Avangarde bailaor

foto: Luis Castilla

Posel­ství k Mezi­ná­rod­ní­mu dni tan­ce zfor­mu­lo­val letos mimo­řád­ný taneč­ník, fla­men­ko­vý fre­esty­lis­ta, Isra­el Gal­ván. Syn taneč­ní­ků se věno­val tan­ci už pre­na­tál­ně, jak se dočte­te v jeho bri­lant­ním tex­tu posel­ství. Kri­ti­ka o něm tvr­dí, že dotá­hl mis­trov­ství nehyb­né­ho momen­tu a tichos­ti k doko­na­los­ti. Jeho oso­bi­tý blend tra­dič­ní­ho fla­men­ka s jiný­mi taneč­ní­mi sty­ly při­bli­žu­je toto video týdne.

A neza­po­meň­te si zatan­čit – neboť: „Ten, kdo netan­čí, má smůlu, je mrt­vý, nic necí­tí ani netrpí!“

 

 

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.