Zpětné zrcátko — březen

Tri­ple bill – tedy jeden lís­tek za tři cho­re­o­gra­fie – nabíd­lo Národ­ní diva­dlo v Pra­ze novým pro­gra­mem Ballet­tis­si­mo. Kri­ti­ka pochval­ně pře­de a tvr­dí, že ten tro­chu inte­lek­tu­ál­ní večer je pro taneč­ní­ky pěk­ná výzva.

Do Pra­hy na fes­ti­val Impro­E­vents při­jel Julyen Hamil­ton, aby ve Stu­diu Alta vedl týden­ní workshop. Hle­da­če pří­tom­né­ho oka­mži­ku zce­la nadchl. Odta­ži­tý vztah k impro­vi­za­ci vyka­zu­je sesku­pe­ní Han­da Gote, což se potvr­di­lo v novém pro­jek­tu Mutus Liber, v němž svým neo­do­la­tel­ným kutil­ským způ­so­bem osla­vu­jí krá­su prá­ce. Kus pořád­né­ho díla zůstá­vá za Jiřím Kyli­á­nem, o čemž svěd­čí i nový doku­ment Mar­ti­na Kuba­ly. Kyli­án v něm komen­tu­je svo­ji slav­nou éru v NDT a opa­ko­va­ně zdů­raz­ňu­je, že jeho cho­re­o­gra­fic­ké dílo je uza­vře­no. Na šachov­ni­ci pra­cov­ních pozic Minis­ter­stva kul­tu­ry vyša­cho­va­li náměst­ka Roven­ské­ho z odbo­ru umě­ní a kniho­ven na pozi­ci ředi­te­le Národ­ní knihov­ny. Jde o per­so­nál­ní  impro­vi­za­ci, nebo uza­vře­ní  urči­té­ho díla, ptá­me se? V pátek tři­nác­té­ho pře­da­li v Diva­dle na Zábrad­lí Ceny diva­del­ní kri­ti­ky. Tanec nezís­kal cenu žád­nou. Identi­tu zkou­ma­jí­cí mno­ha­le­tý pro­jekt Identity.Move! vyvr­cho­lil v Pra­ze ve for­mě Fes­ti­va­lu Baza­ar. Nabí­dl tvor­bu více než tři­ce­ti uměl­ců, ze zemí pokrý­va­jí­cí pás střed­ní, východ­ní a již­ní Evro­py od Balt­ské­ho po Stře­do­zem­ní moře. Ve stu­diu Ele­ment pro­běh­lo Tablao en Pra­gue, kte­ré před­sta­vu­je uměl­ce z čes­ké, slo­ven­ské i špa­něl­ské fla­men­ko­vé scé­ny. Večer vína, fla­men­ko­vé­ho tan­ce a hud­by se bude opa­ko­vat kon­cem dub­na. Uměl­cům z Pra­hy koneč­ně schvá­lil magis­trát gran­ty. Posled­ní­ho břez­na stá­tu odved­li daně. 

5.4. 2015

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.