R.I.P Maja

foto: Wiki Commons

V sobo­tu 2. květ­na pod­leh­la v Ber­lí­ně těž­ké­mu infark­tu iko­nic­ká posta­va svě­to­vé balet­ní his­to­rie – Maja Plisetská.

Bri­lant­ní inter­pret­ka vel­kých balet­ních rolí – pře­de­vším hlav­ní dvoj­ro­le Odetty/Odillie v Labu­tím jeze­ru nebo Kit­ri v Donu Qui­jo­to­vi a dal­ších – však zůsta­ne navždy spja­tá se sólem Umí­ra­jí­cí labuť na hud­bu Camil­la Saint-Saen­se, kte­rou pře­vza­la po Anně Pav­lo­vo­vé. Pli­setská se kvů­li této roli věno­va­la důklad­né­mu orni­to­lo­gic­ké­mu pozo­ro­vá­ní a stu­diu cho­vá­ní těch­to ptáků.

Násle­du­jí­cí video zachy­cu­je v této roli Pli­setskou ve věku 50 let.

Pře­čte si nekro­log Maji Pli­setské na webu Hos­po­dář­ských novin:

http://art.ihned.cz/divadlo/c1-63955960-maja-plisecka-nekrolog

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.