to člo­věk s obrov­ský­mi mezi­ná­rod­ní­mi zku­še­nost­mi a kon­tak­ty. Zná náš sou­bor a sou­bor jeho. Je půvo­dem Polák, tak­že čes­ky, což je v Národ­ním diva­dle téměř nezbyt­né, bude umět veli­ce rych­le. A co je nej­dů­le­ži­těj­ší – má pře­sah. Inte­li­genč­ně, emo­ci­o­nál­ně i soci­ál­ně. Doká­že naslou­chat a také říci rezo­lut­ní NE. Má jas­nou vizi a záro­veň vel­ko­rysý pro­stor pro zdra­vý kompromis…

Zkrát­ka, po téměř 13 letech šéfo­vá­ní vím, co je pro ten­to job nezbyt­né. Filip Baran­kiewicz tím dis­po­nu­je. To, že není sám cho­re­o­graf neva­dí. Nao­pak to v lec­čems může být i jis­tá výhoda.

Proč v komi­si, kte­rá roz­ho­do­va­la o novém šéfo­vi naše­ho nej­vý­znam­něj­ší­ho balet­ní­ho těle­sa, nebyl žád­ný domá­cí kri­tik, teo­re­tik či zástup­ce pro­fes­ní organizace?

Toto, obá­vám se, už není otáz­ka pro mne. Výběr celé komi­se byl plně v kom­pe­ten­ci pana ředi­te­le Jana Buri­a­na. Tak­že, je to téma pro něj.

Děku­je­me – doptá­me se.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.