Be Ready! Be happy!

foto: Den tance

A je před námi Den tan­ce, váže­ní. Den, kdy se roz­tan­čí celý svět, kdy se bude éte­rem šířit posel­ství význam­né taneč­ní osob­nos­ti (v tuto chví­li ješ­tě neví­me jaké) a kdy v Čes­ké repub­li­ce už po šes­té Vize tan­ce – pro­fes­ní taneč­ní orga­ni­za­ce – pořá­dá vel­ko­le­pé osla­vy spja­té s tím­to svát­kem. Ten­to­krát se ke ško­lám, stu­di­ím, diva­dlům, sou­bo­rům, stagi­o­nám při­po­jí i Čes­ká tele­vi­ze a pro­gram bude vysí­lat on-line tele­mos­ty.
Nebu­de chy­bět ani oblí­be­ný, spo­leč­ný fla­shmob, kte­rý je vrcho­lem oslav a vyu­ží­vá kouz­lo syn­chro­ni­za­ce, sdí­le­ní spo­leč­né­ho prožitku.

Tak kdy­by vás náho­dou zabra­ly kame­ry ČT, bylo by fajn nemá­chat ruka­ma v pro­tismě­ru, vědět, kam se posu­nout a čím zatřást. S nácvi­kem nevá­hej­te a vyu­žij­te naše video týd­ne. Být při­pra­ven, toť vše! 29. Duben se blíží!

Zde ješ­tě něko­lik skvost­ných odka­zů, kte­ré pomo­hou být „in“.

www.facebook.com/dentance, www.danceday.cz, www.vizetance.cz

Od Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.